Τετάρτη 8 Ἰανουαρίου

03 tetarti

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Σάβ. διακαιν. (Ἰω. γ΄ 22-23)

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐ­τοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 Ὕστερα ἀπ’ αὐτά πού ἔγιναν στά Ἱερο­σόλυμα, ἦλθε ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του στή χώρα τῆς Ἰουδαίας, κι ἔμεινε ἐκεῖ μαζί τους. Καί μέ τή δι­κή του συγκατάθεση βά­πτιζαν οἱ μαθητές του· καί σ’ αὐτούς πού προ­­σέρχονταν νά βαπτισθοῦν ἔδειχναν τόν Μεσσία πού φανερώ­θη­κε. 23 Στό μεταξύ καί ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθοῦσε νά βαπτίζει στήν πηγή Αἰνών κοντά στήν πόλη Σαλείμ. Εἶχε προτιμήσει ὁ Ἰωάννης τήν Αἰνών, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχαν πολλά νερά, καί ἔρχονταν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι καί βαπτίζονταν.