ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πρξ. ι΄ 21 – 33):

21 Καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι᾿ ἣν πάρεστε; 22 οἱ δὲ εἶπον· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαι­ος καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰου­δαίων, ἐχρηματίσθη ὑ­πὸ ἀγγέλου ἁγίου μετα­πέμ­­ψα­σθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐ­­τοῦ καὶ ἀκοῦσαι ρήματα πα­ρὰ σοῦ. 23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. Τῇ δὲ ἐπαύ­ριον ἀναστὰς ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελ­φῶν τῶν ἀπὸ τῆς Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ, 24 καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγ­γενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25 Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελ­θεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πε­­σὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προ­σε­κύ­νησεν. 26 ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε λέγων· ἀνάστηθι· κἀγὼ αὐ­τὸς ἄνθρωπός εἰμι. 27 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς· ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμι­τόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰου­δαίῳ κολ­λᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοι­νὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄν­θρω­πον· 29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με; 30 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη· ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, 31 καί φησι· Κορνήλιε, εἰση­κούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσ­θησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρ­σέως παρὰ θάλασσαν· ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι. 33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε, σύ τε καλῶς ἐποί­ησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Τότε ὁ Πέτρος κατέβηκε στούς ἄνδρες καί τούς εἶπε: Ἰδού, ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος πού ζητᾶτε. Γιά ποιό λόγο ἤλ­θα­τε ἐδῶ; 22 Κι αὐτοί ἀπάντησαν: Ὁ Κορνήλιος ὁ ἑκατόνταρχος, ἄνθρωπος δίκαιος καί θεοφοβούμενος – καί τό ὁμο­­­λογοῦν αὐτό ὅλοι ὅσοι τόν γνωρίζουν ἀπό τό ἰου­δαϊ­κό ἔθνος – πῆρε ἐντολή καί ὁδηγία ἀπό ἕναν ἅγιο ἄγ­­­γε­­­­­­­λο νά στείλει ἀνθρώπους καί νά σέ καλέσει στό σπίτι του καί νά ἀκού­σει ἀπό σένα λόγια πού θά τόν ὁδη­γή­σουν στή σω­­­τη­­ρία. 23 Μετά λοιπόν ἀπό τήν εἴδηση αὐτή πού πῆρε ὁ Πέτρος, τούς κάλεσε νά μποῦν στό σπίτι καί τούς φιλοξένησε. Καί τήν ἄλλη μέρα σηκώθηκε καί ἀναχώρησε μαζί τους. Μα­ζί τους ἐπίσης πῆγαν καί μερικοί ἀπ’ τούς ἀδελφούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰόππης. 24 Καί τήν ἄλλη μέρα μπῆκαν στήν Καισάρεια. Ὁ Κορ­νήλιος στό μεταξύ τούς περίμενε, καί γιά νά τούς ὑπο­δε­χθεῖ εἶχε καλέσει καί εἶχε μαζέψει στό σπίτι του τούς συγ­γε­νεῖς καί τούς στενότερους φίλους του. 25 Τήν ὥρα λοιπόν πού ὁ Πέτρος σκόπευε νά μπεῖ στό σπίτι, βγῆκε ὁ Κορνήλιος νά τόν προϋπαντήσει, καί ἀφοῦ ἔπεσε στά πόδια του, τόν προσκύνησε. 26 Ὁ Πέτρος ὅμως τόν σήκωσε καί τοῦ εἶπε: Σήκω ἐπά­νω καί μή μέ προσκυνᾶς. Διότι κι ἐγώ ἄν­θρω­πος εἶμαι, ὅπως κι ἐσύ. 27 Καί συνομιλώντας μαζί του προχώρησε καί μπῆκε στό σπίτι, ὅπου βρῆκε πολλούς ἀνθρώπους νά εἶναι μαζεμένοι. 28 Τούς εἶπε τότε ὁ Πέτρος: Ἐσεῖς ξέρετε καλά πόσο ἀπαγορεύεται ἀπό τό Μωσαϊκό νόμο σ’ ἕναν ἄνθρωπο Ἰουδαῖο νά ἔχει στενές σχέσεις ἤ ἔστω νά πλησιάζει κάποιον ἀλλοεθνή. Σέ μένα ὅμως ὁ Θεός μέ ὅραμα μοῦ φανέρωσε νά μή θεωρῶ μολυσμένο ἤ ἀκάθαρτο κανέναν ἄνθρωπο. 29 Γι’ αὐτό καί ἦλθα χωρίς νά προβάλω καμία ἀντίρ­ρηση, ὅταν μέ κάλεσαν οἱ ἀπε­σταλ­μένοι σας. Ρωτῶ λοιπόν νά μάθω, γιά ποιό λόγο μέ καλέσατε ἐδῶ; 30 Τότε ὁ Κορνήλιος τοῦ ἀποκρίθηκε: Πρίν τέσσερις μέ­ρες νήστευα ὅλη τήν ἡμέρα, ἀπό τό πρωί μέχρι τήν ὥρα αὐτή. Καί στίς τρεῖς τό ἀπόγευμα προσευχόμουν στό σπίτι μου, ὅταν ξαφνικά εἶδα νά στέκεται μπροστά μου ἕνας ἄνθρωπος μέ λαμπρή ἐνδυμασία 31 καί νά μοῦ λέει: Κορνήλιε, ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή σου καί θυμήθηκε τίς ἐλεημοσύνες σου. Γι’ αὐτό καί εὐδοκεῖ τώρα νά πραγματοποιήσει τούς πόθους σου. 32 Στεῖλε λοιπόν στήν Ἰόππη καί κάλεσε τόν Σίμωνα πού ὀνομάζεται καί Πέτρος νά ἔλθει ἐδῶ. Αὐτός φι­λοξενεῖται στό σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ ἐπεξεργαστῆ δερμάτων, τό ὁποῖο εἶναι κοντά στή θάλασσα. Αὐτός θά ἔλθει ἐδῶ καί θά σοῦ πεῖ πῶς θά ἀποκτήσεις τή σωτηρία σου. 33 Ἀμέσως λοιπόν μετά τό ὅραμα αὐτό, τήν ἴδια ἀκρι­βῶς στιγμή ἔστειλα καί σέ κάλεσα, καί σύ καλά ἔκανες πού ἦλθες. Τώρα λοιπόν ὅλοι μας εἴμαστε συγκεντρωμένοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πρόθυμοι νά ἀκούσουμε ὅλα ὅσα σέ ἔχει διατάξει ὁ Θεός νά μᾶς πεῖς.