ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images1

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ὄγδοο (ε)

     «Διότι ὁ Σωτῆρας μας Χριστός εἶπε· Προσέχετε καί φυλάγεσθε ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται σ’ ἐσᾶς μέ ἔνδυμα προβάτων, ἀπό μέσα τους ὅμως εἶναι λύκοι ἁρπαχτικοί. Θά τούς ἀναγνωρίσετε ἀπό τά ἔργα τους. Ἀπό τούς πνευματικούς ὅμως ἀνθρώπους μήν κρύψεις τούς λογισμούς σου, μήπως τυχόν βρεῖ ὁ Ἐχθρός ἀπόμερο σημεῖο καί φωλιάσει μέσα σου. Ἀπεναντίας ὅμως μέ τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν σαρκικό φρόνημα μή συζητᾶς, διότι οἱ φιλήδονοι ἄνθρωποι καθημερινά σωρεύουν γιά τόν ἑαυτό τους ἁμαρτίες, λέγοντας τοῦτο· Αὐτή καί μόνο ἡ ἁμαρτία ἄς μου λογαριασθεῖ· ἐνῶ ὁ προφήτης Ἡσαῒας τούς ἐλεεινολογεῖ ἀπό λύπη, καί λέει· Ἀλίμονο σ’ ἐκείνους πού σύρουν πρός τόν ἑαυτό τους τίς ἁμαρτίες τους σάν μέ ἕνα μακρύ σχοινί, καί τίς ἀνομίες τους σάν μέ τό λουρί τοῦ ζυγοῦ μιᾶς δαμάλας. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀποφεύγουμε τά ἀνώφελα λόγια καί νά μήν παρασυρόμαστε μαζί μ’ αὐτούς πού περιφρονοῦν τό φόβο τοῦ Κυρίου, διότι δέ λένε τίποτε γιά τήν ὠφέλειά μας, οὔτε κάνουν γιά τόν Κύριο κάτι πού νά εἶναι σχετικό μέ τήν ἀρετή καί τήν εὐσέβεια, ἤ κάτι σχετικό μέ τή σεμνότητα. Τά λόγια τους εἶναι παγίδες θανάτου· ἡ συμβουλή τους εἶναι βαθύς λάκκος ᾅδου. Ἡ συναναστροφή μ’ αὐτούς φέρνει παρρησία καί γέλια, μέθη καί ἀπώλεια τῆς ψυχῆς. Ὁ φοβερός Ὄφις ὁμιλεῖ μέ τό στόμα τους.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)