Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

02 triti

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κα΄ 12-19)

12 Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξου­σι, παραδιδόντες εἰς συναγω­γὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδί­ας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀ­­­πολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στό­μα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνή­­σονται ἀντειπεῖν οὐ­δὲ ἀντι­στῆναι πάντες οἱ ἀντικεί­με­νοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑ­πὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτή­σασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ἀλλά προτοῦ γίνουν ὅλα αὐτά, θά βάλουν τά χέρια τους ἐπάνω σας γιά νά σᾶς συλλάβουν· καί θά σᾶς καταδιώξουν, καί θά σᾶς παραδίδουν σέ συναγωγές γιά νά σᾶς δικάσουν, καί σέ φυλακές. Καί θά σᾶς ὁδηγοῦν μπροστά σέ βασιλεῖς καί σέ ἡγεμόνες, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου καί θά μέ ὁμολογεῖτε Κύριό σας καί Σωτήρα σας. 13 Ὅλες μάλιστα οἱ καταδιώξεις καί περιπέτειες αὐ­­τές θά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά δώσετε μαρτυ­ρία γιά τό Εὐαγγέλιό μου· γιά νά εἶναι ἡ μαρτυ­ρία αὐτή ἔλεγχος κατά τῶν ἀπί­­στων, οἱ ὁποῖοι δέν θά μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν κήρυγμα Εὐαγ­γε­λί­ου. 14 Βάλτε λοιπόν βαθιά στίς καρδιές σας τή σύσταση αὐτή καί τήν ἐντολή πού σᾶς δίνω τή στιγμή αὐτή, γιά νά τή θυμάστε πάντοτε: Νά μή σχεδιάζετε καί μελετᾶτε ἀπό πρίν τί θά ἀπολογηθεῖτε. 15 Διότι ἐγώ θά σᾶς δώσω τήν εὐκολία καί τήν ἱκανότητα νά ἐκ­­­φράζεσθε, ἀλλά καί σοφία νοημάτων καί ἐπι­χει­ρη­μά­­­των. Καί στή σοφία αὐτή δέν θά μπορέσουν νά ἀν­τι­λέξουν ἤ νά ἀντισταθοῦν μέ κανένα τρόπο ὅλοι οἱ ἀν­τί­θετοί σας. 16 Θά παραδοθεῖτε μάλιστα στούς διῶκτες σας ὄχι μόνο ἀπό ξένους ἀλλά καί ἀπό γονεῖς καί ἀδελφούς καί συγγενεῖς καί φίλους. Καί μερικούς ἀπό σᾶς θά σᾶς σκοτώσουν. 17 Καί θά σᾶς μισοῦν ὅλοι, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου. 18 Καί παρόλους τούς διωγμούς καί τά μίση αὐτά, οὔτε μιά τρίχα ἀπ’ τό κεφάλι σας δέν θά χαθεῖ. Συ­νεπῶς οὔτε ἡ ψυχή σας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἕδρα τῆς προσωπικότητός σας, θά βλαβεῖ στό παραμικρό. Ἀλλά οὔτε καί τό σῶμα σας θά πάθει τήν παραμικρή βλάβη χωρίς νά τό ἐπιτρέψει αὐτό ὁ Θεός ἀποβλέποντας στήν πραγματική σας ὠφέλεια. 19 Μέ τήν ὑπομονή σας κερδίστε καί σῶστε τίς ψυχές σας ἀπ’ τόν κίνδυνο τῆς ἀπιστίας καί τῆς αἰώνιας ἀπώλειας.