Σεβασμὸς στὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀναστολῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐξέδωσε στὶς 10 Σεπτεμβρίου ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία «ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση» ἐμπορικῶν σωματείων, «καταστηματαρχῶν, ἐμπόρων καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἀνασταλεῖ ἡ ἀπὸ 7-7-2014 ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης, μὲ τὴν ὁποία ἐπετρέπετο πιλοτικὰ γιὰ ἕνα ἔτος ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Κατὰ συνέπεια, προσωρινά, τὰ καταστήματα δὲν θὰ ἀνοίγουν τὶς Κυριακές, μέχρι νὰ ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ὁριστικὴ ἀπόφαση ἐπὶ τῆς κύριας προσφυγῆς ποὺ ἔχουν καταθέσει οἱ ἔμποροι κλπ., ἡ ὁποία θὰ συζητηθεῖ τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ ἐρχόμενου Νοεμβρίου».
Εἰδικότερα ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀναστο­λῶν τοῦ ΣτΕ «ἔκρινε ὅτι ἡ ἠθικὴ βλάβη τῶν ἐμπόρων, ὑπαλλήλων κλπ. ποὺ ἀναφέρεται “στὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου καὶ τῆς ἀπολαύσεώς του ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν οἰκογένειά τους κατὰ τὴν κοινὴ ἀργία τῆς Κυριακῆς καθὼς καὶ στὸ δικαίωμα στὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, παρίσταται αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη”. Ἀκόμη ἀναφέρεται ὅτι ἡ οἰκονομικὴ βλάβη ὅσων ἔχουν προσ­φύγει στὸ ΣτΕ ‘‘πιθανολογεῖται ἐπίσης ὡς ἀνεπανόρθωτη ἢ πάντως δυσχερῶς ἐπανορθώσιμη, ἀπὸ τὰ προσκομισθέντα ἀπὸ αὐτοὺς στοιχεῖα καὶ μελέτες ἁρμοδίων ἐρευνητικῶν φορέων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκτιμώμενα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς κοινῶς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τὰ στοιχεῖα δὲ αὐτὰ δὲν ἀμφισβητοῦνται οὔτε ἀποκρούονται ἀπὸ τὴ διοίκηση’’» (ΑΠΕ-ΜΠΕ 11-9-2014).
Κατόπιν τούτου τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο – ὅπως εἶχε καθῆκον – ἐνημέρωσε τοὺς πολίτες γιὰ τὴν παραπάνω ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ ἰσχύει. Ἐνῶ ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πληροφορήθηκαν μὲ ἀνακούφιση τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀντιχριστιανικῆς ἀποφάσεως, δημοσιογράφοι διαφόρων ἐφημερίδων ἄρχισαν νὰ γράφουν ἐπὶ ἡμέρες εἰρωνικὰ σχόλια εἰς βάρος τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χώρας μας (ΣτΕ). Ἀλλὰ τὸ πιὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἐφημερίδα «Ἑστία», ποὺ θεωρεῖται παραδοσιακή, δέχθηκε νὰ δημοσιεύσει ὑπὸ τὸν τίτλο «Σαββατιανά» (17-9-2014) αἰχμηρότατο σχόλιο συνεργάτη της κατὰ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
Δυστυχῶς σήμερα στὴν Ἑλλάδα καταρρέουν σταδιακὰ ἀκόμη καὶ οἱ βασικοὶ θεσμοί, στοὺς ὁποίους στηρίζεται ἡ λειτουργία ἑνὸς εὐνομούμενου κράτους. Ἡ γενικὴ χαλάρωση τῶν ἠθῶν στὴν κοινωνία μας καὶ ἡ ἔλλειψη πολλὲς φορὲς στοιχειώδους πολιτικῆς εὐαισθησίας ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε Κυβέρνηση, ἔχουν ὡς δυσμενὴ ἐπακόλουθα ἄλλοτε τὴν παραβίαση τοῦ Συν­τάγματος καὶ ἄλλοτε τὴν ἀσέβεια πρὸς τὴ Δικαιοσύνη τῆς πατρίδας μας. Ἐδῶ ἁρμόζει ἡ ἐπανάληψη τῆς ἀρχαίας ὁμηρικῆς κραυγῆς: «Αἰδώς, Ἀργεῖοι!».