Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

images54

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Τέταρτη παραίνεση (α)

    «Εἶπε κάποιος ἀπό τους Ἁγίους• νὰ μελετᾶς τὰ καλὰ γιὰ νὰ μὴ μελετήσεις τὰ κακά, διότι ὁ νοῦς δὲν ἀνέχεται νὰ μένει ἀργός. Λοιπόν, ἄς παραδώσουμε τὸ νοῦ μας στὴ μελέτη τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ καὶ στὶς προσευχὲς καὶ στοὺς καλοὺς λογισμούς• διότι ἡ μάταια μελέτη κάνει νὰ ξεφυτρώσουν ἔργα ματαιότητας• ἐνῶ ἡ καλή μελέτη προσφέρει σὰν ἀνταπόδοση καλὸ καρπό. Ἄς ἔχουμε στὸ νοῦ μας καὶ αὐτό• ὅτι δηλαδὴ πολλοὶ τύραννοι κυριάρχησαν σὲ χῶρες καὶ σὲ φρούρια, ἀλλὰ ἐξαφανίσθηκε ἡ δόξα τους, καὶ ἦταν σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξαν. Πόσοι βασιλιάδες κυβέρνησαν πολλὰ ἔθνη καὶ ἀνήγειραν ἀνδριάντες καὶ ἀναμνηστικὲς στῆλες, μὲ τὴ σκέψη ὅτι μ’ αὐτὰ θὰ παραμείνει τὸ ὄνομὰ τοὺς μετὰ τὸ θάνατό τους• καὶ ὅμως ἦρθαν μετὰ ἀπ’ αὐτοὺς ἄλλοι καὶ κατάστρεψαν τοὺς ἀνδριάντες καὶ ἔκαναν συντρίμμια τὰ ἀγάλματα, καὶ ἀφοῦ ἀφαίρεσαν τὶς κεφαλὲς ἐκείνων, τοποθέτησαν στοὺς ἀνδριάντες τὴ δική τους μορφή, ὅμως καὶ αὐτῶν τῶν βασιλιάδων τὰ ἔργα θὰ καταστραφοῦν ἀπὸ ἄλλους. Ἄλλοι πάλι κατασκεύασαν γιὰ τὸν ἑαυτὸ τοὺς περίφημους τάφους, ἐπειδὴ νόμισαν ὅτι μ’ αὐτοὺς στερεώνουν αἰώνια τὸ ὄνομά τους, καὶ χάραξαν ἐπάνω στὸν τάφο τὴ μορφή τους• ἦρθε ὅμως ἄλλη γενεά, καὶ παραχωρήθηκε ὁ τάφος στὴν ἐξουσία ἄλλων καὶ αὐτοί, ὅπως ἦταν φυσικό, θέλοντας νὰ καθαρίσουν τὸ ὕψωμα τοῦ τάφου, μετέφεραν τὰ ὀστὰ σὰν χαλίκια. Ἑπομένως, τί ὠφέλησε τὸ πολυδάπανο ὕψωμα τοῦ τάφου καὶ ἡ πυραμίδα; Λοιπόν, ὅλα τὰ ἔργα τῆς ματαιότητας καταλήγουν στὸ μηδέν. Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ ἀποκτοῦν πλοῦτο μὲ τὸν ὁποῖο εὐχαριστεῖται ὁ Θεός, καὶ ποὺ τοὺς ἐδόξασε ὁ Θεός, δὲν ἔχουν τέτοια κατάληξη· διότι ἔχουν ἑτοιμάσει γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους αἰώνια ζωὴ καὶ ἄφθαρτη δόξα.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)