Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιδ΄ 16-24

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν ­παραβολὴν ταύ­την· ἄνθρωπός τις ­ἐποίησε δεῖ­πνον μέγα καὶ ἐκάλεσε ­­πολλούς· καὶ ἀ­­­­πέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς ­κεκλη­μένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖ­σθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀ­­γρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνά­γκην ­ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐ­­­ρω­τῶ σε, ἔχε με πα­ρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέν­τε, καὶ ­πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με πα­ρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ­γυναῖ­κα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλ­θεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦ­­­λος ἐ­­­­κεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦ­­τα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πό­­λεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύ­ριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

1. Ἡ μεγάλη κλήση

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ εἶναι γνω­στὴ ὡς παραβολὴ τοῦ Μεγάλου Δείπνου. Κάποιος ἄνθρωπος, εἶπε ὁ Κύριος, «ἐποίησε δεῖ­πνον μέ­γα»· ἔκανε μεγάλο βραδινὸ συμπόσιο καὶ κάλεσε πολλούς.
Τί συμβολίζει ὅμως αὐτὸ τὸ «μέγα δεῖπνον»; Κυρίως συμβολίζει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀπόλαυση τῆς αἰώνιας Βασιλείας. Τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου. Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀξιωθοῦν νὰ συμμετάσχουν στὸ οὐράνιο αὐτὸ πανηγύρι θὰ συμπαρακάθην­ται μὲ πλῆθος ἀγγέλων καὶ ἁγίων καὶ θὰ ψάλλουν μαζί τους ὕμνους δοξολογίας πρὸς τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότη τῶν ἁπάντων, τὸν Κύριο καὶ Θεό, τὸν χορηγὸ κάθε ἀγαθοῦ. Τί μεγάλη τιμὴ νὰ μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς σὲ ἕνα τέτοιο πανηγύρι! Στὴν πανευφρόσυνη καὶ αἰώνια χαρὰ τοῦ Παραδείσου! «Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι», σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη. Εἶναι μακάριοι οἱ καλεσμένοι στὸ δεῖπνο τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου, διότι θὰ με­τέχουν στὴν αἰώνια χαρὰ καὶ μακαριότητα (Ἀποκ. ιθ΄ 9).
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τέτοια τιμητικὴ πρόσ­κληση;…

2. Προφάσεις…

Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν τιμητικὴ πρόσκληση μὲ διάφορες προφάσεις, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴ συνέχεια τῆς παραβολῆς: «Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες»… Ὁ ἕνας εἶπε ὅτι εἶχε δουλειὰ στὸ χωράφι, ἄλλος πήγαινε νὰ δοκιμάσει τὰ βόδια ποὺ ἀγόρασε, κι ὁ τρίτος εἶπε ὅτι εἶναι νιόπαντρος καὶ γι’ αὐ­τὸ δὲν μποροῦσε τάχα νὰ ἔλθει. Δηλαδὴ ὅλοι οἱ προσκεκλημένοι ἀπορ­ροφήθηκαν ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ τὶς σαρκικές τους διαθέσεις καὶ ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν πρόσκληση τοῦ ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος τοὺς καλοῦσε νὰ γίνουν συμμέτοχοι στὴ χαρὰ τῆς βασιλείας του.
Ὅλες αὐτὲς οἱ προφάσεις ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶχαν συν­ειδητοποιήσει τὴν ἀξία τῆς προσκλήσε­ως ποὺ εἶχαν λάβει. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἔ­­καναν σωστὴ ἱεράρχηση τῶν ἐργασιῶν τους.
Ἴσως ὅμως κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ στὴ δική μας ζωή. Μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς σὲ ζωὴ πνευματική, ἀνώτερη, κι ἐμεῖς μένουμε συχνὰ προσκολλημένοι στὶς γήινες ἀπολαύσεις φθαρτῶν ἀγαθῶν. Κάθε Κυριακὴ κτυπᾶ ἡ καμπάνα καὶ μᾶς καλεῖ στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ δυστυχῶς μερικοὶ δὲν ἀνταποκρινόμαστε στὸ κάλεσμά της προβάλλοντας διάφορες εὐλογοφανεῖς προφάσεις. Μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούσουμε ἢ νὰ μελετήσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, καὶ λέμε: «δὲν ἔχω χρόνο». Ἔρχεται καιρὸς νὰ ἐξομολογηθοῦμε, καὶ διαρκῶς τὸ ἀναβάλλουμε.
Ἂς προσέξουμε πολύ! Οἱ ἐπιλογές μας σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωὴ καθορίζουν τὸ αἰ­ώνιο μέλλον μας. Δὲν συγκρίνονται οἱ πρό­σκαιρες ἀπολαύσεις ἢ οἱ βιοτικὲς μέριμνες μὲ τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Κύριος μέσα στὴν Ἐκκλησία Του. Ἂς μὴν τὰ ἀρνηθοῦμε μὲ ὅποιες τυχὸν προφάσεις. Ὁ πανάγαθος Θεὸς μᾶς ἔχει καλέσει ὅλους γιὰ νὰ σωθοῦμε. Ἐμεῖς εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ ἀποδεχθοῦμε ἢ ὄχι τὴν κλήση Του.

3. Ὄχι μόνο κλητοὶ ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτοὶ

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἐπισφραγίζεται μὲ τὴν κατηγορηματικὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου: «Πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί». Δηλαδή, πολλοὶ εἶναι οἱ καλεσμένοι στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, λίγοι ὅμως εἶναι οἱ ἐκλεκτοί, ποὺ ἔχουν τὶς ἀρετὲς καὶ θὰ κληρονομήσουν τὴ Βασιλεία αὐτή.
Ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε τὴ σαφὴ ἀρι­θμητικὴ διαφορά. Ἐνῶ εἶναι πολλοὶ οἱ προσκεκλημένοι, λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀν­ταποκρίνονται στὴν πρόσκληση. Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Θεάνθρωπος μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν πλατὺ καὶ εὐρύχωρο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια καὶ εὔκολα τὸν ἀκολουθοῦν οἱ πολλοί, ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν οὐράνια Βασιλεία εἶναι «στενὴ καὶ τεθλιμμένη» καὶ «ὀλί­γοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν»!
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου κριτήριο γιὰ τὶς ἐπιλογές μας συχνὰ εἶναι ἡ πλειοψηφία· σ’ ἕναν κόσμο ποὺ ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρο τὴ δύναμη τῆς μάζας· καθὼς κι ἐμεῖς στὴν καθημερινότητά μας βλέπουμε ὅτι οἱ ἐπιλογές μας διαμορφώνονται ἀνάλογα μὲ τὸ περιβάλλον γύρω μας καὶ τὴ δικαιολογία «ἔτσι κάνουν ὅλοι»· ἂς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου ποὺ εἶ­ναι ξεκάθαρη: «Πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».
Ἂς μὴ μᾶς παρασύρει λοιπὸν τὸ πλῆ­θος. Ἐμεῖς ἂς προσέξουμε τὴν ἐξαιρετικὴ κλήση ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Μᾶς καλεῖ στὴν Ἐκκλησία Του σὲ νέα, ἀναγεννημένη ζωή, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ζωὴ ἁγιότητος, σύμφωνη μὲ τὸ θέλημά Του. Ἂν ἀνταποκριθοῦμε στὴν τιμητικὴ πρόσκληση, Ἐκεῖνος μὲ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του θὰ μᾶς χαρίσει ἄφθαρτα καὶ οὐράνια δῶρα καὶ θὰ μᾶς καταστήσει κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του.