ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἱωάν. γ΄ 21-δ΄ 11):

21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, 22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν παρ᾿ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐ­τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγα­πῶ­μεν ἀλλήλους καθὼς ἔδω­κεν ἐντολήν. 24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύ­ματι πιστεύετε, ἀλ­λὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξε­ληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰη­σοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐλη­λυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· 3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χρι­στὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυ­θότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀ­­κηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν. 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. 10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ­ἠγαπήσα­μεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠ­­γάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστει­­λε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλα­σμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Ἀγαπητοί, ἐάν ἡ συνείδησή μας δέν μᾶς κατηγορεῖ, ἀποκτοῦμε παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 22 Καί ὁτιδήποτε τοῦ ζητοῦμε στήν προσευχή, μᾶς τό δίνει. Μᾶς τό δίνει, διότι τηροῦμε τίς ἐντολές του καί κά­νουμε αὐτά πού τοῦ ἀρέσουν. 23 Καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ περιλαμβάνονται συ­νο­πτικά σέ μία. Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή του: νά πιστέψουμε στό ὄνο­μ­α τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ ’Ιησοῦ Χριστοῦ, καί νά ἀ­­γα­πᾶ­­με ὁ ἕνας τόν ἄλλον σύμφωνα μέ τήν ἐντολή πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός. 24 Κι ἐκεῖνος πού τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μένει μέσα στό Πνεῦμα του ἑνωμένος μέ τόν Θεό, καί ὁ Θεός μένει μέσα σ’ αὐτόν. Ἔχουμε λοιπόν τρόπο νά γνωρίσουμε μέ βεβαιότητα ἄν εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό κι ἄν πράγματι ὁ Θεός μένει μέσα μας. Ἀπ’ αὐτό δηλαδή βεβαι­­ωνόμαστε ὅτι ὁ Θεός μένει μέσα μας, ἀπό τό Πνεῦ­­­­­­­­­­­­­­μα πού μᾶς ἔδωσε καί μᾶς φωτίζει καί μᾶς δίνει τήν πλη­ροφορία αὐτή. Αγαπητοί, μή δείχνετε ἐμπιστοσύνη στόν ­καθένα πού σᾶς λέει ὅτι ἐμπνέεται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θε­οῦ καί ὅτι ἔχει πνευματικό χάρισμα. Ἀλλά νά ἐξετάζετε τούς ἀνθρώπους πού δείχνουν ὅτι ­ἐμπνέονται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιά νά διακρίνετε ἐάν πράγμα­τι αὐ­­τοί προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Διότι πολλοί ψευ­δο­προ­φῆ­τες βγῆκαν στόν κόσμο. 2 Μ’ αὐτό τό σημάδι καί μ’ αὐτό τό κριτήριο θά ἀνα­γνω­ρίζετε καί θά διακρίνετε μέ βεβαιότητα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: Κάθε ἄνθρωπος δηλαδή πού παρουσιάζεται νά ἔχει πνευματικό χάρισμα, εἶναι ἀπό τόν Θεό, ἐάν ὁμολογεῖ ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά καί μέ ἔργα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός σαρκώθηκε πραγματικά καί ἔζησε ὡς ἄνθρωπος φέροντας τήν ἀνθρώπινη φύση. 3 Ὅποιος ὅμως, ἐνῶ λέει ὅτι ἐμπνέεται ἀπό τό Πνεῦ­­μα τοῦ Θεοῦ, δέν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ κι ἔγινε ἄνθρωπος μέ σάρκα ἀνθρώ­­­πι­νη, δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό. Καί αὐτό εἶναι τό πνεῦ­μα τοῦ ἀντιχρίστου, τό νά ἀρνεῖται δηλαδή κανείς τόν Θε­­­άνθρωπο Ἰησοῦ. Γιά τόν ἀντίχριστο ἄλλωστε ἔχε­­­­τε ἀκούσει ὅτι πρόκειται νά ἔλθει. Καί τώρα ἤδη ὁ ἀντίχρι­­στος βρίσκεται στόν κόσμο, μέ τίς αἱρέσεις καί τίς ψευ­δοδιδασκαλίες πού προετοιμάζουν τό ἔδαφος γιά τήν προσωπική του ἔλευση. 4 Ἐσεῖς ὅμως, παιδάκια μου, ἔχετε ἀναγεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί ἔχετε νικήσει τούς ψευδοδιδασκάλους αὐ­τούς μέ τήν ἀμετακίνητη προσήλωσή σας στήν ἀληθινή διδασκαλία. Καί τούς ἔχετε νικήσει, διότι ὁ Θεός πού εἶ­ναι μέ­σα σας καί σᾶς φωτίζει καί σᾶς ἐνισχύει, εἶναι με­­γα­λύ­­­τε­ρος καί δυνατότερος ἀπό τόν σατανά, πού ἐνερ­γεῖ καί κυριαρχεῖ μέσα στόν κόσμο τῶν ἀνθρώπων πού βρί­­σκονται μακριά ἀπό τόν Θεό. 5 Αὐτοί οἱ ψευδοπροφῆτες προέρχονται καί ἐμπνέονται ἀπό τόν κόσμο πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό διδάσκουν σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, καί ὁ κόσμος τούς ἀκούει καί τούς δέχεται. 6 Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διδάσκαλοι τοῦ Εὐ­αγ­γελίου καταγόμαστε ἀπό τόν Θεό καί ἐμπνεόμαστε ἀπ’ αὐτόν. Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἀναγεννήθηκε ἀπό τόν Θεό καί γνωρίζει τόν Θεό, ἀκούει μέ προθυμία τή διδασκαλία μας. Ἐκεῖνος ὅμως πού δέν προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί δέν ἔχει ἀναγεννηθεῖ ἀπό αὐτόν, δέν ἀκούει καί δέν δέχεται τή διδασκαλία μας. Ἀπ’ αὐτό τό σημάδι λοιπόν μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια, καί τό πνεῦμα τοῦ διαβόλου πού ὁδηγεῖ στήν πλάνη. 7 Ἀγαπητοί μου, ἄς ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, διότι ἡ ἀγάπη πηγάζει ἀπό τόν Θεό καί ἀπ’ αὐτόν ἔχει τήν ἀρχή της. Καί καθένας πού ἀγαπᾶ καί ἔχει τήν ἀγάπη ὁδηγό καί κανόνα τῆς ζωῆς του, ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί βρίσκεται σέ στενή προσωπική σχέση μαζί του. Λόγῳ λοιπόν τῆς σχέσεώς του αὐτῆς μέ τόν Θεό γνωρίζει τόν Θεό ὁλοένα καί τελειότερα. 8 Ἐκεῖνος πού δέν ἀγαπᾶ, δέν γνώρισε ποτέ τόν Θεό, διότι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. 9 Καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀποδείχθηκε κι ἔγινε φανερή ἀνάμεσά μας μ’ αὐτό κατεξοχήν τό γεγονός: μέ τό ὅτι δηλαδή ὁ Θεός ἀπέστειλε στόν κόσμο τόν Υἱό του τόν μονάκριβο, ἔτσι ὥστε ἐμεῖς, πού ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας εἴχαμε καταδικαστεῖ στόν αἰώνιο θάνατο, νά ζή­σουμε τήν πνευματική καί αἰώνια ζωή πού μᾶς ἐξασφάλισε μέ τή θυσία του. 10 Καί αὐτό εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή δέν ἀγαπήσαμε πρῶτοι ἐμεῖς τόν Θεό, ἀλλά αὐτός πρῶτος μᾶς ἀγάπησε, ἄν καί ἤμασταν ἀνάξιοι καί δέν τόν ἀγαπούσαμε. Καί μᾶς ἀγάπησε τόσο πο­λύ, ὥστε ἀπέστειλε τόν Υἱό του γιά νά προσφέρει τό αἷμα του θυσία ἐξιλεωτική γιά τίς ἁμαρτίες μας. 11 Ἀγαπητοί, ἐάν ὁ Θεός μᾶς ἀγάπησε μέ μιά τέτοια ἐξαι­­ρετική καί μοναδική ἀγάπη, αὐτό σημαίνει ὅτι κι ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον.