16 Ἰουλίου

0716

16 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος θηνογένης πίσκοπος Πηδαχθόης κα ο δέκα µαθητές του: Ριγνος,

Μαξιµνος, Πατρόφιλος, [θηνογένης, ντίοχος], µµων, Θεόφραστος,

Κλεόνικος, Πέτρος κα σύχιος

●       γιος Φαστος

●     γιος ντίοχος δελφς το γίου Πλάτωνα κα γιος Κυριακς δήµιος

     Ο γιοι 15.000 Μάρτυρες ο ν Πισιδί

     Ο γίες πολλς Μάρτυρες Γυνακες

●     γιος θηνογένης

     Μνήµη Δ΄ Οκουµενικς Συνόδου ν Χαλκηδόνι (451) κα τν 630 Πατέρων

ατς

     Ο γιοι ναστάσιος κα Εξίθιος ( Εδόξιος) πίσκοπος Θεσσαλονίκης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος θηνογένης πίσκοπος Πηδαχθόης κα ο δέκα µαθητές του:

Ριγνος, Μαξιµνος, Πατρόφιλος, [θηνογένης, ντίοχος], µµων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος κα σύχιος Πατρίδα του ταν Σεβάστεια τς Καππαδοκίας. µόρφωσή του, θερµ πίστη του, καθς κα γενναία φιλανθρωπική του δράση, τν νέδειξαν πίσκοπο Πηδαχθόης. Σν πίσκοπος, ταν φωτειν πνευµατικ λυχνάρι γι τ ποίµνιό του. Μάλιστα τόσο πολ θελε ν συνεχιστε τ ργο το Εαγγελίου, στε µ διαίτερη φροντίδα κατάρτισε κανότατους βοηθούς του. λλ ταν γινε διωγµς π Διοκλητιανο, θηνογενής µε δέκα µαθητές του συνελήφθη π τν γεµόνα Φηλίµαρχο, κα φο λοι µολόγησαν τ Χριστ ποκεφαλίσθηκαν. ξίζει δ ν ναφέρουµε, τι στν θηνογένη φείλουµε τ γνωστ κατανυκτικ σπεριν µνο, «Φς λαρον γίας δόξης, θανάτου Πατρός, ορανίου, γίου, µάκαρος, ησο Χριστέ, λθόντες π τν λίου δύσιν, δόντες φς σπερινόν, µνοµεν Πατέρα Υἱὸν κα γιον Πνεµα, Θεόν. ξιόν σε ν πάσι καιρος µνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος δι κόσµος σ δοξάζει». Πο σηµαίνει: «ησο Χριστέ, σ πο εσαι τ χαρούµενο φς το θανάτου, Ορανίου, γίου κα µακαρίου Πατρός, φο φθάσαµε στ δύση το λιου κα εδαµε τ σπεριν φς, µνοµε τν Πατέρα, τν Υἱὸν κα τ γιο Πνεµα, δηλαδ τν Τριαδικ Θεό. Εναι ξιο ν σ µνοµε σ κάθε ρα µ µελδικς φωνές, Υἱὲ το Θεο, σ πο δίνεις ζωή. Γι᾿ ατ κόσµος σ δοξάζει».

 

γιος Φαστος

ζησε στ χρόνια του λλου γρίου διώκτη τν χριστιανν, το ατοκράτορα Δεκίου (249-251). Μέσα σ σκληρούς, διωγµούς, δηµεύσεις, ξορίες, φυλακίσεις κα µαρτυρικος θανάτους, Φαστος, ψυχ τολµηρ κα γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τ Χριστό. Ο δικτες τν συνέλαβαν κα τν καταδίκασαν σ σταύρωση. Τ φρικτ ατ τιµωρία, πέµεινε µ ξιοθαύµαστη καρτερία. Τ µαρτύριό του κράτησε πέντε µέρες, µετ ελογώντας κα εχαριστώντας τ Θεό, παρέδωσε τ πνεµα του.

 

γιος ντίοχος, δελφς τογίου Πλάτωνα καγιος Κυριακς δήµιος

Καταγόταν π τν Σεβάστεια τς Καππαδοκίας κα ταν γιατρός. Πήγαινε π πόλη σ πόλη κα π χωρι σ χωρι κα γιάτρευε τος σθενες χι µόνο κατ τ σµα λλ κα κατ τν ψυχή. Τν συνέλαβε γεµόνας δριανς κα τν πέβαλε σ µία σειρ φρικτν βασανιστηρίων. Τν κρέµασε πάνω σ΄ να ξύλο κα το ξέσχισε τ πλευρά, κατόπιν τν φησε µέσα στ φωτιά, πειτα τν ριξε µέσα σ΄ να καζάνι µ βραστ λάδι κα στ συνέχεια τν φησε τροφ στ΄ γρια θηρία. π΄ λα ατ µως, ντίοχος, µ τν θεία χάρη βγκε βλαβς κα χι µόνο. λλ µ τν προσευχή του συνέτριψε τ εδωλα κα λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου δι ποκεφαλισµο. δήµιος µως, Κυριακός, πο τν ποκεφάλισε, εδε ν τρέχει π τν λαιµό του ντ γι αµα, γάλα. Τότε κα ατς µ θάῤῥος µολόγησε τν Χριστ κα ποκεφαλίστηκε π τόπου. Ο γιοι 15.000 Μάρτυρες ο ν Πισιδί λοι µαρτύρησαν δι ξίφους. Ο γίες πολλς Μάρτυρες Γυνακες λες µαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος θηνογένης

ναφέρεται µόνο στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου, τι µαρτύρησε δι πυρός. Μλλον συγχέεται µ ατν πο ναφέραµε στν ρχή, δηλαδ τν γιο θηνογένη πίσκοπο Πηδαχθόης.

 

Μνήµη Δ΄ Οκουµενικς Συνόδου ν Χαλκηδόνι (451) κα τν 630 Πατέρων ατς

µνήµη της κάθε 2η Κυριακή του ουλίου.

 

Ογιοι ναστάσιος κα Εξίθιος ( Εδόξιος) πίσκοπος Θεσσαλονίκης

ναστάσιος πρξε πίσκοπος Θεσσαλονίκης τ 434. Παπικς Βικάριος, πο διαδέχτηκε τν Ροφο. ταν νας π τος Πατέρες τς Δ΄ Οκουµενικς Συνόδου, πο µως δν παρακολούθησε ατοπροσώπως, λλ µ ντιπρόσωπο. Στ πρτο µέρος τς Συνόδου ντιπρόσωπός του ταν Κυντίλλος, πίσκοπος ράκλειας κα στ τρίτο πρεσβύτερος νδρέας. Πιστεύεται τι πέθανε τ 451 κα τν διαδέχτηκε Εξίθιος, πο κα ατς πρξε νας π τος πατέρες τς Δ΄ Οκουµενικς Συνόδου.