Πέμπτη 2 Ἰανουαρίου

04 pempti

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Τίτ. α΄ 5-14)

5 Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην, 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, 8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγα­θον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσι­ον, ἐγκρατῆ, 9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαι­νούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέ­γον­τας ἐλέγχειν. 10 Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυ­πότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, 11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέ­πουσι διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 12 εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης· Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. 13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες Ἰου­δαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντο­λαῖς ἀνθρώπων ἀποστρε­φο­μέ­νων τὴν ἀλήθειαν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Γι’ αὐτό σέ ἄφησα στήν Κρήτη, γιά νά συμπληρώσεις ὅσα ἐγώ παρέλειψα καί νά ἐγκαταστήσεις σέ κάθε πόλη πρεσβυτέρους, σύμφωνα μέ τίς προφορικές ἐντολές πού σοῦ ἔδωσα. 6 Πρεσβύτερος μπορεῖ νά γίνει κάποιος ἀπό τούς ὑπο­ψηφίους, μόνο ἐάν εἶναι ἀδιάβλητος καί δέν τελεῖ ὑπό κατηγορία, ἐάν εἶναι σύζυγος μίας καί μονα­δικῆς γυναίκας κι ἄν ἔχει παιδιά πού νά εἶναι πιστά στό Χριστό καί νά μήν κατηγοροῦνται ὡς ἄσωτα ἤ ἀνυπότακτα. 7 Διότι πρέπει ὁ ἐπίσκοπος νά εἶναι ἀδιάβλητος καί ἀκατηγόρητος, ὡς ἐπιστάτης πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός τή διεύθυνση τοῦ οἴκου του, νά μήν εἶναι αὐθάδης, ὀργίλος καί εὐέξαπτος, φίλος τοῦ κρασιοῦ, νά μήν εἶναι βίαιος καί δέρνει τούς ἄλλους, νά μήν ἐπιδιώκει μέ ἀθέμιτο τρόπο παράνομα κέρδη. 8 Ἀντιθέτως πρέπει νά εἶναι φιλόξενος, νά ἀγαπᾶ τό καλό, νά εἶναι συνετός, δίκαιος, εὐσεβής, ἐγκρατής, 9 νά ὑπερασπίζει καί νά κρατᾶ καλά τόν ἀληθινό καί ἀξιόπιστο λόγο πού συμφωνεῖ μέ τήν ἀποστολική διδαχή, γιά νά μπορεῖ καί νά προτρέπει μέ τή σωστή καί ἀληθινή διδασκαλία καί νά ἐλέγχει καί ἀποστομώνει ἐκείνους πού φέρνουν ἀντιρρήσεις. 10 Εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει ὁ ἐπίσκοπος τή δύναμη καί τήν ἱκανότητα αὐτή, διότι ὑπάρχουν καί πολλοί, προπαντός αὐτοί πού προέρχονται ἀπό τούς περιτμημένους Ἰουδαίους, πού δέν θέλουν νά ὑποταχθοῦν, καί διδάσκουν πράγματα κούφια καί μάταια, καί μ’ αὐτά ἐξαπατοῦν τά μυαλά τῶν ἄλλων. 11 Αὐτούς πρέπει ὁ ἐπίσκοπος νά τούς ἀποστο­μώνει. Εἶναι ἄνθρωποι πού ἀναστατώνουν καί ἀνα­πο­δο­γυ­ρί­­ζουν ὁλόκληρα σπίτια, διδάσκοντας πράγ­ματα πού δέν πρέπει, μόνο καί μόνο γιά νά κερδίσουν χρήματα μέ ἀθέμιτο τρόπο. 12 Εἶπε κάποιος ἀπό τούς Κρῆτες αὐτούς πού τόν ἔχουν ὡς δικό τους προφήτη: Οἱ Κρῆτες εἶναι πάντοτε ψεῦτες, κακά θηρία, ἄνθρωποι πού θέλουν νά τρῶνε πολύ χωρίς νά ἐργάζονται. 13 Ἡ μαρτυρία αὐτή εἶναι ἀληθινή. Γι’ αὐτό τό λόγο, ἔλεγχέ τους ἀπότομα, γιά νά ἔχουν τήν ἀληθινή καί σωστή πίστη καί ὄχι τήν πλανεμένη κι ἀρρωστημένη, 14 καί νά μήν προσέχουν σέ ἰουδαϊκούς μύθους καί ἐντολές ἀνθρώπων πού ἀποστρέφονται τήν ἀλήθεια.