14 Ἰουνίου

0614

14 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Προφήτης λισσαος

●     γιος Μεθόδιος µολογητς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Κύριλλος εροµάρτυρας πίσκοπος Γορτύνης Κρήτης

     σία ουλίττα

●     σιος Νήφων θωνίτης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Προφήτης λισσαος

προφήτης λισσαος ταν γις το µεγαλοκτηµατία Σαφάτ, π τ χωρι ελµοθ βελµεόλα. Τν λισσαο συναντµε µέσα στν Παλαι Διαθήκη σν πηρέτη το Προφήτη λία. ταν κενος µ θαυµαστ τρόπο φυγε πρς τν Κύριο, λισσαος συνέχισε τ προφητικ ργο το λία, κα µάλιστα µ πολλ θαύµατα. νδεικτικ δ θ ναφέρουµε να. Κάποτε λθε στν λισσαο µία χήρα γυνακα, πο πρν λίγο εχε χάσει τν νδρα της, κα το λέει: « νδρας µου πέθανε κα σ γνωρίζεις τι σεβόταν τ Θεό. Κα µως, νας σπλαγνος δανειστής του λθε τώρα καί, πειδ δν χουµε ν τν πληρώσουµε, ζητάει ν πάρει τος γιούς µου δούλους του».

λισσαος συγκινηµένος τς επε: «Τί µπορ ν σο κάνω; Πές µου, τί χεις στ σπίτι σου;». χήρα το πάντησε: «Τίποτα. Μόνο να γγεο λάδι». Τότε λισσαος τς λέει ν πάει ν δανειστε π τος γείτονες σα µπορε περισσότερα δεια γγεα. πειτα, ν κλείσει τν πόρτα το σπιτιο της, κα µαζ µ τος γιούς της ν γεµίσουν τ γγεα ατ π τ δικό τους γγεο µ λάδι. τσι κα γινε. φο δανείστηκε πολλ δεια γγεα, τ γέµισε µ λάδι π τ δικό της, πο στ τέλος βρέθηκε κα ατ γεµάτο! τσι, πούλησε τν φθονη κείνη ποσότητα λαδιο, πλήρωσε τ χρέος κα µειναν ρκετ χρήµατα γι᾿ ατν κα τ παιδιά της.

λισσαος πέθανε π βασιλέως ως κα τν θαψε µ πολ θρνο λας το σραλ στ Σεβαστούπολη τς Σαµάρειας.

 

γιος Μεθόδιος µολογητς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Μεθόδιος καταγόταν π µεγάλη κα εσεβ οκογένεια, µέσα στν ποία νατράφηκε σύµφωνα µ τς ντολς το ρθοδόξου χριστιανικο πνεύµατος. Γεννήθηκε στς Συρακοσες τς Σικελίας κα λθε στν Κωνσταντινούπολη π Λέοντος το Ε´, γι ν᾿ ναλάβει κάποια πολιτικ πηρεσία, ξια της ψηλς παιδείας κα κανότητάς του. Τότε στ Βασιλεύουσα, πικρατοσε τ ζήτηµα τς προσκύνησης τν γίων εκόνων. Βασιλις Θεόφιλος, πειδ κτιµοσε τν παιδεία το Μεθοδίου, προσπαθοσε µ διάφορες περιποιήσεις ν τν πάρει µ τ µέρος του. λλ᾿ Μεθόδιος τν παρατήρησε σκληρ κα εθέως γι τν νόητη στάση του πέναντι στς γιες εκόνες. Θεόφιλος ξοργισµένος, τν φυλάκισε µέσα σ᾿ να τάφο µαζ µ δυ λστές. ργότερα µως, πειδ το ξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο, σχετικ µ τς πόκρυφες πιστµες, τν ποφυλάκισε π πιτήρηση. Μετ τν θάνατο το Θεοφίλου, στς 12 Φεβρουαρίου 842, Μεθόδιος γινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. π τς πατριαρχίας του, καθιερώθηκε γιορτ τς ρθοδοξίας τν πρώτη Κυριακ τν νηστειν, γινε νακοµιδ τν λειψάνων το πατριάρχη Νικηφόρου κα Θεοδώρου το Στουδίτου, κα γενικά, µποροµε ν ποµε τι π Μεθοδίου παγιώθηκε νίκη τςρθοδοξίας. πεβίωσε ερηνικ τν 14η ουνίου το 846.

 

γιος Κύριλλος εροµάρτυρας πίσκοπος Γορτύνης Κρήτης

γιος Κύριλλος, φο πέρασε τν ζωή του σια κα σκητικά, χειροτονήθηκε στ 68ο τος τς ζως του πίσκοπος Γορτύνης στν Κρήτη. φο κυβέρνησε τ ποίµνιό του 25 χρόνια, παρουσιάστηκε στν γεµόνα γριαν τ τος 299, στ χρόνια τν Βασιλέων Διοκλητιανο κα Μαξιµιανο, κα πειδ µ θάῤῥος κήρυξε τν Χριστό, ίχτηκε µέσα στ φωτιά. λλ ν τ δεσµ κάηκαν κα τ ξύλα λα της φωτις γιναν στάχτη, γιος µεινε ντελς βλαβής. Τότε φέθηκε λεύθερος. ργότερα µως, πειδ πέστρεφε στν πίστη το Χριστο πολλος εδωλολάτρες, καταδικάστηκε σ θάνατο. Τότε το βαλαν χαλινάρι στ στόµα κα τν φόρτωσαν πάνω σ µαξα, πειδ ταν 93 χρονν κα δν µποροσε ν βαδίσει. ταν φτασαν σ µία τοποθεσία πο νοµαζόταν άξο, τ βόδια σταµάτησαν µόνα τους κα κε ξιος εράρχης κα θλητς το Κυρίου, λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου µ ποκεφαλισµό.

 

σία ουλίττα

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Νήφων θωνίτης

σιος ατς ταν γις ερέα κα γεννήθηκε στ χωρι Λουκόβη το ργυροκάστρου. Νεαρς στν λικία, εσλθε στ Μον το Μεσοποτάµου, που κπαιδεύτηκε κα χειροτονήθηκε ερέας. πειτα ναχώρησε στ γιον ρος, που στ ρια τς Μεγίστης Λαύρας, φο λλαξε ρκετ κελιά, κατέληξε στ Βουλευτήρια κα κε σκήτευε περ τ 1330. Κατόπιν πγε κα κατοίκησε στ Μεταµόρφωση, λλ πειδ ρχόταν πολλο µοναχοί, φυγε π τν τόπο κενο κα πγε σν ποτακτικς στν σιο Μάξιµο τν Καυσοκαλυβίτη. Μετ π µικρ χρονικ διάστηµα κα µ τν ελογία το γέροντά του, γκαταστάθηκε σ σπηλι κοντ στ Καυσοκαλύβια, που µ αστηρ σκηση πέρασε τ πόλοιπό της ζως του. ζησε συνολικ 96 χρόνια.