ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. στ΄ 48 – 54):

48 Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζω­ῆς. 49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· 50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλ­λήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φα­γεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ­που καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐ­σχάτῃ ἡμέρᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

48 Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος πού μεταδίδει ζωή πραγματική. Ὅπως ὁ ὑλικός ἄρτος ἐνισχύει καί παρατείνει τή σωματική ζωή, ἔτσι κι ἐγώ μέ τή διδασκαλία μου καί τό σῶμα μου τρέφω καί ζωοποιῶ τίς ψυχές σας. 49 Οἱ πατέρες σας ἔφαγαν τό μάννα στήν ἔρημο καί τελικά πέθαναν. Διότι ἐνῶ αὐτό τό μάννα τούς δόθηκε μέ τρόπο ὑπερφυσικό, δέν εἶχε τή δύναμη νά τούς ἀπαλ­λάξει ἀπό τό σωματικό θάνατο. 50 Ἡ ἀληθινά θεϊκή καί οὐράνια τροφή, ὁ ἄρτος πού πράγματι κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, εἶναι αὐτός πού με­­ταδίδει τέτοια δύναμη καί ζωή, ὥστε ἐάν φάει κανείς ἀπ’ αὐτόν νά μήν πεθάνει, ἀλλά νά ἀπολαύσει τήν αἰώ­νια ζωή. 51 Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος πού κατέβηκα ἀπό τόν οὐρανό κι ἔχω μέσα μου ζωή πού τή μεταδίδω καί στούς ἄλλους. Ὅποιος φάει ἀπό τόν ἄρτο αὐτό θά ζήσει αἰώνια. Ἐπι­πλέον, ὁ ἄρτος πού θά δώσω στούς πιστούς γιά νά τόν κοι­­νω­­­­­­­­νοῦν καί νά τρέφονται μ’ αὐτόν, εἶναι ἡ ἀν­θρώ­πι­νή μου φύση, τήν ὁποία ἐγώ θά προσφέρω θυ­σία γιά νά ζωοποιηθεῖ ὁλόκληρος ὁ κόσμος. 52 Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως λογομαχοῦσαν μεταξύ τους καί ἔλεγαν: Πῶς μπορεῖ αὐτός νά μᾶς δώσει νά φᾶμε τή σάρκα του καί νά μένει συγχρόνως ἄρτος ζωντανός; 53 Τούς εἶπε λοιπόν ὁ Ἰησοῦς: Ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω, ἐάν δέν ἐμπιστευθεῖτε ὁλοκληρωτικά τή σωτη­ρία σας στή θυσία πού θά προσφέρω καί ἐάν μέ τήν ἐμπι­στο­σύνη καί τήν πίστη αὐτή δέν φᾶτε τή σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί δέν πιεῖτε τό αἷμα του μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν εἶναι δυνα­τόν νά ἔχετε μέ­σα σας ζωή. 54 Ὅποιος τρώει τή σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου καί μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας γίνεται κοινωνός καί μέτοχος τῆς ζωῆς μου καί τῆς θυσίας μου, ἔχει ἤδη ἀπό τώρα τήν αἰώνια ζωή· κι ἐγώ θά τόν ἀναστήσω ἔνδοξο κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα τῆς Κρίσεως.