Ἐκπληκτικὸ κοινωνικὸ ἔργο

   Στὴν πρώτη συνεδρία της γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο ἡ Διαρκὴς ἱερὰ Σύν­οδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου ἀσχολήθηκε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὸ ἔτος 2014.
   Ἀνεγνώσθη ὁ οἰκονομικὸς ἀπολο­γισμὸς τῶν φιλανθρωπικῶν δαπα­νῶν ποὺ ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 121. 464.273,13 εὐρώ, ποσὸ ποὺ κά­λυψε ὅλες τὶς σιτιστικὲς καὶ λειτουρ­γικὲς ἀ­­­νάγκες τῶν διαφόρων Ἱδρυ­μάτων τῆς Ἐκκλησίας.
   Παρουσιάσθηκε ἐπίσης λεπτομε­ρὴς κατάλογος τῶν Ἱδρυμάτων, τὰ ὁ­­­ποῖα φροντίζει καὶ συντηρεῖ ἡ Ἐκ­κλη­­σία. Σύμφωνα μὲ τὸν ­κατάλογο ἡ Ἐκκλησία μας σ᾽ ὅλη τὴν Ἑλλάδα φροντίζει καὶ«λειτουργοῦν 58 Γηροκομεῖα, 21 οἰκοτροφεῖα, 13 ὀρ­φανο­τροφεῖα, 15 Ἱδρύματα χρονίως πασχό­ντων, 8 Ἱδρύματα ἀτόμων μὲ εἰ­­­­δικὲς ἀνάγκες, 15 Κέντρα ψυχικῆς ὑγείας, 15 Νοσοκομεῖα – Ἰατρεῖα, 2 Ἄ­­­­συλα ἀνιάτων, 22 ­Βρεφονηπια­­­κοὶ σταθμοί, 6 Παιδικοὶ σταθμοί, 75 Φρον­τιστήρια σχολικῶν ­μαθημάτων, 103 Σχολὲς διαφόρων ­εἰδικοτήτων, 20 Ξενῶνες, 3 Σχολεῖα, 6 Φοιτητικὲς ἑ­­στίες, 258 Πνευματικὰ κέντρα, 77 Τράπεζες ρούχων καὶ 50 λοιπὰ Ἱδρύματα. Ἐπιπλέον λειτουργοῦν 51 Κατασκηνώσεις, στὶς ὁποῖες ἐξυπηρετοῦνται 16.237 νέοι, 280 Συσσίτια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σιτίζονται 499.091 ἄτομα, 150 ­Κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξυπηρετοῦνται 75.588 ἄτομα, χορηγοῦνται 1.303 ὑποτροφίες καὶ βοηθοῦνται στὸ σπίτι 3.502 ἄτομα» ­(«Δημοκρατία» 2-4-2015).
   Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀθόρυβα, χωρὶς προβολὴ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ κατὰ τὸ μέγιστο μέρος ἀπὸ ἐθελοντικὸ προσωπικὸ καὶ μὲ τὸν ὀβολὸ τῶν πιστῶν. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ συνεχίζεται τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης ποὺ ἐπιτελοῦσαν οἱ μεγάλοι ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ φιλανθρωπικὰ ἔργα εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Κανεὶς ἄλλος δημόσιος φορὲας δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει ἕνα τόσο εὐρὺ καὶ ἐκτεταμένο φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ μάλιστα ἑκούσιο. Διότι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἐμπνευστή της ἔχει Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ θυσιάσθηκε πρὸς χάριν ὅλων μας.