Παρασκευή 11 Ἰανουαρίου 2013

05 paraskevi

Εὐαγγέλιον: Πέμ. δ΄ ἑβδ. Μτθ., «Πάντα μοι παρεδόθη» (Μτθ. ια΄ 27-30).

 

27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

27 Ὅλα παραδόθηκαν σέ μένα ἀπό τόν Πατέρα μου, καί ἔλαβα καί ὡς ἄνθρωπος κάθε ἐξουσία καί δύναμη. Κι ἐπειδή ἔχω ὡς Λόγος τήν ἴδια οὐσία μέ τόν Πατέρα μου καί εἶμαι ἄπειρος ὅπως Ἐκεῖνος, κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υἱό καί ποιά εἶναι ἡ φύση καί οἱ βουλές τοῦ Υἱοῦ, παρά μόνον ὁ Πατέρας. Ὁ ἄπειρος μόνο ἀπό τόν ἄπειρο μπορεῖ πλήρως καί τελείως νά γνωσθεῖ. Ἀλλά καί τόν Πατέρα κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει στό βάθος καί τήν οὐσία του παρά μόνον ὁ Υἱός, περιορισμένα ὅμως τόν γνωρίζει κι ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ὁ Υἱός θά θελήσει νά τόν ἀποκαλύψει.

28 Θέλει ὅμως ὁ Υἱός νά καταστήσει γνωστό τόν Πατέρα του σέ ὅλους ὅσους ἔχουν εἰλικρινή πόθο νά δεχθοῦν τή γνώση αὐτή. Καί γι’ αὐτό σᾶς προσκαλεῖ: Ἐλᾶτε σέ μένα ὅλοι ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τῶν θλίψεων, κι ἀπό τό φόρτωμα τῶν φαρισαϊκῶν παραδόσεων, μέ τίς ὁποῖες ὁ θεόπνευστος νόμος μεταβλήθηκε σέ φορτίο δυσβάστακτο. Ἐλᾶτε σέ μένα, κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω.

29 Πάρτε ἐπάνω σας τό ζυγό τῆς ὑποταγῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου, καί μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στό φρόνημα καί τήν ἐσωτερική διάθεση, καί θά βρεῖτε ἀνάπαυση καί εἰρήνη στίς ψυχές σας.

30 Διότι ὁ ζυγός τῆς ὑπακοῆς σέ μένα καί τή διδασκαλία μου εἶναι ἁπαλός καί ὠφέλιμος σ’ αὐτόν πού τόν σηκώνει· καί τό φορτίο τῶν ὑποχρεώσεων καί καθηκόντων πού θέτω ἐγώ πάνω στούς πιστούς μου εἶναι ἐλαφρύ.