Ὁ φίλος τῶν πολυτέκνων

Ἦταν ἁγιορείτης μοναχός, εἶχε ὅ­­­­μως τὰ περισσότερα παιδιὰ στὸν κό­­σμο. Οὔτε πέντε οὔτε δέκα οὔτε πε­νήντα ἢ πεντακόσια… πολὺ περισσότερα!
Ὁ πατὴρ Νικόδημος Μπιλάλης, γόνος καὶ ὁ ἴδιος ὑπερπολύτεκνης ­οἰκογένειας, ἀπὸ δεκαετίες εἶχε ἀνοίξει τὴ μεγάλη του ἀγκαλιὰ καὶ ἔκλεισε μέσα του τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια, ὅλες τὶς ­πολύτεκνες οἰκογένειες. Σὲ τούτους τοὺς κρίσιμους καιροὺς γιὰ τὸν τόπο ἵδρυσε τὴν «Παν­ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), κινητοποίησε μὲ ζῆ­λο πλῆθος ἀνθρώπων καὶ ἔδωσε χέρι βοηθείας στοὺς ἥρωες βιοπαλαιστὲς τῆς ζωῆς.
Μᾶς ἔφυγε αἰφνιδίως στὶς 4 ­Ἰουνίου καὶ στὰ 83 του χρόνια. Ἀπώλεια γιὰ τὴν Π.Ε.ΦΙ.Π., ἔλλειψη στηρίγματος τόσων οἰ­­κογενειῶν. Ἀσφαλῶς ὁ σπουδαῖος ­σύλ­λογος θὰ συνεχίσει τὸ ­εὐλογημένο ἔργο του καὶ εἴθε ὁ Κύριος διὰ ­πρεσβειῶν τοῦ πρωτοπόρου μοναχοῦ ­Νικοδήμου νὰ ἀ­­ναδείξει πολλὲς ἐνθέου ζήλου μορ­φὲς ποὺ θὰ συνεχίσουν καὶ θὰ αὐξήσουν τὸ θεάρεστο ἔργο τοῦ ἀνθρώπου τῆς μεγάλης ἀγάπης.