ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. β΄ ἑβδ. Πράξεων (Πρξ. γ΄ 19-26):

19 Μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξα­λειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρ­τίας, 20 ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν, 21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀπο­καταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στό­ματος πάντων ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αἰῶνος. 22 Μωϋσῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν ὅτι προ­­­­φήτην ὑμῖν ­ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐ­­­­­μέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχή, ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου, ἐξολο­θρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 καὶ πάντες δὲ οἱ προ­φῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 25 ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν προ­φητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ· καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 26 ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐ­τοῦ Ἰησοῦν ἀπέστειλεν αὐ­τὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 Μή νομίσετε ὅμως ὅτι, ἐπειδή μέ τήν πράξη σας αὐ­τή ἐκπληρώθηκαν οἱ προφητεῖες, εἶστε ἀνένοχοι καί ἀνεύ­­­­θυνοι γι’ αὐτό πού κάνατε. Ἡ ἐνοχή σας εἶναι μεγάλη. Μετανοῆστε λοιπόν, καί γυρίστε πίσω κοντά στό Θεό ἔχοντας στό ἑξῆς ζωή ἐνά­­ρε­τη, καί ἐγκολπωθεῖτε μέ πίστη τόν Ἰησοῦ, γιά νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἁμαρτίες σας. 20 Μετανοῆστε καί ἐπιστρέψτε, γιά νά ρίξει ἐπάνω σας ὁ Κύριος τό σπλαχνικό του βλέμμα καί γιά νά σᾶς ἔλθουν ἀπό τό πρόσωπό του καιροί ἀναψυχῆς ἀπό τίς θλιβερές πε­­ριπέτειές σας, καθώς θά ἀπολαμβάνετε τίς εὐλογίες τῆς Νέ­ας Δια­θήκης· καί γιά νά σᾶς ἀποστείλει πάλι Σωτήρα καί Λυτρωτή τόν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος πρίν ἀπ’ ὅλους τούς αἰῶ­νες ἔχει προορισθεῖ νά εἶναι δικός σας Μεσσίας. 21 Μήν περιμένετε ὅμως τώρα νά τόν δεῖτε πάλι μέ τά σωματικά σας μάτια, ὅπως τόν βλέπατε πρωτύτερα. Διότι αὐτόν, τόν Μεσσία Χριστό, δέν πρόκειται νά τόν δεχθεῖ ὡς κοσμικό βασιλιά ἡ γῆ, ὅπως νομίζουν σύμ­­φωνα μέ τίς ἐγκόσμιες ἀντιλήψεις τους οἱ ὁμοεθνεῖς μας, ἀλλά πρέπει σύμφωνα μέ τίς προ­φη­­τεῖες νά τόν ὑπο­­δεχθεῖ ὁ οὐρανός. Θά μένει καί θά δοξάζεται ἐκεῖ, μέ­­χρι νά ἔλθουν οἱ χρόνοι πού θά ἀνα­και­νι­σθοῦν καί θά ἀποκατασταθοῦν τά πάντα. Γιά τούς χρό­νους αὐ­τούς καί τόν ἀνακαινισμό τῶν πάντων μίλησε ὁ Θεός μέ τό στόμα ὅλων τῶν ἁγίων του προ­­­φητῶν ἀπό πολύ παλιά. 22 Διότι ὁ Μωυσῆς εἶπε στούς προπάτορές μας: Θά σᾶς ἀναστήσει ὁ Κύριος καί Θεός σας ἀπό τούς ἀδελ­φούς καί ὁμοεθνεῖς σας ἕναν προφήτη σάν καί μέ­να, νομοθέτη δηλαδή καί μεσίτη, ὅπως εἶμαι ἐγώ. Σ’ αὐ­τόν ἔχετε καθῆκον νά ὑπακούσετε σέ ὅλα ὅσα θά σᾶς πεῖ. 23 Κι ὅποιος δέν ὑπακούσει στόν προφήτη ἐκεῖνον, αὐτός ὁπωσδήποτε θά ἐξαφανισθεῖ μέσα ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ. 24 Αὐτά εἶπε ὁ Μωυσῆς. Ἀλλά κι ὅλοι οἱ προφῆτες ἀπό τόν Σαμουήλ καί ἑξῆς, ὅσοι μίλησαν στούς πατέρες μας, προανήγγειλαν τίς ἡμέρες αὐτές τῆς εὐτυ­χι­­­σμένης βασιλείας τοῦ Μεσσία· τότε οἱ κακοί θά τιμωρη­θοῦν ὁρι­στι­κά καί οἱ δίκαιοι θά ἀντα­μει­φθοῦν. 25 Ἐσεῖς εἶστε οἱ ἀπόγονοι καί κληρονόμοι τῶν προ­φη­τῶν, καί δικοί σας εἶναι οἱ προφῆτες, ὅπως καί ἡ Διαθήκη πού σύναψε ὁ Θεός μέ τούς προπάτορές μας, ὅταν εἶπε στόν Ἀβραάμ: Καί ἀπό τόν Μεσσία, ὁ ὁποῖ­ος θά εἶναι ἀπόγονός σου, θά λάβουν τίς εὐλογίες καί χάριτες τοῦ Θεοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς. 26 Ὁ Θεός, ἀφοῦ ἔδωσε ζωή στό δοῦλο του Ἰησοῦ καί μέ τήν ἐνανθρώπησή του τόν ἀνέδειξε τό εὐλογημένο σπέρμα καί ἀπόγονο τοῦ Ἀβραάμ, τόν ἔστειλε πρῶτα σέ σᾶς γιά νά σᾶς εὐλογεῖ, ἐφόσον κι ἐσεῖς καταβάλλετε κάθε προσπάθεια νά ἀπομακρυνθεῖ ὁ καθένας ἀπό τίς πονηρίες σας.