ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

1. ΔΕΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων εἶναι μία μέρα μοναδική μέ­σα στήν περίοδο τοῦ ἱεροῦ Τριωδίου. Εἶναι ὁ πρόναος τῆς Με­γάλης Ἑβδομάδος. Εἶναι ἡμέρα πανηγυρική ἀνά­με­σα στίς τόσες κατανυκτικές. Διότι ὁ Κύ­ριος προτυπώ­νο­ν­τας τόν αἰώνιο θρίαμβό του, εἰ­σέρ­χε­ται στήν ἁγία πό­λη «κα­θή­με­νος ἐ­πί πῶ­λον ὄ­νου». Καί τά πλή­θη τοῦ λαοῦ τόν ὑποδέχονται μετά βαΐ­ων καί κλάδων καί ζητωκραυγάζουν: «Εὐ­λο­γη­μέ­νος ὁ ἐρ­χό­με­νος ἐν ὀ­νό­μα­τι Κυ­ρί­ου, ὁ βα­σι­λεύς τοῦ Ἰσ­ρα­­ήλ».

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα κινεῖται. «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε», μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καί τό ἐπανα­λαμ­­βάνει καί πάλι, «Χαίρετε». Νά χαίρεστε. Ἡ ἐπιεί­κειά σας καί ἡ ὑποχωρητικότητά σας ἄς γίνει γνωστή σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί στούς ἄπι­στους. Ὁ Κύριος πλη­σι­άζει νά ἔλθει καί θ’ ἀπο­δώ­σει στόν καθένα ὅ,τι τοῦ ἀνή­κει. Μή κυριεύεστε ἀπό ἄγχος γιά τίποτε, ἀλλά γιά κάθε τι πού σᾶς παρουσιάζεται, κά­νε­τε γνωστά τά αἰτήματά σας πρός τόν Θεό μέ τήν προ­σευχή καί μέ τή δέηση, οἱ ὁποῖες πρέπει νά συνοδεύ­ον­ται καί μέ εὐ­χα­ρι­στία εὐγνωμοσύνης γιά ὅσα ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε. «μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν». Κι ἔτσι, ἡ εἰρή­νη τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας τήν τε­λει­ότητα δέν μπορεῖ νά τή νιώσει κά­θε νοῦς, θά φρου­ρή­σει τίς καρδιές σας καί τίς σκέψεις σας, ἐφόσον μένετε ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Μέσα στό ἱερό κείμενο μᾶς προκαλεῖ ἐντυπώση μιά φράση τοῦ ἀποστόλου πού δέν τήν κατανοεῖ κανείς μέ μία πρώτη ἀνάγνωση. Ζητᾶ νά ἀναφέρουμε τά προ­βλή­ματα καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας στόν Κύριό μας μέ αἰσθήματα εὐχαριστίας καί εὐγνω­μο­σύνης. Γιατί; Διότι ὅταν ἐμπι­στευ­ό­μα­στε τήν ζωή μας στά χέ­ρια τοῦ Θεοῦ κατανοοῦμε ὅτι ἀκόμη καί τά δυσάρεστα γεγονότα εἶναι γιά τό καλό μας. Τά ξέρει ὅλα ὁ Κύριός μας καί ὅ,τι ἐπιτρέπει τελικῶς συντελεῖ στή σωτηρία μας. Ἀφοῦ ὅμως τά ξερει γι­α­τί νά τοῦ τά ἀναφέρουμε; Γιά νά δείξουμε τήν ἐξάρτησή μας ἀπ’ αὐτόν καί τήν ἐμπι­στο­σύνη μας σ’αὐτόν. Ὅλα τά προ­βλή­ματα μας, μόνον ὁ Κύριος μπορεῖ νά μᾶς τά λύσει. Γι’ αὐτό νά τ’ ἀναθέτουμε ὅλα στόν Θεό. Ὅλη μας τή ζωή νά τήν ἐμ­πι­στευόμαστε σ’ αὐτόν. Τό θέλημά του νά γίνεται. Ἐάν εἴμαστε γνή­σιοι ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, θά πρέ­πει ὅλα νά τά κά­νου­με δοξολογητική προσευχή. Καί τή δυσκολία καί τή θλί­ψη, καί τή χαρά καί τήν ἐπιτυχία. Ὅ,τι κι ἄν μᾶς συμ­βεῖ. Διότι ὅλα μέ τήν προσευχή παίρ­νουν τόν δρόμο τους, ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπι­στο­σύ­νη καί πίστη στήν ἀγά­πη του καί τήν πρόνοιά του. Ἔτσι θά ζοῦμε χωρίς ἀγωνία. Ὅλα θά γίνονται προ­σ­ευ­χή. Μέσα στί κλίμα τῆς προσευχῆς, ὅλα γί­νο­ν­ται μέ χάρη καί χαρά.

2. ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος στή συνέχεια μᾶς δίνει πνευ­μα­τικές παρακαταθῆκες σπουδαῖες, πού ἀνα­φέρονται στίς σκέψεις μας καί στίς πράξεις μας. Ἀδελφοί, λέει, ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά, ὅσα εἶναι δίκαια, ὅσα εἶναι ἀμόλυντα καί ἁγνά, ὅσα εἶναι προ­σφιλή στόν Θεό καί στούς καλούς ἀνθρώ­πους, ὅσα ἔχουν καλή φήμη, καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρε­τή καί ὁποι­οδήποτε καλό ἔργο πού εἶναι ἄξιο ἐπαί­νου, αὐτά νά συλλογίζεστε καί νά προσέχετε, κι ἔτσι νά τά ἐφαρ­μόζετε καί στή ζωή σας. «ταῦτα λογίζεσθε· καὶ… ταῦτα πράσσετε». Αὐτά πού μάθατε καί παρα­λάβατε μέ τήν προφορική διδασκαλία μου καί τά ἀκού­σα­τε καί τά εἴ­δατε σ’ ὅλη τή συμπεριφορά μου καί τή διαγωγή μου, αὐτά καί νά κάνετε. Καί τότε ὁ Θε­ός πού εἶναι ὁ χο­ρη­γός τῆς εἰρήνης θά εἶναι μαζί σας.

Ὅλες αὐτές οἱ πνευματικές παρακαταθῆκες πού δί­νει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Φιλιππησίους, ἀνα­φέ­­ρονται οὐσιαστικά σ’ ἕνα θέμα, στήν κα­θα­ρότητα καί τήν ἁγιότητα τῶν σκέψεων καί τῶν πράξεών μας. Νά εἶναι οἱ σκέψεις μας ἀμόλυντες γιά νά εἶναι καί οἱ πρά­ξεις μας θεάρεστες. Διότι ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας πηγάζουν καί οἱ πράξεις μας. Αὐτήν βέ­βαια τή γενική ἀλήθεια, μποροῦμε ἰδιαιτέρως τώρα τίς ἁγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος νά τήν ἐφαρ­μό­σουμε μέ ἰδιαίτερο περιεχόμενο. Μήν ἀφή­σου­με δηλαδή τό νοῦ μας δηλαδή τίς μεγάλες καί κο­σμο­σωτήριες καί ἱερές αὐτές ἡμέρες νά πελαγο­δρομεῖ στά καθημερινά καί τά βιωτικά. Ἀλλά ἄς στρέψουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στόν ἐρχόμενο βασιλέα τῶν βασι­λευόντων.

Ἄς τόν ὑποδεχθοῦμε ὄχι τόσο μέ βαΐα φοινίκων καί πρό­σκαιρα ἐπιδερμικά αἰσθήματα, ἀλλά μέ βιώματα ἱερά. Σέ λίγο ἡ Με­γά­λη Ἑ­βδο­μά­δα ἀρ­χί­ζει. Θά ἀν­τι­κρύ­σου­με τόν Κύ­ριο καί Βα­σι­λέ­α τῆς ζω­ῆς μας ἐ­πά­νω στόν σταυ­ρό. Ἄς τοῦ προ­σφέ­ρου­με ὄχι τόσο τά δά­κρυα καί τά ἄνθη μας, ἀλλά τήν καρδιά μας καί τήν ἀγάπη μας. Νά ἀφήσουμε τό νοῦ μας νά πλημμυρίσει μέ ἅγιες σκέψεις καί αἰσθήματα ἀφοσιώσεως καί με­τα­νοίας. Νά γί­νει ἡ καρ­­διά μας ἱ­ε­ρό ὄ­χη­μα γιά ἔλ­θει μέ­σα της ὁ Χρι­στός. Ἔτσι θά μεταμορφωθεῖ καί ἡ ζωή μας. Ἔτσι καί ἡ πρά­ξεις μας θά ἐξα­για­σθοῦν. Μονα­δική ἐν­τρύ­φησή μας νά εἶναι ἡ μελέτη τῶν ἁγίων πα­θῶν τοῦ Κυ­ρίου μας. Νά πονέσουμε ὄχι μόνο γιά τά δικά του πά­θη, ἀλλά καί γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες πού τό­σο εὔ­κο­λα καί ἐξα­κο­λου­θητικά δια­πράτ­­τουμε. Κι ἄς τόν πα­ρα­κα­λέ­σουμε νά μᾶς κάνει νέους ἀν­θρώ­πους, ἀνα­γεν­νημένους καί ἀνα­­­στημέ­νους.