ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πεμ. δ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. η΄ 12 – 20):

12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φα­ρισαῖοι· σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· κἂν ἐγὼ μαρ­τυ­ρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀλη­θής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. 15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐ­δέ­να. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀλη­θής ἐστιν. 18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπε­κρίθη Ἰησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδα­τε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πα­τέ­ρα μου ᾔδειτε ἄν. 20 Ταῦτα τὰ ρήματα ἐλά­λησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ γα­ζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύ­θει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ὁ Ἰησοῦς τούς μίλησε πάλι καί τούς εἶπε: Ἐγώ εἶμαι τό φῶς ὄχι μόνο τῶν Ἰουδαίων ἀλλά ὅλου τοῦ κό­­σμου. Ἐκεῖνος πού μέ ἀκολουθεῖ μέ πλήρη ἐμπι­στο­­­­­σύ­νη κι ἐλπίδα καί μέ πρόθυμη ὑπακοή στά λόγια μου, δέν θά περπατήσει οὔτε θά βρε­θεῖ ποτέ στό σκοτά­δι τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά θά ἔχει μέσα του τό ζωηφόρο καί πνευματικό φῶς, πού προέρχεται ἀπό τήν ἀληθινή ζωή, τόν Θεό. 13 Μετά λοιπόν ἀπό τήν τολμηρή αὐτή βεβαίωση τοῦ Ἰησοῦ γιά τόν ἑαυτό του, τοῦ εἶπαν οἱ Φαρισαῖοι: Ἐσύ δίνεις μαρτυρία γιά τό πρόσωπό σου συστήνοντας ἐγω­ιστικά τόν ἑαυτό σου. Γιά τή μαρτυρία σου ὅμως αὐτή δέν ἐγγυᾶται κανείς ὅτι εἶναι ἀληθινή καί ὅτι δέν προέρχεται ἀπό φιλαυτία καί αὐτοθαυμασμό. 14 Ὁ Ἰησοῦς τότε τούς ἀπάντησε: Ἀκόμα κι ἄν ἐγώ δίνω μαρτυρία γιά τόν ἑαυτό μου, ἡ μαρτυρία μου εἶναι ἀλη­θι­νή καί ἀξιόπιστη. Διότι ἐγώ γνωρίζω καλά ἀπό ποῦ ἦλθα μέ τήν ἐνανθρώπησή μου καί ποῦ θά πάω μετά τήν Ἀνάληψή μου. Ἦλθα ἀπό τόν ἐπουράνιο Πατέρα μου, καί θά πάω πάλι σ’ αὐτόν. Ἡ ἀποστολή μου μάλιστα καί ἡ ἐπάνοδός μου αὐτή ἐγγυῶνται ὅτι ἡ μαρτυρία μου εἶναι ἀληθινή. Ἐσεῖς ὅμως δέν δείξατε ἐνδιαφέρον νά μάθετε γιά μένα, καί γι’ αὐτό δέν ξέρετε ἀπό ποῦ ἦλθα ἤ ποῦ θά πάω. 15 Ἐσεῖς κρίνετε ἐπιπόλαια, ἐπειδή ἐπηρεάζεσθε ἀπό τήν ἐξωτε­ρική μορφή τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μου. Ἐγώ ὅμως πρός τό παρόν καί πρίν ἀπό τή δευτέρα μου παρουσία δέν καταδικάζω κανέναν, ὥστε νά σᾶς τι­­­μω­­­­ρήσω γιά τήν ἀπιστία σας αὐτή. 16 Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν ἀναλάβω ἀπό τώρα τό ἔργο τοῦ Κριτῆ, ἡ ἀπόφασή μου καί ἡ κρίση μου θά εἶναι ἀλη­θι­νή καί δίκαιη, διότι δέν εἶμαι μόνος, ἀλλά εἴμαστε ἐγώ καί ὁ Πατέρας μου, ὁ ὁποῖος μέ ἀπέστειλε, καί κρίνουμε καί οἱ δύο μαζί. 17 Καί στό νόμο μάλιστα γιά τόν ὁποῖο καυχιέστε ὅτι εἶναι δικός σας, εἶναι γραμμένο ὅτι ἡ μαρτυρία δύο ἀν­θρώ­πων εἶναι ἔγκυρη καί μπορεῖ σ’ αὐτή νά στη­ρι­χθεῖ μιά ἀπόφαση νόμιμη καί ἰσχυρή. 18 Καί στήν προκειμένη περίπτωση, ἐγώ εἶμαι ὁ ἕνας μάρ­τυρας, πού μαρτυρῶ γιά τόν ἑαυτό μου, καί δεύτε­ρος μάρτυρας πού μαρτυρεῖ γιά μένα εἶναι ὁ Πατέρας μου, πού μέ ἔστειλε στόν κόσμο. Δέν εἶναι λοιπόν με­μο­νω­μέ­νη ἡ μαρτυρία μου, ἀλλά βασίζεται καί στή μαρτυρία τοῦ Πατρός μου. 19 Κι αὐτοί τόν ρώτησαν: Καί ποῦ εἶναι ὁ πατέρας σου, γιά ν’ ἀκούσουμε τή μαρτυρία του; Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε: Οὔτε ἐμένα γνωρίζετε ὅτι εἶμαι ὁ φυσικός Υἱός τοῦ Θε­οῦ, οὔτε τόν Πατέρα μου. Ἄν ἀπό τήν ἀρχή δεί­­χ­νατε ἐμπιστοσύνη σέ μένα καί ὑπακούοντας στή δι­­­­­δασκαλία μου εἴχατε ἀπό τήν πείρα γνωρίσει ­ποιός εἶ­μαι, θά γνωρίζατε καί τόν Πατέρα μου. Αὐτόν τόν Πα­τέ­ρα μου τόν φα­νερώνω στούς πιστούς μου μέ τό φῶς τῆς δι­δασκαλίας καί τή θεία ζωή μου. 20 Αὐτούς τούς τόσο σοβαρούς καί τολμηρούς λόγους τούς εἶπε ὁ Ἰησοῦς κοντά στό θησαυροφυλάκιο τοῦ να­οῦ, διδάσκοντας μέσα στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ. Κι ὅμως, ἐνῶ τό θησαυροφυλάκιο ἦταν πο­λύ κοντά στήν αἴθουσα πού δίκαζε τό συνέδριο, κανείς δέν τόν συνέ­λα­βε, διότι δέν εἶχε ἔλθει ἀκόμη ἡ ὁρι­σμένη ἀπ’ τόν Θεό ὥρα τῆς συλλήψεως καί τοῦ θα­­νάτου του.