ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ φανερώνει τὴν παντοδυναμία του στὸν κόσμο μας. Ἡ ­Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία μας, ἡ καθαυτὸ δική Του Ἐκκλησία, ζεῖ μέσα στὸν ὠκεανὸ τῶν θαυμάτων Του, τὰ ὁποῖα καταπλήσ­σουν. Τέτοιο ­σύγχρονο θαῦμα ­εἶ­ναι καὶ ἡ ἀνάσταση ­κυριολεκτικὰ ἀ­­­πὸ τὴν τέφρα της τῆς ­Ὀρθόδοξης Ἐκ­κλησίας τῆς Ἀλβανίας. Ὅσοι ­ἔζησαν τὶς ἄκρως συγκινητικὲς στιγμὲς τῶν ἐγ­καινίων τοῦ μεγάλου περικαλλοῦς καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς ­Ἀναστάσε­ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὰ ­Τίρα­να τῆς Ἀλβανίας τὴν 1η Ἰουνίου τοῦ 2014, πιστοποίησαν πανηγυρικὰ τὴν ἀλήθεια αὐτή.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ὑπέστη ἐπὶ 46 χρόνια τὸν πιὸ ἀπηνὴ διωγμὸ τῆς στρατευμένης μαρξιστικῆς ἀθεΐας ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκ­­κλησίες τῶν ἄλλων ἀνατολικῶν χω­ρῶν. Ὅλοι οἱ ναοὶ συλήθηκαν καὶ κα­­τεδαφίστηκαν. Ἀλίμονο σ̕ ὅσους εἶ­χαν τὴν ἀφέλεια νὰ κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ἢ νὰ ἀρθρώσουν ἔστω καὶ μιὰ χριστιανικὴ λέξη. Τοὺς περίμενε φυλάκιση 20 ἐτῶν καὶ καταναγκαστικὰ ἔργα.
Ὅταν τὸ 1991 ὁ τότε Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης Ἀναστάσιος ἐστάλη ὡς Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος στὴν Ἀλβανία, βρῆκε μόνο ἐρείπια καὶ μιὰ ὀρ­θόδοξη κοινότητα καταπτοημένη καὶ ἐντελῶς ἀσυντόνιστη. Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1992, ὅταν πλέον ­ἐξελέ­γη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ ­Πατριαρχεῖο ­Ἀρχιε­πίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Ἀλ­βανίας, ἐπιδόθηκε μὲ ­θυσιαστικὴ ἀγάπη, ἀμέτρητους κό­πους καὶ ὁρισμένες φορὲς μὲ κίν­δυνο τῆς ζωῆς του στὴν ­«ἀναστήλωση» τῆς Ὀρ­θοδόξου ­Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλ­βανίας. Μὲ τὰ προσόντα ποὺ διέθετε καὶ μὲ πλούσια ἱεραποστολικὴ πείρα καὶ δράση σὲ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, δραστηριοποιήθηκε μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴ στερέωση καὶ ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας. Κορύφωση τῶν κόπων του ἀποτέλεσε ὁ περίλαμπρος καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἕνα ἀρχιτεκτονικὸ κόσμημα στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς ἀλβανικῆς πρωτεύουσας.
Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τέλεσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο, Σερβίας κ. Εἰρηναῖο καὶ Ρουμανίας κ. Δανιήλ, τοὺς Ἀρχιεπισκόπους Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄, Ἀθηνῶν κ. ­Ἱερώνυμο Β΄, Βαρ­σοβίας κ. Σάββα, ­Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, ἐκπροσώπους τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας, Ρωσίας καὶ Γεωργίας καὶ ἀπὸ πλῆθος ἱερέων.
Στὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων παρευρέθηκαν ἐπίσης ὁ πρόεδρος τῆς ­Ἀλβανίας, ὁ πρωθυπουργός, ὁ ­πρόεδρος τῆς Βου­λῆς, ὁ δήμαρχος ­Τιράνων καὶ οἱ πρέσ­βεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Χι­λιά­δες λαοῦ πλημμύρισαν τὸν ναὸ τῆς Ἀνα­στάσεως γιὰ τὰ ­ἐγκαίνια καὶ τὴ θεία Λειτουργία καὶ ­δόξασαν τὸν ­ἀναστάντα Κύ­ριο, ὁ Ὁποῖος ­ἐργάσθηκε αὐτὸ τὸ σύγχρονο θαῦμα.
Βεβαίως ὁ ναὸς τῆς Ἀναστάσεως δὲν εἶναι τὸ μόνο θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοῦ στὴν Ἀλβανία, διότι τὴν τελευταία δεκαετία ἀνασυγκροτήθηκαν πάνω ἀπὸ 400 ἐνορίες. Μὲ ἐνέργειες δὲ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀναστασίου ἱδρύθηκαν καὶ λειτουργοῦν σὲ ἰδιόκτητα κτήρια ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ «Ὁ Λόγος», ἡ Θεολογικὴ Ἀκαδημία «Ἀνάστασις», τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο «Τίμιος Σταυρός». Ἀνοικοδομήθηκαν 150 νέοι ναοί, ἐπισκευάσθηκαν ἄλλοι 160, ἀναστηλώθηκαν 70 μοναστήρια καὶ ἐκκλησίες καὶ πολιτιστικὰ μνημεῖα. Λειτουργοῦν ἐπίσης μὲ τὴ μέριμνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἰδιωτικὰ σχολεῖα, κλινικές, ξενῶνες, κατασκηνώσεις νεολαίας κ.ἄ.
Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἀποτελοῦν θρίαμβο τῆς πίστεως στὴν Ἀλβανία καὶ παρακινοῦν κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ σὲ ὁλόθερμη δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό.