Ὁ θερισμὸς πολὺς καὶ οἱ ἐργάτες λίγοι

ράφαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας ὅτι ὁ θερισμὸς εἶναι πολύς. Ἀλ­­λὰ ὁ Κύριος ­συμπλήρωσε ὅτι οἱ ἐρ­γάτες ποὺ θὰ ὑπομείνουν τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας γιὰ νὰ ­ἐργασθοῦν μὲ φιλότιμο στὸν ἀγρὸ τοῦ ­Κυρίου εἶναι λίγοι. «Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐρ­­­γάται ὀλίγοι» (Ματθ. θ΄ 37). Εἶ­ναι πο­λὺς ὁ θερισμός, ὅμως οἱ ­ἐργάτες εἶ­ναι λίγοι. Πολλοὶ εἶναι οἱ ­εὐδιάθετοι νὰ δεχθοῦν τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ ­σωθοῦν, λίγοι ὅμως οἱ πνευματικοὶ ἐργάτες ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν στὸ πνευματικὸ αὐτὸ ἔργο.
Ἰδίως ἡ ὕπαιθρος μοιάζει νὰ ἐρημώνει ἀπὸ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου. Ἀναζητοῦν οἱ Ἐπίσκοποι ἱεροκήρυκες, ἱερεῖς γιὰ ὅλες τὶς ἐνορίες, στελέχη ποὺ θὰ πλαισιώσουν τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν βρίσκουν. Στὶς μεγάλες πόλεις ἀριθμητικῶς ὑπηρετοῦν περισσότεροι ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου, ἀλλὰ κι αὐτοὶ δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύψουν τὶς ποικίλες ἀνάγκες ποὺ παρουσιάζονται. Οὔτε ὅλοι οἱ ἐν ἐνεργείᾳ ἢ συνταξιοῦχοι θεολόγοι προσφέρονται νὰ διακονήσουν, οὔτε ὅλες οἱ χριστιανικὲς οἰκογένειες προσφέρουν ἕνα τουλάχιστον παιδί τους νὰ βοηθήσει στὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ὅλο τὸ δυναμικὸ τῆς Ἐκκλησίας προθυμοποιεῖται νὰ στελεχώσει τὸ πνευματικὸ ἔργο της. Πλήθη πιστῶν ζητοῦν Πνευματικούς, ὁμιλητὲς γιὰ νὰ ἀκούσουν λόγο Θεοῦ, στελέχη γιὰ τὶς Κατασκηνώσεις, καὶ οἱ ἐργάτες ποὺ προσφέρονται νὰ διακονήσουν εἶναι λιγοστοί.
Ὅμως ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ μένει ἀποίμαντος, οὔτε νὰ νιώθει τὸ αἴσθημα τῆς ἐγκαταλείψεως. Εἶναι τό­σο ἀποκαμωμένος πνευματικῶς, ποὺ χρειάζεται ­περισσότερη ἀγάπη καὶ στορ-γή. Χρειάζεται ­ποιμένες ποὺ θὰ ποιμαί­­νουν θεοφιλῶς· ἐργάτες τοῦ ­εὐαγγε­λίου ποὺ θὰ ἀφουγκρά­ζονται τὸν πόνο τοῦ λαοῦ καὶ θὰ ­προσφέρονται νὰ εἶ­­ναι διάκονοι καὶ ὑπηρέτες τῶν ἄλ­λων· ἐθελοντὲς ποὺ θὰ ἔχουν καλὴ διάθε­­ση νὰ πονέσουν, νὰ στερηθοῦν, νὰ κου­ρασθοῦν χάριν τῶν ἄλλων· ­διακόνους ποὺ θὰ ζώνονται λέντιο καὶ θὰ ­ὑ­­­πη­­­ρετοῦν τοὺς ἀδελφοὺς μὲ κάθε ταπεί­νωση.
Ὁ Κύριος ὡς Διδάσκαλος δὲν ἔμεινε ἀδιάφορος στὶς ποικίλες ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς Του. Δημιούργησε τὸν στενότερο κύκλο τῶν δώδεκα μαθητῶν καὶ τὸν εὐρύτερο τῶν ἑβδομήκοντα, τοὺς ὁποίους κατήρτιζε τρία περίπου χρόνια. Κι ἀκόμη προσευχόταν στὸν οὐράνιο Πατέρα Του νὰ ἀναδείξει ἐργάτες ποὺ θὰ ἐργασθοῦν στὸν ἀγρό Του.
Ἐμεῖς, ἂν θελήσουμε νὰ κάνουμε μιὰ αὐτοκριτική, θὰ ὁμολογήσουμε ὅτι δὲν νοιαζόμαστε καὶ τόσο πολὺ γιὰ τὶς ποικίλες ἀνάγκες ποὺ ὑπάρχουν στὸν ἀ­­­γρὸ τοῦ Κυρίου. Δὲν φροντίζουμε ὅσο πρέπει νὰ βοηθηθοῦν κάποιες ὡραῖες ψυχές, ποὺ παρουσιάζουν ἁγνὸ ζῆλο, προθυμία ἀξιοθαύμαστη, εἰλικρινὴ ἀ­­γάπη πρὸς τὸν Θεό, νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου.
Καὶ ὅμως θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ­κάνουμε. Διότι ὅπως τὰ μικρὰ ἔλατα ­μεγαλώνουν πλάϊ στὰ μεγάλα, ἔτσι καὶ οἱ ἐν δυνάμει ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ­χρειάζονται ἰ­­­διαίτερη ἀγάπη καὶ φροντίδα, γιὰ νὰ ἐξελιχθοῦν ὁμαλὰ καὶ νὰ γίνουν «εὔ­χρηστοι εἰς διακονίαν» (Β΄ Τιμ. δ΄ 11). Ἂν δὲν βοηθηθοῦν, μπορεῖ νὰ ­μαραθεῖ ὁ ζῆλος τους καὶ νὰ ἀλλάξουν κατεύθυνση προσανατολισμοῦ. Πόσες χριστιανικὲς οἰκογένειες δίνουν τὴν δέουσα προσοχὴ στὸν καταρτισμὸ τῶν αὐ­­­­ριανῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας;
Ἐπίσης δὲν δίνουμε πάντοτε τὸ καλὸ παράδειγμα, γιὰ νὰ ἐνισχύονται νὰ ἀ­­ν­α­ζωπυρώνουν τὸ χάρισμα ποὺ τοὺς ἔ­­­­­­­­δωσε ὁ ἅγιος Θεός.
Τέλος, ἀμελοῦμε τὸ καθῆκον τῆς θερ­μῆς προσευχῆς νὰ ἀναδείξει ὁ Κύριος ἐργάτες στὴν Ἐκκλησία Του.
Τοὺς ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου βεβαί­ως ὁ Θεὸς τοὺς ἀναδεικνύει, ἀλλὰ μᾶς ἔδωσε ρη­τὴ ἐντολὴ νὰ ­προσευχόμαστε θερμὰ στὸν Κύριο τοῦ θερισμοῦ, «ὅ­­πως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. θ΄ 38).
Νὰ μᾶς ἠλεκτρίζει λοιπὸν τὸ συναρπαστικὸ θέαμα τῶν λευκῶν χωρῶν ποὺ ἑτοιμοθέριστες μᾶς καρτεροῦν, καὶ νὰ ἀπευθύνουμε κραυγὴ ἱκεσίας στὸν Κύριο τοῦ θερισμοῦ λέγοντας: Κύριε, δικός σου εἶναι ὁ ἀγρός, δικά σου τὰ ὥριμα στάχυα, δικός σου ὁ λαὸς ποὺ ζητάει βοήθεια. Ἀνάδειξε ­ἐργάτες ἀφοσιωμένους σὲ Σένα, ποὺ δὲν θὰ ἀρ­νοῦνται τοῦ θερισμοῦ τὸν σωτήριο ρόλο, ποὺ ἀπαιτεῖ κόπους καὶ ­θυσίες· δὲν θὰ σταματοῦν τὴν προσπάθεια, πα­ρόλο ποὺ τὸ λιοπύρι εἶναι καυτὸ καὶ ὁ ἱδρώτας τρέχει ἀσταμάτητα, ἀλλὰ θὰ ἀνασκουμπώνονται καὶ θὰ δουλεύουν μὲ τὴν καρδιά τους, «ἐκ ψυχῆς», στὰ ἔρ­γα σου τὰ ἱερά.
Ὤ, πόσο μεγάλη θὰ εἶναι ἡ ­ἐσωτερι­κὴ ἱκανοποίηση καὶ ἡ χαρά τους, ὅταν θὰ βλέπουν νὰ στοιβάζονται οἱ ­θη­μω­νιὲς στὶς ἀποθῆκες τοῦ Οὐρανοῦ μὲ «καρ­πὸν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ­ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν» (Μάρκ. δ΄ 8)! Θὰ ἔχουν τὴ ­συνείδησή τους ἀναπαυ­μένη ὅτι ἐρ­γάζονται γιὰ τὴ δική Σου δόξα, ὅτι εἶ­ναι δικοί Σου ἀπεσταλμένοι.
Ἐσὺ τοὺς ἀποστέλλεις. Καὶ τοὺς ὑπό­σχε­σαι ὅτι θὰ εἶσαι μαζί τους καὶ θὰ εὐ­λογεῖς τοὺς κόπους τους καὶ ὅλη τὴ ζωή τους.