Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2015

Τοῦ Τυφλοῦ: Ἰωάν. θ΄ 1-38

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐ­­­­τοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ ­γονεῖς αὐ­­­τοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαν­τός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ­ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ ­πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι ­ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. ­ἔλεγον οὖν αὐ­τῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ­ἄνθρωπος λε­γό­μενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ­ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ ᾿Ιου­δαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. ῎Ηκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ

1. Ποιοὶ ἀρνοῦνται τὸ θαῦμα

   Μοναδικὸ κι ἐκπληκτικὸ τὸ θαῦμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.
   Ἦταν γνωστὸς σὲ ὅλα τὰ Ἱεροσόλυμα ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς ὁ ὁποῖος ζητιάνευε σὲ θέση κεντρικὴ καὶ πολυσύχναστη. Αὐτὸν εἶδε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καθὼς περνοῦσε μὲ τοὺς μαθητές Του, καὶ τὸν πλησίασε γιὰ νὰ τοῦ χαρίσει τὸ φῶς. «Ἔπτυσε χαμαί», ἔφτιαξε πηλὸ ἀπὸ τὸ χῶμα κι ἔχρισε τὰ μάτια του. Ἔπειτα τοῦ εἶπε νὰ πάει καὶ νὰ νιφθεῖ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Πράγματι, ὁ τυφλὸς ὑπακούοντας στὴν παραγγελία τοῦ Κυρίου ξεκίνησε ἀμέσως, πῆγε, πλύθηκε καὶ «ἦλθε βλέπων»· ἐπέστρεψε μὲ τὰ μάτια του ὑγιή!
   Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρὰ τοῦ πρώην τυφλοῦ γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ζοῦσε. Ἀλ­λὰ καὶ ἀπεριόριστη ἡ ­εὐγνωμοσύνη, ἡ ἀναγνώριση καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Εὐεργέτη του. Δὲν δίσταζε παντοῦ νὰ διαλαλεῖ τὸ θαῦμα παρὰ τὶς ­ἀμφιβολίες ἢ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ συναντοῦσε. Ὅ­­­λοι ἔβλεπαν τὸ γεγονὸς τῆς θεραπείας του, δὲν ἤθελαν ὅμως ὅλοι νὰ παραδεχθοῦν τὸ θαῦμα. Οἱ γείτονές του καὶ ὅσοι τὸν ἤξεραν ὡς τυφλὸ ἐπαίτη, ἀπόρησαν ὅταν τὸν εἶδαν καλά. Δὲν προχώρησαν ὅμως στὴν ἀποδοχὴ τοῦ θαύματος. Τὸν ὁδήγησαν στοὺς Φαρισαίους γιὰ νὰ ἐξετάσουν ἐκεῖνοι τὸ θέμα. Ἄλλωστε προκαλοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ θαῦμα εἶχε γίνει τὴ μέρα τοῦ Σαββάτου.
   Ὡστόσο ὁ τυφλὸς διηγήθηκε τί συνέβη ἀκριβῶς καὶ ὁμολόγησε μὲ παρρησία ὅτι Αὐτὸς ποὺ ἔκανε τέτοιο θαῦμα δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἦταν «προφήτης», ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλλὰ οἱ Φαρισαῖοι, ἐγκλωβισμένοι στὴν τυπολατρία καὶ τὴν ἐμπάθειά τους, παρέμεναν πεισματικὰ ἀρνητικοὶ στὸ θαῦμα. Ἀρνοῦνταν νὰ δεχθοῦν τὴν ­ὁλοφάνερη πραγματικότητα. Κάλεσαν καὶ τοὺς γονεῖς του μήπως μπορέσουν νὰ στηρίξουν κάπου τὴν ἄρνησή τους, ἀλλὰ οἱ γονεῖς τοῦ πρώην τυφλοῦ ἀπέφυγαν νὰ τοποθετηθοῦν κι ἔμειναν οὐδέτεροι: «ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε», εἶπαν. Γιὰ δεύτερη φορὰ οἱ Φαρισαῖοι ἀνέκριναν τὸν θεραπευθέντα τυφλὸ καὶ τὸν κάλεσαν νὰ ὁμολογήσει ὅτι τὸ θαῦμα δὲν τὸ ἔκανε «ὁ ἄνθρωπος οὖτος ὁ ἁμαρτωλός», ὅπως χαρακτήριζαν τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ ὁ Θεός. Ὡστόσο ὁ πρώην τυφλὸς δὲν ὑποχωροῦσε. Τὸν λοιδόρησαν, ἀλ­λὰ ἐκεῖνος συνέχιζε νὰ ὁμολογεῖ τὸ ἀν­ήκουστο θαῦμα: «ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠ­­­κού­σθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου». Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος Αὐτὸς δὲν ἦταν ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κάνει τίποτε, οὔτε τὸ παραμικρὸ θαῦμα, τοὺς εἶπε, κι ἐκεῖνοι ὀργισμένοι τὸν πέταξαν ἔξω.
   Κάνει ἐντύπωση ἡ πεισματικὴ ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς θεράπευσε τὸν τυφλό. Μορφωμένοι ἄνθρωποι, ὅπως ἦταν οἱ νομομαθεῖς Φαρισαῖοι, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ κρίνουν λογικὰ καὶ ἀντικειμενικά, ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν τὴν ἀλήθεια. Διότι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι τυφλωμένος ἀπὸ τὸν ἐγωισμό του, δὲν σκέπτεται λογικά. Αὐτὸ παθαίνουν καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ἄθεοι διανοούμενοι οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ βλέπουν ἀναμφισβήτητα θαύματα, ἀρνοῦνται νὰ πιστέψουν στὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Βρίσκουν μύριες ὅσες δικαιολογίες, προκειμένου νὰ μὴν παραδεχθοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός. Διότι ἡ πίστη εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ποὺ χαρίζεται στὶς ταπεινὲς καὶ ἁπλὲς ψυχές. Ὅπως ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ πρώην τυφλοῦ ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

2. Ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς

   Πράγματι, μετὰ τὴ θαρραλέα ­ὁμολογία του, καὶ ἀφοῦ τὸν ἔδιωξαν οἱ Φαρισαῖοι, βρίσκει ὁ Κύριος τὸν πρώην τυφλὸ καὶ τοῦ λέει·
   –Σὺ πιστεύεις στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ;
   –Καὶ ποιὸς εἶναι, Κύριε, γιὰ νὰ Τὸν πιστεύσω;… τοῦ ἀποκρίνεται ἐκεῖνος.
   Τότε ἀκριβῶς, ὁ Κύριος τοῦ ἀποκαλύπτει τὴ μεγάλη ἀλήθεια: «Καί ἐώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν». Αὐτὸς ποὺ σοῦ ἔδωσε τὸ φῶς καὶ τώρα Τὸν βλέπεις μὲ τὰ μάτια σου· Αὐτὸς ποὺ ὁμιλεῖ μαζί σου αὐτὴ τὴ στι­γμή, Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἀναβλέψας τυφλὸς γεμάτος εὐγνωμοσύνη καὶ πίστη ἀπαντᾶ· «Πιστεύω, Κύριε». Καὶ ἔπεσε καὶ Τὸν προσκύνησε. Συγκλονιστικὴ ἡ στιγμὴ γιὰ τὸν πρώην τυφλό. Ὁ Κύριος τοῦ χάρισε μιὰ ἀνεκτίμητη δωρεά: ἀποκαλύφθηκε σ’ αὐτὸν ὡς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
   Σήμερα, ὑπάρχουν ἀκόμη ­πολλοὶ ἄν­θρωποι ποὺ ἀγνοοῦν αὐτὴ τὴ ­μοναδ­ι­­κὴ καὶ σωτήρια ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. ­Κάποιοι ­θεωροῦν τὸν Ἰη­σοῦ Χριστὸ ὡς ἕνα ­κοινωνικὸ ἐπαναστά­τη, ἠθικὸ ­διδάσκαλο, ­φιλόσοφο ἢ ­εὐ­εργέτη τῆς ­ἀνθρωπότητος. ­Ὡστόσο στὴ ση­μερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀ­­κοῦ­με τὸν ἴδιο τὸν Κύριο νὰ ­ἀποκαλεῖ τὸν Ἑ­­­­­αυτό Του Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ ­ἀλήθεια γιὰ τὴ ­θεότητα τοῦ Χριστοῦ ­ἀποτελεῖ τὴν ­καρδιὰ τῆς πίστεώς μας, ὅπως τὴ ­βρίσκουμε στὰ ἱερὰ ­Εὐαγγέλια, τὴν ὁμο­λο­γοῦμε στὸ «Σύμβολο τῆς ­Πίστεως» καὶ τὴν ­κηρύττει ἀδιάκοπα μέσα στοὺς αἰῶ­νες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Αὐ­τὴ τὴ με­γά­λη ἀλήθεια ἂς τὴν ­­ἐγ­κολπωθοῦμε κι ἐ­­­μεῖς γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε μὲ ­πίστη ὅ­­­τι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θε­οῦ, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου καὶ τῶν ψυ­χῶν μας.