Ἡ Κυβέρνηση προδίδει τὸν λαὸ

Ἡ Κυβέρνηση προδίδει τὸν λαὸ

    Χιλιάδες κόσμου, ἀνταποκρινόμενοι στὸ κάλεσμα τῆς Πανελλήνιας Κληρικολαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγῶνος, συγκεντρώθηκαν τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου 2016 στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ζητώντας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προχωρήσει στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία προβλέπεται νὰ περιλαμβάνει τσιπάκι μὲ τὸν Ἀριθμὸ Φορολογικοῦ Μητρώου, τὸν Ἀριθμὸ Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καὶ τὸν Ἀ­ριθμὸ Δημοτολογίου.
    Στὸ χῶρο τῆς ἐκδηλώσεως στήθηκε εἰδικὴ ἐξέδρα, ἀπ᾿ ὅπου διάφοροι ὁμιλητὲς ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ τάχα γίνεται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν, θὰ καταλήξει στὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.
    Ἡ λεγόμενη «Κάρτα τοῦ Πολίτη», κατὰ τὸ κείμενο τῆς διαβούλευσης, προπαγανδίζεται ὡς «κρίσιμο μέσο γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη, φιλικότερη καὶ ἀσφαλέστερη ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴ Δημόσια Διοίκηση».
    Ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός, «θὰ ἀποτελέσει ἕνα βασικὸ ὄχημα… γιὰ τὴ μετάβαση στὴν ψηφιακὴ Δημόσια Διοίκηση καὶ θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφάλειας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα. Ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ μέριμνα θὰ δοθεῖ στὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὴν τήρηση καὶ χρήση τῶν στοιχείων, ὅσο καὶ τὶς συναλλαγές του μὲ τὴ Διοίκηση ἢ ἰδιωτικοὺς φορεῖς».
    Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανεὶς ἀπὸ τὴ συρραφὴ αὐτὴ τόσων ψευδῶν ἰσχυρισμῶν! Ἡ τάχα ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη δὲν εἶναι παρὰ τὸ δόλωμα γιὰ νὰ γίνει ἡ Κάρτα ἀποδεκτή. Καὶ ἡ διαβεβαίωση ὅτι ἐξασφαλίζεται ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, μόνο μειδιάματα προκαλεῖ στὰ χείλη ὅσων ἔχουν ἔστω καὶ στοιχειώδη γνώση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων. Ἡ ὠμὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀσφάλεια. Ἀντίθετα ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν θὰ γίνει βορὰ τῶν κάθε εἴδους ἀδίστακτων ἐγκληματιῶν τοῦ κυβερνοχώρου.
    Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴ γνωρίζουν καλὰ ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν ἀγνοοῦν οἱ Ὑπουργοὶ τῆς Κυβερνήσεως. Ἂς ποῦν λοιπὸν τὴν καθαρὴ ἀλήθεια στὸ λαό: ὅτι δηλαδὴ νομοθετοῦν κατ᾿ ἐντολὴν τῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου. Δὲν ὑποψιάζονται ὅμως ὅτι τελικὸς ἀφανὴς καὶ ἀνομολόγητος σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἀόρατων ἐπιβούλων τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἡ ἐπιβολὴ παγκόσμιας δικτατορίας ποὺ θὰ ἐλέγχει ἀκόμα καὶ τὴν ἀναπνοὴ τῶν κατοίκων τῆς γῆς;
    Ἡ τάχα Κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπίζεται μὲ πάθος τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν, δέχεται τόσο ἐπιπόλαια νὰ συνεργήσει σ᾿ αὐτὸ τὸ ἄτιμο ἔγκλημα;