Ο ΘΕΟΣ ΗΛΘΕ ΣΤΗ ΓΗ!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως: Ματθ. α΄ 1-25

Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ, ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά, ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζίαν, ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν, ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών, ᾿Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν, ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ, ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ, ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδει­γματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου· τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱὸν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.

1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς πρόσωπο ἱστορικὸ

Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀναγινώ­σκεται τὴν Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστού­γεννα ἴσως ἀκούγεται κάπως πληκτική, καθὼς ἀρχίζει μὲ τὴν παράθεση δεκάδων ὀνομάτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πρόκειται γιὰ τὸν γενεαλογικὸ κατάλογο τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖο παραθέτει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς κατάγεται ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Δαβὶδ καὶ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἐκπληρώθηκαν ὅλες οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ὡστόσο αὐτὸς ὁ μακρὺς κατάλογος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴ συνοπτικὴ ἱστορία τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, μᾶς βοηθεῖ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴ σπουδαία ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε πρόσωπο ἱστορικό. Ἡ γέννηση καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μύθος. Εἶναι ἱστορικὴ πραγματικότητα. Ἔλαβε χώρα σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τόπο. 

Ἄλλωστε γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς μαρτυρίες ὄχι μόνο στὰ κείμενα τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν ἀλλὰ καὶ ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς, εἰδωλολατρῶν ἢ ἀκόμη καὶ Ἑβραίων, ὅπως ἦταν ὁ Ἰώσηπος. Ὅλες αὐτὲς οἱ μαρτυρίες περιγράφουν μὲ σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς χώρας ὅπου ἔζησε καὶ ἔδρασε ὁ Κύριος ὡς πρόσωπο ἱστορικό.

2. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς

Μετὰ τὸν κατάλογο τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ἀνθρώπινη φύση Του, ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸν ὑπερφυσικὸ τρόπο τῆς γεννήσεώς Του, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει φανερὴ καὶ ἡ θεϊκή Του φύση. Γράφει λοιπὸν ὅτι ὁ Κύριος γεννήθηκε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» ἀπὸ γυναίκα Παρθένο, τὴν ὑπερευλογημένη Μαρία. 

Ὁ ὑπερφυσικὸς αὐτὸς τρόπος τῆς γεννήσεώς Του καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ Τοῦ δόθηκαν φανερώνουν τὴ θεϊκή Του φύση: Πρῶτον, τὸ ὄνομα «Ἰησοῦς», τὸ ὁποῖο σημαίνει «σωτήρας». Ὅπως ἐξήγησε ὁ ἄγγελος στὸν Ἰωσήφ, ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε ὡς ἀποστολὴ νὰ σώσει τοὺς Ἰσραηλίτες ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τους ἀλλὰ νὰ σώσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του τὸν νέο Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος θὰ Τὸν πιστέψει ὡς Σωτήρα καὶ θὰ γίνει μὲ τὴν πίστη αὐτὴ ὁ πρα­γματικὸς λαός Του. Ἔπειτα καὶ τὸ ὄνομα «Ἐμμανουήλ», ποὺ εἶχε προαναγγείλει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, εἶναι ὄνομα ἑβραϊκὸ καὶ σημαίνει «ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας». 

Τέλος ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποδει­κνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ­ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς ­Δια­­θή­κης στὸ πρόσωπό Του. Ὁ ­εὐαγ­γελιστὴς ­Μα­τθαῖος, ποὺ ἀρχικὰ ­ἔγραψε τὸ ­Εὐ­­αγγέλιο ­ἀπευθυνόμενος στοὺς ­Ἑ­­­βραί­ους, συχνὰ ­χρησιμοποιεῖ τὶς γνωστὲς σ’ αὐτοὺς προ­φητεῖες καὶ ­ὑπογραμμίζει τὴν ἐπαλήθευσή τους ­ἐπαναλαμ­βάνοντας τὴ φράση ποὺ ­ἀκούσαμε καὶ σήμερα: «ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ ­προφήτου». Τί θαυμαστό! Διαφορετικοὶ ἄνθρωποι σὲ ­διαφορετικὲς ἐποχές, ποὺ καλύπτουν μία περίοδο σχεδὸν 2.000 ἐτῶν, μίλησαν μὲ λεπτομέρειες γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μεσσία χωρὶς καμία ἀντίφαση μεταξύ τους, ἀλλὰ συνθέτοντας πλήρη εἰκόνα τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μὲ ἀξιοθαύμαστη ἀκρίβεια!

3. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας!

Δὲν εἶναι τυχαῖο λοιπὸν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τόπο κι ἔζησε ἀνάμεσά μας. Ὁ «Ἐμμανουήλ»! 

Αὐτὸ τὸ ἐξαίσιο καὶ ὑπερφυὲς γεγονὸς καλούμαστε νὰ ἑορτάσουμε σὲ λίγες ἡ­­μέρες. Τὴ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Γε­γονὸς κοσμοχαρμόσυνο καὶ μοναδικὸ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου!
Τὴν ὑπερκόσμια χαρὰ τῶν Χριστουγέννων προαναγγέλλει ἡ Ἐκκλησία μας τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ προεόρτιους ὕ­μνους: «Εὐφραίνου Βηθλεέμ, Ἐφραθᾶ ἑ­­­­το­ιμά­­ζου…». Εἶναι χαρὰ μυστικὴ κι ἀνέκφρα­στη, ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἐξωτερι­κὲς συνθῆκες ποὺ δημιουργοῦν οἱ στε­ρή­σεις ἢ οἱ ἀνέσεις, τὰ ἀδιέξοδα προβλήματα ἢ ἡ ἀνέμελη ζωή. Ἡ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων πηγάζει ἀπὸ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς ἦλθε στὴ γῆ. Εἶναι μαζί μας. Εἶναι ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτής μας. Ἂς Τὸν προσκυνήσουμε λοιπὸν μὲ πίστη καὶ μὲ τὴν ὁλόψυχη διάθεση νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε σὲ ὅλη μας τὴ ζωή. Ἔτσι μόνο θὰ ζήσουμε ἀληθινὰ καὶ εὐτυχισμένα Χριστούγεννα!