Γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στὸ γήπεδο τοῦ Σπόρτινγκ στὴν Ἀθήνα μεγαλειώδης συγκέντρωση μὲ θέμα: «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ ἐλπίδα ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», στὰ ὁποῖα πρωτοστατεῖ τὸ ζεῦγος Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, συγκεντρώθηκαν χίλια καὶ πλέον ἄτομα, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν μὲ ἐθνικὸ παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμὸ στὴν ὅλη ἐκδήλωση. Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μὲ τὴν ἐνθουσιώδη Εἰσήγηση τοῦ Προέδρου κ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐνῶ χαιρέτισε τὴ συγ­κέντρωση ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἀκόμη ἀνεγνώσθη σχετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Μη­τροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σπουδαῖο μήνυμα τοῦ Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου. Ἡ Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρ­της κ. Εὐσταθίου ἀνεγνώσθη, διότι ὁ ἴδιος δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ, ἐνῶ μίλησαν ἐμπνευσμένα οἱ Συνοδικοὶ Μη­τρο­πολίτες Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὅπως καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχι­μαν­δρίτης π. Φιλόθεος. Ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε Εἰση­γή­σεις καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, ἱστορικῶν, δημο­σιο­γρά­φων, οἰκονομολόγων, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Βαλκα­νιο­λόγου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόν­νης κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου. Τὸ πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπὸ ὕμνους καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τὴ «Βυζα­ντι­νὴ Χορωδία Ἀθηνῶν» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἄρχο­ντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη­σίας κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου. Σκοπὸς τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦταν νὰ εὐαισθη­το­ποιηθοῦν οἱ πάντες, ὥστε νὰ ἐκπληρωθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους· ἡ ὑπόσχεση δηλαδὴ ποὺ ἔδωσαν στὸν Θεὸ οἱ γεν­ναῖοι ἥρωες τοῦ 1821, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεόδωρο Κο­λοκοτρώνη, νὰ κτισθεῖ στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν τυραννικὴ τουρκικὴ σκλαβιὰ ἱερὸς Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Χριστό. Ἡ ὑπόσχεση αὐτὴ ἐπισημοποιήθηκε μὲ τὸ Η΄ ὁμόφωνο ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνῆλθε στὸ Ἄργος στὶς 31-7-1829, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἔγινε καὶ Νόμος τοῦ Κράτους μὲ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838. Καὶ ὅμως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας πρὸς τὸν Θεὸ πα­ραμένει ἀνεκπλήρωτο! Γιατί ἄραγε; Πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁπωσδήποτε καὶ νὰ κτισθεῖ ὁ ἱερὸς Ναός, ἂν θέλουμε νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι ἀπέναντί Του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως ἡ κρίση παρατείνεται…