Οἱ ἀνασκαφὲς στὴν Ἀμφίπολη

Παγκόσμιο ἐνδιαφέρον προκάλεσαν καὶ συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν οἱ ἀνασκαφὲς στὸν σπουδαῖο – ὅπως ἀποδεικνύεται – τάφο ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη τῶν Σερρῶν. Ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη προχωρεῖ ἐντατικὰ καὶ προσεκτικὰ στὸ ἔργο της καὶ φέρνει στὸ φῶς θαυμαστὰ εὑρήματα. Τὴ μεγάλη ἐθνικὴ σημασία ποὺ ἀναμένεται ὅτι θὰ ἔχει ἡ ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ τάφου ἀποδεικνύει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι εὐθὺς μόλις ἄρχισαν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφές, ἐπισκέφθηκε τὸν χῶρο ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς.
Ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται σὲ ­διαρκὴ ἀγωνία καὶ τρέμουν, καθὼς προχωροῦν οἱ ἀνασκαφές, στὴν ­Ἀμ­φί­πολη, εἶναι οἱ γείτονές μας ­Σκο­­πια­νοὶ καὶ ­μάλιστα οἱ ἄρχοντές τους. Ἀ­­πὸ τὸ 1944, ὁπότε ὁ ­μισέλληνας ­Ἑ­­­βραι­ο­κρο­άτης Τίτο ἔδωσε στὴ Νό­τια Γιουγκοσλαβία τὸ ὄνομα ­«Μακε­δονία», τὰ Σκόπια ἄρ­­χισαν ἐπίμονα μιὰ συ­στη­ματικὴ πλα­στογράφηση τῆς Ἱστορίας. Τὰ παι­διά τους στὰ σχολεῖα διδάσκονται στὴ ­λεγόμενη «μα­κε­δονι­κὴ» ­γλώσσα ὅτι ἡ ἀλύτρω­τη «Μακεδονία» περι­λαμβάνει καὶ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ φθά­νει μέχρι τὸν Πηνειό, καὶ ζοῦν ἐπὶ 70 καὶ πλέον χρόνια μὲ τὸ ὄνειρο νὰ βγοῦν στὸ Αἰγαῖο. Γέμισαν δὲ τὰ Σκόπια καὶ ἄλλες πόλεις τους μὲ ἀγάλματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Φιλίπ­που, γιὰ νὰ δείχνουν ὅτι εἶναι ἀπόγονοί τους. Ὀνό­μασαν ἐπίσης τὸ διεθνὲς ἀε­ροδρόμιο τῶν Σκοπίων «Μέγας Ἀλέξανδρος». ­Ἀκόμη κατάφεραν μὲ τὴ διπλωματία τους νὰ ἀναγνωρισθοῦν ἀπὸ 150 καὶ πλέον κράτη ὡς «Μακεδονία». Κάνουν μάλιστα κι αὐτοὶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ ὑποδείξεις ἀ­­­στρολόγων ἀνασκαφὲς γιὰ νὰ βροῦν, ὅ­­­πως ἰσχυρίζονται, τὸν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν περιοχή τους.
Τὸ τί θὰ πάθουν ὅμως τελικὰ τόσο οἱ Σκοπιανοὶ ὅσο καὶ οἱ φίλοι τους, ὅταν μιλήσουν οἱ νεκροὶ ἢ ὁ νεκρὸς τοῦ τάφου τῆς Ἀμφιπόλεως (μὲ τὶς ἐπιγραφὲς βέβαια), δὲν θὰ περιγράφεται. Διότι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι Σλάβοι καὶ Ἀλβανοί, καὶ ἂς ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτούς τους «Μακεδόνες»· ἐνῶ οἱ νεκροὶ ἢ ὁ νεκρὸς τοῦ τάφου τῆς Ἀμφιπόλεως θὰ μιλᾶνε Ἑλληνικά, διότι εἶναι Μακεδόνες πραγματικοί. Τότε ἡ «Μακεδονία» τῶν Σκοπίων θὰ καταπέσει σὰν χάρτινος πύργος προκαλώντας τὴ διεθνὴ θυμηδία, ἀπαξίωση καὶ καταισχύνη τους.