Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

images71

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ὄγδοο (δ)

     «Ὅπως στὴν εἰκόνα τοῦ βασιλιά, ποὺ ἔχει κατασκευασθεῖ ἀπό σπουδαῖο τεχνίτη μὲ ὡραῖο τρόπο καὶ μὲ φροντίδα, μὲ ἐκλεκτὲς ψηφίδες, ἂν κάποιος, ἀφοῦ καταστρέψει τὴν ἀνθρώπινη μορφὴ ποὺ ὑπάρχει σ’ αὐτὴ τὴν εἰκόνα, μετακινήσει ἐκεῖνες τὶς ψηφίδες καὶ τὶς συναρμολογήσει, κατασκευάζοντας τὴ μορφὴ ἐνὸς σκύλου ἤ μιᾶς ἀλεπούς· καὶ ἐνῶ τὴν κατασκεύασε μὲ προχειρότητα, διακηρύττει στὴ συνέχεια καὶ λέει ὅτι αὐτὴ ἡ μορφὴ εἶναι ἐκείνη ἡ ὡραῖα εἰκόνα τοῦ βασιλιά, ποὺ κατασκεύασε ὁ σπουδαῖος τεχνίτης, καὶ τὸ κάνει αὐτὸ δείχνοντας τὶς ψηφίδες ποὺ μὲ ὡραῖο τρόπο εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ στὴν εἰκόνα τοῦ βασιλιὰ ἀπό τὸν πρῶτο τεχνίτη, ἐνῶ μὲ κακὸ τρόπο μεταφέρθηκαν καὶ συνδυάστηκαν στὴ μορφὴ τοῦ σκύλου ἀπό τὸν δεύτερο τεχνίτη• καὶ μὲ τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση τῶν ψηφίδων ἐξαπατᾶ τοὺς ἄπειρους, ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα ἀπό βασιλικὴ μορφὴ καὶ τοὺς πείθει ὅτι αὐτὴ ἡ ἄθλια μορφὴ τῆς ἀλεποὺς εἶναι ἐκείνη ἡ ὡραία εἰκόνα τοῦ βασιλιά• κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο λοιπὸν καὶ αὐτοί, συνδυάζοντας μεταξὺ τους μύθους, ποὺ ταιριάζουν σὲ γριές, καὶ ἀποσπώντας ἀπό δῶ καὶ ἀπό κεῖ φράσεις καὶ λέξεις καὶ παραβολές, θέλουν νὰ μεταβάλουν καὶ νὰ προσαρμόσουν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ στοὺς δικούς τους μύθους. Γι’ αὐτὸ λοιπόν, διδασκόμενοι μὲ τὸ παράδειγμα αὐτό, ὅσο χρειάζεται, ἄς ἀποφύγουμε τοὺς φαύλους λόγους τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴ μίμηση ἐκείνων ποὺ ζοῦν στὴν ἀσωτία, καὶ ἂν ἀκόμη φαίνονται ὅτι φέρνουν μαρτυρίες ἀπό τὶς Ἅγιες Γραφές• ὥστε, καθὼς θὰ εἴμαστε ὑγιεῖς στὴν πίστη καὶ στὴν πράξη, νὰ ἀποδώσουμε τέλειο καρπὸ στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό• στὸν ὅποιο ἀνήκει ἡ δόξα, στοὺς αἰῶνες.  Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)