Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

01 deftera

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κς΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. α΄ 1-7)

1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰη­­σοῦ Χριστοῦ κατ’ ἐπι­ταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει· 5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, 6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων δια­βε­βαιοῦνται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

1 Ἐγώ ὁ Παῦλος, ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ διαταγή τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ σωτήρας μας, καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, 2 γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή στόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ἔγινε γνήσιο πνευματικό μου παιδί μέ τήν πίστη στό κήρυγμά μου. Σοῦ εὔχομαι, Τιμόθεε, νά ἔχεις χάρη, ἔλεος καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν Κύριό μας. 3 Ὅπως σέ παρακάλεσα νά παραμείνεις στήν Ἔφεσο, ὅταν πήγαινα στή Μακεδονία, τό ἴδιο σέ παρακαλῶ καί τώρα. Σέ παρακάλεσα τότε νά παραμείνεις στήν Ἔφε­σο, γιά νά παραγγείλεις σέ μερικούς νά μή δι­­­­δά­σκουν αἱρετικές διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπό τή δι­δα­σκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, 4 οὔτε νά ἀσχολοῦνται μέ μύθους καί ἀτέλειωτες γενεαλογίες προγόνων ἤ μυθικῶν θεῶν. Αὐτές περισσότε­ρο προκαλοῦν ἀνώφελες συζητήσεις καί φιλονικίες παρά συντελοῦν στή διακονία τῆς σω­τηρίας τῶν ἀνθρώπων μέσῳ τῆς πίστεως. 5 Καί τό συμπλήρωμα καί ἐπιστέγασμα αὐτῆς τῆς παραγγελίας μου εἶναι ἡ ἀγάπη πού προέρχεται ἀπό καθαρή καί ἀνιδιο­τελή καρδιά καί ἀπό συνείδηση ἀγαθή, ἐλεύθερη ἀπό κά­θε τύψη, καί ἀπό πίστη εἰλικρινή καί ἀληθινή. 6 Ἀπό τίς ἀρετές ὅμως αὐτές ἔπεσαν ἔξω καί ἀπομα­­­­κρύνθηκαν μερικοί. Γι’ αὐτό καί παρεκτράπηκαν σέ μάταια καί ἀνώφελα λόγια καί διδασκαλίες. 7 Θέλουν νά παρουσιάζονται ὡς διδάσκαλοι τοῦ νόμου, καί δέν καταλαβαίνουν οὔτε ἐκεῖνα πού λένε, οὔτε ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα δίνουν αὐθεντικές διαβεβαιώσεις.