ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΑΡΑΣ

Φιλιπ. δ΄ 4-9

Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν ­γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. μηδὲν μερι­μνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ­δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰ­­τήματα ὑμῶν γνωριζέ­σθω πρὸς τὸν Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑ­­­­­περέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς ­καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ ­νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿­Ιησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα ­σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα ­προσ­φιλῆ, ὅσα εὔ­φημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λο­γίζεσθε· ἃ καὶ ­ἐ­­­­­­­μά­θετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσα­τε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν.

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΑΡΑΣ

1. Πηγαία χαρὰ

Κυριακὴ τῶν Βαΐων σήμερα, κι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσουμε τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ ὁποία στὴν οὐσία ἀποτελεῖ προάγγελο τῆς νίκης τῆς Ἀναστάσεως. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς, κρατώντας στὰ χέρια μας βαΐα, ὅπως τότε τὰ παιδιά, «ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέρον­τες», μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ «τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»!
Πῶς εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ βρισκόμαστε μόλις ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐκφράζουμε τέτοια χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό; Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τὸ ὁποῖο ἀρχίζει μὲ τὴν παραγγελία: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε». Νὰ χαίρεστε πάντοτε μὲ τὴ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωση καὶ τὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Κύριο. Πάντοτε!
Νὰ χαιρόμαστε πάντοτε, λοιπόν! Ἀκόμη καὶ τότε ποὺ τὰ ἀπειλητικὰ σύννεφα τῶν θλίψεων ἔρχονται νὰ ἐ­­πι­σκιάσουν τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας, ἂς μὴ χάνουμε τὴν αἰσιοδοξία μας. Διότι, ὅπως τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔφερε τὴ σωτηρία καὶ ὁ θάνατός Του μᾶς ὁδήγησε στὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν αἰώνια ζωή, ἔτσι καὶ οἱ διάφορες δυσκολίες, ἂν τίς ἀντιμετωπίζουμε μὲ ὑπομονή, θὰ ἐπιφέρουν ὁπωσδήποτε μεγάλη ὠφέ­­λεια.
Ἡ χαρὰ τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ δὲν εἶναι ἐπιφανειακή, ὥστε νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἐξωτερικὲς συνθῆκες, ἀλλὰ βαθιὰ καὶ οὐσιαστική, διότι πηγάζει ἀπὸ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Σωτήρα Χριστό. Βασίζεται στὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν πανάγαθη Πρόνοιά Του καὶ στὴν ἀκλόνητη πεποίθηση πὼς ὅποια δοκιμασία τὴν ἐπιτρέπει Ἐκεῖνος γιὰ τὴν πνευματική μας οἰκοδομὴ καὶ τὴν αἰώνια σωτηρία μας.

2. Μὲ ἐπιείκεια πρὸς ὅλους

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νὰ φερόμαστε πρὸς ὅ­­­λους μὲ ἐπιείκεια. «Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις», γράφει. Δηλαδή, ἡ ἐπιείκειά σας καὶ ἡ ὑποχωρητικότητά σας ἂς γίνει γνωστὴ σ’ ὅλους τους ἀνθρώπους, καὶ σ’ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀπίστους.
Ὁ πιστὸς χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶ­ναι σκληρὸς καὶ ἐκδικητικός. Ἀκόμη καὶ ὅταν προσβάλλεται ἢ ἀδικεῖται, δὲν ἀ­­ντιδρᾶ μὲ ἐμπάθεια καὶ μίσος, ἀλλὰ μὲ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια, μὲ συγχω­ρητικότητα καὶ ἀγάπη. Ἔτσι, ἀκολου­θεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὁ Ὁ­­­ποῖος «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοι­δό­ρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως»· ἐνῶ Τὸν χλεύαζαν καὶ Τὸν ἔβριζαν, Ἐκεῖνος δὲν ἀντα­­πέδιδε τὶς ὕβρεις τους. Ἐνῶ ­ὑπέφερε ἄδικα, δὲν φο­­βέ­ριζε μὲ ἐκδικητικὲς ἀ­­­πειλὲς ἐ­­κείνους ποὺ Τὸν ἀδι­κοῦ­­σαν, ἀλλὰ ἀνέθετε τὸν ἑαυτό Του στὸν Θεὸ Πατέρα ποὺ πά­ν-τοτε κάνει δίκαιη κρίση (Α΄ Πέτρ. β΄ 23).
Οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἁγίων Παθῶν εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε στὴν ἐπιείκεια, τὴ μακροθυμία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ γίνουμε περισσότερο ἀνεκτικοὶ καὶ ἐπιεικεῖς μέσα στὴν οἰκογένεια, στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ στὸ εὐρύτερο περιβάλλον μας.

3. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ

Ὅταν ἐμπιστεύεστε τὴ ζωή σας στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ φέρεστε μὲ ἐπιείκεια πρὸς ὅλους, τότε, βεβαιώνει ὁ ἅγι­ος Ἀπόστολος, «ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑ­­­­περ­έχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»· ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας τὴν τελειότητα δὲν μπορεῖ νὰ νιώ­σει κανένας νοῦς, εἴτε ἀνθρώπινος εἴτε ἀγγελικός, θὰ φρουρήσει τὶς καρδιές σας καὶ τὶς σκέψεις σας, ἐφόσον μένετε ἑνωμένοι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Αὐτὴ τὴν εἰρήνη ἄφησε ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτὴς στοὺς μαθητὲς Του, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη καὶ μόνιμη παρηγοριά, καθώς πλησίαζε ἡ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ καὶ οἱ μαθητὲς θὰ ἔβλεπαν τὸν ἀγαπημένο τους Διδάσκαλο νὰ καταδικάζεται σὲ θάνατο μὲ τὸν πλέον ἐξευτελιστικὸ τρόπο. «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν»· φεύγω καὶ σᾶς ἀφήνω τὴν εἰρήνη, τοὺς εἶπε. Σᾶς δίνω τὴ δι­κή μου ἀλη­­θι­νὴ καὶ βαθιὰ εἰρήνη (Ἰω. ιδ΄ 27).
Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ! Πόσο τὴν χρειάζεται ἡ ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ πόσο εὔκολα φυγαδεύεται, ὅταν ἐπικρατοῦν μέσα μας πάθη, ὅπως ἡ ­φιλαρχία, ἡ φιλοχρηματία, τὸ μίσος, ὁ φθόνος, ἡ ὑπεροψία… Γι΄ αὐτὸ καὶ ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος μᾶς συμβουλεύει: «Ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁ­­­γνά,…ταῦτα λογίζεσθε». Γιὰ νὰ ἔχετε τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, προσέξτε τὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση τῆς ψυχῆς σας. Μὴν ἀφήνετε κακοὺς λογισμοὺς νὰ μολύνουν τὸ ἐσωτερικό σας. Συγχωρῆ­στε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς σας αὐτοὺς ποὺ σᾶς στενοχώρησαν ἢ σᾶς ἀδί­κησαν καὶ διῶ­ξτε ἀπὸ τὴν ψυχὴ σας κάθε αἴσθημα ἀντιπαθείας καὶ μνησικακίας.
Καθὼς πλέον εἰσερχόμαστε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἂς ἀπομακρύνουμε κάθε ἁμαρτωλὸ πάθος ποὺ μᾶς βασανίζει κι ἂς συγχωρήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὥστε νὰ πλημμυρίζει ἡ ψυχή μας ἀπὸ ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εἰρήνη.