Ἑλλάς: Ὁ ἄλλος μεγάλος πολιτισμὸς

Ἀναγνώστης μας μᾶς ἔστειλε τὴν ἀκόλουθη ἐντυπωσιακὴ εἴδηση τονίζοντάς μας: «Δεῖτε πῶς ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας οἱ Κινέζοι». Μᾶς γράφει: «Οἱ Κινέζοι προσπάθησαν νὰ ἀποδώσουν στὴ γλώσσα τους τὴ λέξη “Hellas” (=Ἑλ­λάς). Γιὰ νὰ τὴ γράψουν, χρησιμοποίη­­σαν δυὸ ἰδεογράμματα, τὰ ὁποῖα ἐπέλεξαν μὲ βάση τὴν προφορά. Δηλαδὴ πῆραν τὸ ἰδεόγραμμα ποὺ ­προφέρεται “σί”, ἄλλο ἕνα ποὺ προφέρεται “λά”, καὶ τὰ ἕνωσαν γιὰ νὰ φτιάξουν τὴ λέξη “Σιλά”, μὲ τὴν ὁποία προσδιορίζουν τὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρῶτο ἰδεόγραμμα σημαίνει “ἐλπίδα”, καὶ τὸ δεύτερο ἀντιστοιχεῖ στὸν μήνα Δεκέμβριο τοῦ παραδοσιακοῦ κινεζικοῦ ἡμερολογίου. Καὶ τὰ δύο ὅμως μαζί, ὅταν ἑνωθοῦν, σημαίνουν “ὁ ἄλλος μεγάλος πολιτισμός”. Αὐτό», συνεχίζει ὁ ἐπιστολογράφος μας, «γιὰ νὰ δεῖτε μὲ πόσο σεβασμὸ ἀντιμετωπίζουν τὴ χώρα μας. Δὲν εἶναι καθόλου ἄσχημος αὐτὸς ὁ συμβολισμὸς γιὰ μιὰ χώρα, ὅπως λένε, τόσο ταλαιπωρημένη καὶ παράλληλα τόσο πλούσια σὲ ἱστορία καὶ πολιτισμὸ ὅπως ἡ δική μας. Οἱ Κινέζοι ἄλλωστε εἶ­ναι ἴσως ὁ μοναδικὸς λαὸς στὸν κόσμο ποὺ δὲν ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα “Gree­ce” ἢ κάτι παρόμοιο. Περίπου τὸ 1/5 τοῦ ­πα­γκόσμιου πληθυσμοῦ, ποὺ ὁμιλεῖ κινεζικά, ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα “Σίλά”».
Οἱ Κινέζοι ἔκριναν ὀρθά. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὄντως μεγάλος παγκόσμιος πολιτισμός. Ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ ἐνῶ οἱ ξένοι κρίνουν ὀρθά, ὁρισμένοι γηγενεῖς ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἰδέες δῆθεν «προοδευτικὲς» δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τὴν πληγώνουν καὶ νὰ τῆς ἀφαιροῦν ὅ,τι τὴν διακρίνει ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαούς. Ἐπιπλέον ὑπάρχουν «Ἕλληνες» βουλευτὲς οἱ ὁποῖοι ψηφίζουν ὁλοένα καὶ νέους νόμους ἀντίθετους πρὸς τὴν ἐθνική μας κληρονομιὰ καὶ πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο πιστεύω καὶ ἦθος τοῦ λαοῦ μας. Ἀρνοῦνται οἱ βουλευτὲς αὐτοὶ τὴν Ἱστορία μας, ἀπαξιώνουν τοὺς ὑπὲρ πίστεως καὶ ἐλευθερίας ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, ἐνῶ ἄλλοι γράφουν βιβλία διακηρύσσον­τας ὅτι θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους δυσ­τυχεῖς διότι… γεννήθηκαν Ἕλληνες!
Ἀλλ᾿ εἶναι καιρὸς νὰ συνέλθουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ ­ἀντορθόδοξο πνεῦμα, ποὺ πάει νὰ μᾶς κυριεύσει. Νὰ σταματήσουμε νὰ «κατεχώμεθα ἀπὸ ἐμ­πάθεια κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ μας», ὅπως ἔγραφε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας καὶ Πρό­εδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος.