ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images100

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ὄγδοο (γ)

     «Ἤ σάν ἕνα βέλος πού ἐκτοξεύθηκε στό στόχο του, καί ἀφοῦ σχίστηκε ὁ ἀέρας, ξαναγύρισε ἀμέσως στή θέση του, ὥστε νά εἶναι ἄγνωστο τό πέρασμά του. Ἔτσι καί μεῖς• γεννηθήκαμε καί πεθάναμε καί δέν ἔχουμε νά παρουσιάσουμε κανένα σημάδι ἀρετῆς, ἀλλά σπαταλήσαμε τή ζωή μας στήν κακία. Διότι ἡ ἐλπίδα τοῦ ἀσεβῆ ἀνθρώπου μοιάζει μέ σκόνη, πού τήν παρασύρει ὁ ἀέρας, καί μέ λεπτή πάχνη, πού τήν ἐξαφανίζει ἡ λαίλαπα, καί μέ καπνό, πού τόν σκόρπισε ὁ ἀέρας, καί μέ ἀνάμνηση ἐνός περαστικοῦ διαβάτη, πού ἔμεινε μία μόνο μέρα καί ἔφυγε. Οἱ δίκαιοι ὅμως ζοῦν αἰώνια, καί ἡ ἀμοιβή τους βρίσκεται στά χέρια τοῦ Κυρίου, καί ὁ Ὕψιστος φροντίζει γι’ αὐτούς. Γι’ αὐτό θά πάρουν ἀπό τό χέρι τοῦ Κυρίου τό μεγαλόπρεπο βασιλικό στέμμα καί τό ὡραῖο διάδημα, διότι ὁ Κύριος θά τούς σκεπάσει μέ τό δεξί του χέρι καί θά τούς ὑπερασπίσει μέ τόν βραχίονά του. Μή λοιπόν μισήσεις κάποιον μέσα στήν καρδιά σου, οὔτε νά ἀνταποδώσεις κακό ἀντί κακοῦ· ἀλλά ἀπεναντίας, ἀπόκτησε τήν ἀγάπη μέσα σου, τήν ὁποία ἡ Ἁγία Γραφή ὕψωσε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἀρετή• διότι τήν παρομοίασε μέ τόν ἴδιο τόν Δημιουργό τῶν πάντων, λέγοντας• Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)