ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀπόστολος: παραληφθείς, Κυρ. κη΄ ἐπιστ. (Κλσ. α΄ 12-18):

12 Εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν· 15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε, 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρω­τεύων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό καί Πατέρα, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔκανε ἱκανούς καί μᾶς ἀξίωσε νά πάρουμε μερίδιο στή βασιλεία τοῦ φωτός. Αὐτό τό μερίδιο κληρώθηκε καί δόθηκε σάν δῶρο στούς Χριστιανούς. 13 Νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό πού μᾶς γλύτωσε ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ σκότους καί μᾶς μετέφερε στή βασιλεία τοῦ ἀγαπημένου του Υἱοῦ. 14 Καί ἀπό τή σχέση μας μέ τόν Υἱό του ἔχουμε ἀποκτήσει τήν ἀπελευθέρωση πού μᾶς χάρισε, τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. 15 Αὐτός ὁ Υἱός εἶναι εἰκόνα τοῦ ἀόρατου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν φαίνεται μέ τά σωματικά μας μάτια. Εἶναι πρωτότοκος, πού δέν κτίσθηκε, ἀλλά γεννήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν οὐσία τοῦ Πατρός, πρίν νά δημιουργηθοῦν ὅλα τά κτίσματα. 16 Γεννήθηκε πρίν δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Διότι διαμέσου αὐτοῦ δημιουργήθηκαν ὅλα, ὅσα δηλαδή ὑπάρ­χουν στούς οὐρανούς καί ὅσα εἶναι πάνω στή γῆ· ἐκεῖ­να πού φαί­νονται μέ τά σωματικά μας μάτια κι ἐκεῖνα πού εἶναι ἀόρατα· εἴτε τά ἀόρατα αὐ­τά εἶναι οἱ θρόνοι, εἴτε οἱ κυριότητες, εἴτε οἱ ἀρχές, εἴτε οἱ ἐξου­σίες. Ὅλα γενικῶς τά οὐράνια τάγματα τῶν ἀγ­γέ­λων δι­α­μέσου αὐτοῦ καί γι’ αὐτόν ἔχουν δημιουρ­γη­θεῖ. Ἀπ’ αὐτόν πῆραν τήν ὕπαρξη καί μέσῳ αὐτοῦ θά τελειο­ποι­η­­θοῦν. 17 Κι αὐτός ὑπάρχει πρίν ἀπ’ ὅλα, καί ὅλα ἀπό αὐτόν συγκρατοῦνται καί διατηροῦνται στήν ὕπαρξη καί κυ­βερ­νῶνται. 18 Καί αὐτός ἀπό τόν ὁποῖο τά πάντα συγκρατοῦνται εἶναι ἡ κεφαλή τοῦ σώματος, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐ­τός εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἱδρυτής της, ὁ πρῶτος πού ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, γιά νά γίνει αὐτός καί ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση του πρῶτος σέ ὅλα· πρῶτος δηλαδή καί στήν Ἐκκλησία καί στήν ἀνάσταση.