Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου

03 tetarth

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. β΄ 1-12)

1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ­φοί, ὑπὲρ τῆς παρου­σίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπι­­συν­αγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευ­θῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραι­ρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀπο­δεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός. 5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐ­τὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀνα­λώ­σει τῷ πνεύματι τοῦ στό­ματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολ­λυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγά­πην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέ­ξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐ­τούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλά­νης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐ­τοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

1 Ἀδελφοί, σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή σύναξή μας κοντά του, σᾶς παρακαλοῦμε 2 νά μή σαλευθεῖτε εὔκολα καί ἐπιπόλαια χάνοντας τήν ψυχραιμία τῶν σκέψεών σας. Καί μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἀναστατώνουν καί νά σᾶς ἀνησυχοῦν ὅσοι ἐπικα­λοῦ­νται κάποιο δῆθεν προφητικό χάρισμα, ἤ λόγο ἤ ἐπι­στολή, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τάχα αὐτά προέρχονται ἀπό μᾶς καί δῆθεν σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἔφθασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 Προσέξτε μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ κανένα τρό­πο. Κι ὅταν σᾶς λένε ὅτι πλησίασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χρι­στοῦ, σᾶς ἐξαπατοῦν. Διότι δέν θά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυ­ρίου καί ἡ δευτέρα παρουσία του, ἐάν πρῶτα δέν ἔλθει ἡ ἀποστασία πολλῶν καί ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν πίστη καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού πε­ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον θά εἶναι ὑποκινητής καί ὄρ­γανο τῆς ἁμαρτίας, γέννημα καί θρέμμα τῆς ἀπώ­­λειας. 4 Αὐτός θά εἶναι ἀντίπαλος τῆς ἀλήθειας καί θά ὑψώ­νει τόν ἑαυτό του ἀλαζονικά πάνω ἀπό κάθε ἄλλον πού θά φέρει τό ὄνομα Θεός ἤ θά προσκυνεῖται μέ σεβασμό καί λα­τρεία. Καί θά ὑψώσει τόσο πολύ τόν ἑαυτό του, ὥ­­­­­στε θά καθίσει ὡς θεός στό ναό τοῦ Θεοῦ καί θά προ­σπαθεῖ μέ διαβολικά σημεῖα καί ἀγυρτεῖες νά ἀποδεί­ξει ὅτι εἶναι θεός. Πρέπει λοιπόν πρῶτα νά φα­νερω­­θεῖ αὐτός. 5 Δέν θυμάστε πού σᾶς τά ἔλεγα αὐτά ὅταν ἀκόμη ἤμουν ἀνάμεσά σας; 6 Κι ἐπειδή τότε σᾶς τά εἶχα πεῖ, τώρα γνωρίζετε τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐμποδίζει τόν ἄνομο οὕτως ὥστε νά μήν ἐμφανισθεῖ πιό πρίν, ἀλλά στόν καιρό πού τοῦ ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός. 7 Δέν ἦλθε ὅμως ἀκόμη ὁ καθορισμένος καιρός του. Διότι τώρα εἶναι σέ ἐνέργεια ἡ μυστική δύναμη τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀνομίας, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό παραμένει κρυμμένη καί δέν φανερώθηκε ἀκόμη ὁλό­κλη­ρη· ὑπάρχει μάλιστα κάποιος πού ἐμποδίζει τόν ἄνομο νά φανερωθεῖ. Ἡ φανέρωση λοιπόν τοῦ ἀνόμου αὐτοῦ θά ἀναβληθεῖ μόνο μέχρις ὅτου φύγει ἀπό τή μέση αὐτός πού σύμφωνα μέ τή θεία πρόνοια παρεμποδίζει τήν ἐμφάνισή του. 8 Καί τότε θά φανερωθεῖ ὁ ἄνομος, πού ὁ Κύριος θά τόν ἐξαφανίσει μέ τό φύσημα τοῦ στόματός του καί θά τόν ἐκμηδενίσει μέ τήν ἔνδοξη ἐμφάνιση τῆς παρουσίας του. 9 Ἡ παρουσία τοῦ ἀνόμου αὐτοῦ θά γίνει μέ κάθε δύναμη καί μέ σημεῖα καί τέρατα ἀγυρτικά, πού θά τά ἐνεργεῖ ὁ βοηθός καί συνεργάτης του σατανάς. 10 Ἡ ἐμφάνισή του θά γίνει καί μέ κάθε εἴδους ἀπάτη, πού θά στηρίζεται στήν ἀδικία καί τήν ἀσυνειδησία. Ἀλ­λά ἡ ἀπάτη αὐτή θά ἐπικρατήσει μόνο ἀνάμεσα σ’ ἐκεί­νους πού θά χαθοῦν, ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀγα­πή­σουν καί νά ἐγκολπωθοῦν τήν ἀλήθεια, κι ἔτσι νά σωθοῦν. 11 Καί γι’ αὐτό θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά τούς ἔλθει ἐνέρ­γεια πονηρή, πού θά τούς σπρώχνει στήν πλάνη, γιά νά πιστέψουν στό ψέμα, 12 κι ἔτσι νά κατακριθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν πίστεψαν στήν ἀλήθεια, ἀλλά δέχθηκαν ὁλόψυχα τήν ἀδικία.