ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ

Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας (Ἰω. α΄ 18-28):

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀ­­πέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱε­ροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευ­ΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, οὔ. 22 εἶπον οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦ­σαν ἐκ τῶν Φαρισαίων· 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰω­άννης λέγων· ἐγὼ βαπτί­ζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑ­μῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27 αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰ­μὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδή­μα­τος. 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Καί ἦταν φυσικό ἀπό τόν Χριστό νά λάβουμε τήν τέλεια ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας. Διότι τόν Θεό δέν τόν ἔχει δεῖ κανείς ποτέ. Ὁ Υἱός, πού μόνο αὐτός γεννήθηκε ἀπό τήν οὐσία τοῦ Πατρός καί εἶναι μέσα στούς κόλπους του ἀχώριστος πάντοτε ἀπό αὐτόν, ἐκεῖνος μᾶς ἐξήγησε καί μᾶς γνώρισε τόν Θεό. 19 Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία πού ἔδωσε ὁ Ἰωάννης, ὅ­ταν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔστειλαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἱερεῖς καί λευ­­ίτες γιά νά τόν ρωτήσουν: Ἐσύ ποιός εἶ­σαι; Εἶσαι ὁ Μεσσίας; Ἤ εἶσαι κάποιος ἀπό ἐκείνους πού θά ἔλ­θουν πρίν ἀπ’ αὐτόν; 20 Τότε αὐτός ὁμολόγησε καί δέν ἀρνήθηκε, ἀλλά ὁμο­­λό­γησε ἀπερίφραστα: Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ Μεσσίας Χριστός. 21 Τί εἶσαι λοιπόν; τόν ρώτησαν. Καί τί σημαίνει ἡ ἄρ­νη­σή σου αὐτή; Εἶσαι ὁ Ἠλίας, πού πρόκειται νά ἐμ­φα­νισθεῖ πρίν ἀπό τόν Μεσσία; Καί ὁ Ἰωάννης εἶπε: Ὄχι, δέν εἶμαι. Εἶσαι σύ ὁ προφήτης πού προανήγγειλε ὁ Μωυσῆς; Καί ἀποκρίθηκε: Ὄχι, οὔτε ὁ προφήτης εἶμαι γιά τόν ὁποῖο εἶπε ὁ Μωυσῆς. 22 Μετά λοιπόν ἀπό τίς ἐπανειλημμένες αὐτές ἀρνήσεις του, τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι: Ποιός εἶσαι; Πές μας, γιά νά δώσουμε μιά ἀπάντηση σ’ ἐκείνους πού μᾶς ἔστειλαν. Τί λές γιά τόν ἑαυτό σου; 23 Τότε εἶπε ὁ Ἰωάννης: Ἐγώ εἶμαι ἡ φωνή κάποιου πού κραυγάζει δυνατά στήν ἔρημο καί λέει τά ἑξῆς, ὅπως εἶ­πε ὁ προφήτης Ἡσαΐας: Κάνετε ἴσιο τό δρόμο ἀπό τόν ὁποῖο πρόκειται νά περάσει ὁ Κύριος. Προε­τοι­μά­στε δη­λαδή τίς ψυχές σας γιά νά δεχθεῖτε τόν Κύριο, πού πρό­κειται νά ἔλθει. 24 Ἀνάμεσα στούς ἀπεσταλμένους ὑπῆρχαν καί κάποι­οι πού ἀνῆ­καν στήν τάξη τῶν Φαρισαίων. Αὐτοί θεωροῦσαν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη καινοτομία. 25 Γι’ αὐτό στράφηκαν στόν Ἰωάννη καί τόν ρώτησαν: Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, ἀφοῦ δέν εἶσαι οὔτε ὁ Χριστός, οὔτε ὁ Ἠλίας, οὔτε ὁ προφήτης; Μόνον αὐτοί θά ἔχουν τό δι­­καίωμα καί τήν ἐξουσία νά κάνουν αὐτό πού κάνεις ἐσύ. 26 Κι ὁ Ἰωάννης τότε τούς ἀποκρίθηκε: Ἡ ἐπο­χή μας εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία. Κι ἐγώ ὡς πρό­δρο­μος τοῦ Μεσσία βαπτίζω μέ νερό. Ἀνάμεσά σας ὅμως ἤδη βρίσκεται καί σέ λίγο θά ἐμφανισθεῖ ἐκεῖ­νος πού ἐσεῖς δέν γνωρίζετε. 27 Αὐτός ἔρχεται καί θά ἐμφανισθεῖ στή δημόσια δράση ὕστερα ἀπό μένα· ἀλλά εἶναι ἀσυ­γ­κρίτως λαμπρότερος καί ἐνδοξότερος καί ὑπῆρχε πολύ πιό πρίν ἀπό μέ­να ὡς προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐ­τόν ἔβλεπαν καί προεκήρυτταν οἱ πατριάρχες καί οἱ προ­­φῆ­­­τες. Μπρο­στά του ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε ὡς ὁ τε­λευταῖος δοῦλος νά λύσω τό λουρί ἀπό τό ὑπόδημά του. 28 Αὐτά ἔγιναν στή Βηθανία πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, ὅπου ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθοῦσε νά βαπτίζει.