Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

images45

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Δέυτερη παραίνεση (δ)

    « Εἶναι λοιπὸν πολὺ μεγάλο ἀπόκτημα ὁ ἐνάρετος βίος. Γι’ αὐτὸ πρόσεχε νὰ μὴν παρασυρθεῖς ἀπό φιλήδονους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι νικημένοι ἀπό τὰ διάφορα πάθη τους μολύνουν τὰ σώματά τοὺς, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος• «ἐκεῖνα ποὺ κάνουν αὐτοὶ κρυφά, εἶναι ντροπὴ νὰ τὰ ἀναφέρει κανείς». Ἀλλά καὶ ὁ Παροιμιαστὴς ἐλέγχοντας τὴν παράνομη πράξη λέει• «Τέτοια εἶναι ἡ διαγωγὴ τῆς γυναίκας ποὺ κάνει μοιχεία ὥστε, ὅταν κάνει τὴ μοιχεία, ἀφοῦ πλυθεῖ καλά, λέει ὅτι δὲν ἔκανε κανένα ἄπρεπο». Ἔτσι  καὶ  αὐτοί,  καθὼς  παρασύρονται  ἀπό  τὴ  συνήθεια τῶν ἁμαρτημάτων, παρόλο ποὺ κάνουν τὶς αἰσχρὲς πράξεις, δείχνουν ἀδιαφορία καὶ νομίζουν ὅτι δὲν ἔχουν κάνει κανένα κακό, ἔχοντας συγκεντρωμένο ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴ διαβολικὴ ἐπιθυμία, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ περιπαίζουν ὡς γελοῖες καὶ τὶς ἅγιες Γραφές. Ὅσοι κάνουν αὐτὰ εἶναι ἄξιοι τῆς καταδίκης τους. Αὐ¬τοὶ ἐπίσης τὸν καιρὸ τους τὸν περνοῦν στὶς ταβέρνες, πίνοντας κρασί, ὡσότου νὰ μεθύσουν γι’ αὐτὸ καὶ ἀποστρέφονται τὴν εὐλάβεια καὶ τὴ σωφροσύνη. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καὶ εἶναι πιὸ ἀδιάντροποι καὶ ἀπό τους κοσμικοὺς ποὺ ζοῦν καὶ συμπεριφέρονται μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Ἀληθινά, αὐτὸ χρειάζεται πένθος καὶ κλάμα, διότι ὁδηγήσαμε σὲ τόσο μεγάλο κατάντημα τὴ λαμπρὴ καὶ ἔνδοξη ἀρετή. Ὁ Θεὸς ὅμως, ποὺ εἶναι μεγάλος καὶ φιλάνθρωπος, πλούσιος σὲ ἔλεος καὶ δυνατὸς στὰ ἔργα, ἄς βοηθήσει ἐμᾶς τοὺς ἀδύναμους, καὶ ἂς συντρίψει τὸν Σατανᾶ κάτω ἀπό τὰ πόδια μας, καὶ ἄς μᾶς δώσει δύναμη καὶ πνευματικὴ σύνεση ὥστε, ζώντας τὸν ὑπόλοιπο καιρὸ τῆς ζωῆς μας μέσα στὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, νὰ βροῦμε χάρη ἀπό τὸν Κύριο ἐκείνη τὴ μεγάλη καὶ φοβερὴ ἡμέρα τῆς κρίσεως. Διότι σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δοξολογία καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ ἐξουσία, σὲ ὅλες τὶς γενεὲς τῶν γενεῶν καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)