ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δ΄ Λουκᾶ, Τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.  Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπο­λιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαί­ως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

1. ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ
    Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν ἁγίων θεοφόρων Πατέρων τῆς Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο ἀναστήλωσαν τὶς ἅγιες εἰκόνες, ἀλ­λὰ καὶ καταδίκασαν συνολικῶς ὅλες τὶς αἱρέσεις ποὺ εἶχαν ἐμφανισθεῖ μέχρι τότε.
    Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων αὐτῶν Πατέρων, ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει­ στὸν μαθητή του Τίτο ὅτι οἱ ἀλήθειες τῆς πί­στε­ως ποὺ τοῦ προανέφερε εἶναι ἀδιαμ­φισ­βήτητες. Καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ μιλάει στοὺς πι­­­­στοὺς γιὰ τὶς ἀλήθειες αὐτὲς μὲ βεβαιότητα, γιὰ νὰ φροντίζουν ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ πρωτοστατοῦν ἀκούραστα σὲ καλὰ ἔργα. «Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀν­θρώποις», γράφει. Στὴ συνέχεια ζητεῖ ἀπὸ τὸν ἅγιο Τίτο νὰ ἀποφεύγει τὶς ἀνόητες συζη­τήσεις καὶ τὶς γενεαλογίες γιὰ τοὺς μυ­θι­κοὺς θεοὺς ἢ τοὺς προγόνους, ὅπως καὶ τὶς φιλονικίες γιὰ τὸν ἰουδαϊκὸ νόμο, διότι δὲν φέρνουν καμία ὠφέλεια ἀλλ’ εἶναι μάταιες.
    Δύο λοιπὸν βασικὰ στοιχεῖα ζητεῖ ὁ ἀπό­στολος Παῦλος ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μαθητή του Τίτο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε πιστὸ τῆς Ἐκ­κλη­σίας: τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὰ ὠφέλιμα λόγια. Ἔργα καὶ λόγια. Καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπως ἡ σημερινή, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὰ πολλὰ λόγια ποὺ δὲν ἔχουν ἀντίκρισμα, ἡ προτροπὴ τοῦ θείου Ἀποστόλου ἔχει μεγάλη ἐπικαιρότητα.
    Καὶ θέτουν ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς μπροστὰ στὴν εὐθύνη μας. Διότι κι ἐμεῖς δυ­στυχῶς κάποτε ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ πνεῦ­μα τῆς ἐποχῆς, νὰ λέμε λόγια χωρὶς νὰ κάνουμε ἔργα. Νὰ κάνουμε εὔκολα κριτικές, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ κουραστοῦμε καὶ νὰ ἐργασθοῦμε σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ διακο­νίας. Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος ὅμως μᾶς ζη­τεῖ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: λίγα λόγια καὶ πολ­λὰ ἔργα. Νὰ ἀφήσουμε τὶς ἀτελείωτες συζη­τήσεις γιὰ πράγματα ἀνούσια ἢ καὶ ἁ­­­μαρτω­λά, καὶ νὰ πρωτοστατοῦμε στὰ κα­λὰ ἔργα. Νὰ τὰ ἐπιτελοῦμε ὄχι ἀναγκαστικά, ἀλλὰ μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση. Χωρὶς νὰ περιμένουμε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, νὰ ζη­τήσουν τὴ βοήθειά μας. Ἀλλὰ νὰ ἐπιζητοῦ­με οἱ ἴδιοι εὐκαιρίες ἀγάπης.
    Κάποιοι ὑποφέρουν, ἄλλοι πεινοῦν, κάποιοι ἀνήμποροι θέλουν συμπαράσταση,­ κάποιοι μοναχικοὶ τὴν παρηγοριά μας. Ἄλ­λοι ἀπογοητεύονται στὶς μακροχρόνιες ἀρ­ρώστιες τους καὶ ἄλλοι ἀπελπίζονται ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Ἂν ἀρκούμαστε μόνο σὲ διαπιστώσεις γιὰ τὸ κακὸ τῆς ἐπο­χῆς μας καὶ σὲ λόγια κριτικὰ γιὰ τοὺς ἄλ­λους, δὲν κερδίζουμε τίποτε. Τὰ λόγια μας δὲν ἔχουν κανένα ἀντίκρισμα καὶ ἡ ζωή μας μοιάζει ὑποκριτικὴ καὶ ψεύτικη. Ὅ­­­λοι μας λοιπὸν ἂς κάνουμε ἕνα νέο ξεκίνη­μα ἀγάπης. Νὰ ψάξουμε νὰ βροῦμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τὴν ἀγάπη μας. Ἔτσι θὰ πλουτίσει ἡ ζωή μας μὲ καρ­ποὺς ἀρετῆς καὶ θὰ πλημμυρίσει ἡ καρδιά μας ἀπὸ εἰρήνη καὶ ἀνάπαυση.

2. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

    Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος κα­λεῖ τὸν μαθητή του Τίτο νὰ προσέχει ἰδιαι­τέρως τοὺς αἱρετικοὺς ἀνθρώπους. Τοῦ λέ­ει συγ­κεκριμένα: «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μί­αν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ». Αἱ­­­ρετικὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐπιμένει νὰ δημι­ουρ­γεῖ σκάνδαλα καὶ διαιρέσεις στὴν Ἐκ­κλη­σία, ἐνῶ τὸν συμβούλευσες γιὰ πρώ­τη καὶ γιὰ δεύτερη φορά, παράτησέ τον καὶ ἀπόφευγέ τον. Μάθε ὅτι ἕνας τέτοιος ἄν­θρωπος ἔχει διαστραφεῖ καὶ ἁμαρτάνει· καὶ γιὰ τὴν ἁμαρτία του αὐτὴ ἐλέγχεται καὶ κατακρίνεται ἀπὸ τὴ συνείδησή του καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό.
    Κατόπιν ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει στὸν μαθητή του κάποιες πρακτικὲς ὁδηγίες. Τοῦ λέει: Ὅταν σοῦ στείλω τὸν Ἀρτεμᾶ ἢ τὸν Τυ­­χικό, φρόντισε γρήγορα νὰ ἔλθεις στὴ Νικόπολη, διότι ἐκεῖ ἀποφάσισα νὰ περάσω­ τὸν χειμώνα. Τὸν Ζηνᾶ καὶ τὸν Ἀ­­­­πολ­λὼ κα­τευόδωσέ τους μὲ ἐπιμελημένη φροντίδα,­ γιὰ νὰ μὴν τοὺς λείπει τίποτε στὸ ταξίδι­ τους. Ἂς παίρνουν ἔτσι μάθημα καὶ οἱ ἄλλοι­ πιστοὶ νὰ πρωτοστατοῦν στὰ καλὰ ἔργα καὶ νὰ συντρέχουν τοὺς ἀδελφοὺς στὶς ἀ­­­παραίτητες ὑλικές τους ἀνάγκες, γιὰ νὰ μὴ στεροῦνται πνευματικοὺς καρπούς. Σὲ χαιρετοῦν ἐγκάρδια ὅσοι εἶναι μαζί μου. Χαιρέτησε ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μὲ ὅ­­­λους σας.
    Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λοιπὸν ζητᾶ ἰδι­αιτέρως ἀπὸ τὸν μαθητή του νὰ ἀποφεύ­γει κάθε αἱρετικὸ ἄνθρωπο. Ἡ προτροπή του αὐτὴ ἴσως φαίνεται σὲ μερικοὺς ἀν­­θρώ­πους τῆς ἐποχῆς μας κάπως ὑπερ­βο­λική. Λένε κάποιοι σχετικά: Γιατί νὰ ἀπο­φεύγουμε τοὺς αἱρετικούς; Ἡ ἐπικοι­νω­νία μας μαζί τους θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ μετανοήσουν. Ἄλλωστε, λένε, ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη ἀλήθεια, δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε καὶ κανένα.
    Ἡ Ὀρθοδοξία πράγματι δὲν ἔχει νὰ φο­βη­θεῖ τίποτε, ἀλλὰ ἐμεῖς προσωπικὰ κιν­δυ­νεύουμε νὰ ζημιωθοῦμε πολὺ ὅταν συν­­αναστρε­­­φόμαστε μὲ αἱρετικούς. Διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς ἀλήθειας καὶ μένουν πεισματι­­κὰ­ στὸ ψεῦδος τους. Ὅταν συζητᾶ κα­νεὶς μα­­ζί τους, ὄχι μόνο δὲν δέχονται ν’ ἀ­­­κούσουν­ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δημιουργοῦν καὶ ἐντά­σεις καὶ ἀναστατώσεις, διότι εἶναι πει­σμα­τικὰ προσκολλημένοι στὴν πλάνη τους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐπανειλημμένες συζητήσεις­ μαζί τους ἀποτελοῦν ἄσκοπο κόπο. Ἐπι­πλέον, ἐπειδὴ κάποιοι πιστοὶ δυστυχῶς δὲν γνωρίζουν καλὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη­ μας, ἐπηρεάζονται καὶ γεμίζουν ἀμφι­βο­λί­ες. Τὸ ἔργο τῆς ἐπιστροφῆς τῶν αἱρε­τικῶν ἄλλωστε τὸ ἔχουν στὴν εὐθύνη τους οἱ ­κλη­ρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐμεῖς ἂς προσ­­ευχόμαστε κι ἂς περιμένουμε τὴν ἐπι­στροφὴ κάποιων ἀπ’ αὐτούς, χωρὶς ὅ­­­μως νὰ ἔχου­με συναναστροφὲς μαζί τους.