Δευτέρα 6 Ἰανουαρίου

01 deftera

Ἀπόστολος: 6ης Ἰαν. (Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7)

11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφά­νειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λου­­­τροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνα­­καινώσεως Πνεύματος Ἁ­γίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, 7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκεί­νου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ’ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Διότι μέ τήν ἐναν­θρώ­­­πη­ση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε ἡ χάρις τοῦ Θε­οῦ, ἡ ὁποία σώζει ὅλους τούς ἀνθρώπους. 12 Καί μᾶς παιδαγωγεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὥστε, ἀφοῦ ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ μάταιου καί ἁμαρτωλοῦ αὐτοῦ κόσμου, νά ζήσουμε στή ζωή αὐτή μέ ἐγκράτεια στόν ἑαυτό μας, μέ δικαιοσύνη πρός τούς γύρω μας ἀνθρώπους καί μέ εὐσέβεια πρός τόν Θεό. 13 Καί νά ἐνισχυόμαστε στήν ἐνάρετη ζωή περιμένοντας μέ χαρά τή μακαριότητα πού ἐλπίζουμε καί τή φανέρωση τῆς δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 14 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τόν ἑαυτό του σέ θάνατο γιά χάρη μας, γιά νά μᾶς ἐξαγοράσει ἀπό κάθε παράβαση τοῦ νόμου, νά μᾶς καθαρίσει καί νά μᾶς κάνει ἔτσι δικό του ἐκλεκτό λαό, λαό γεμάτο ζῆλο γιά καλά ἔργα. 4 Ὅταν ὅμως φανερώθηκε ἡ ἀγαθότητα καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ σωτῆρος μας Θεοῦ, 5 μᾶς ἔσωσε ὄχι ἀπό ἔργα ἀρετῆς πού κάναμε ἐμεῖς, ἀλλά σύμφωνα μέ τό ἔλεός του, μέ τό λουτρό τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, στό ὁποῖο μᾶς ἀναγεννᾶ καί μᾶς ἀνακαινουργώνει τό Ἅγιον Πνεῦμα, 6 πού ὁ Θεός τό ἔχυσε ἐπάνω μας πλούσια διαμέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σωτῆρος μας. 7 Καί μᾶς τό ἔχυσε πλούσια, γιά νά δικαιωθοῦμε καί νά ἁγιασθοῦμε πρῶτα μέ τή χάρη ἐκείνου καί νά γίνουμε ἔπειτα κληρονόμοι αἰώνιας ζωῆς σύμφωνα μέ τήν ἐλ­πί­δα μας.