Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ag kathodos

Ἀπό­στο­λος: τοῦ ἱερομάρτυρος, 15 Δεκ., «Μὴ ἐπαι­σχυν­θῇς τὸ μαρτύριον» (Β΄
Τιμ. α΄ 8-18)·

8 μὴ οὖν
ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ
συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ,

9 τοῦ
σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ’ ἰδίαν
πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,

10
φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ
εὐαγγελίου,

11 εἰς ὃ
ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν.

12 δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνομαι· οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.

13
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος Ἁγίου
τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.

15 Οἶδας
τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελλος καὶ
Ἑρμογένης.

16 δῴη
ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου
οὐκ ἐπαισχύνθη,

17 ἀλλὰ
γενόμενος ἐν Ρώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε·

18 δῴη
αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ
διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

8 Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε χάρισμα ἀνδρείας καί δυνάμεως, μήν
ντραπεῖς νά ὁμολογεῖς τή μαρτυρία γιά τόν Κύριό μας, τόν σταυρωμένο Χριστό. Μήν
ντραπεῖς ἀκόμη οὔτε γιά μένα πού ἔχω φυλακισθεῖ γιά τό ὄνομά του, ἀλλά
κακοπάθησε μαζί μου γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου μέ τή δύναμη πού δίνει ὁ Θεός.

9 Αὐτός μᾶς ἔσωσε καί μᾶς κάλεσε μέ ἱερή κλήση πού μᾶς ἁγιάζει. Μᾶς ἔσωσε
καί μᾶς κάλεσε ὄχι γιά τά ἔργα μας, ἀλλά γιατί ὁ ἴδιος εἶχε τήν ἀγαθή θέληση
καί μᾶς πρόσφερε τή χάρη του λόγῳ τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μᾶς
ἔδωσε λοιπόν τή χάρη του καί μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία αὐτή προτοῦ δημιουργηθοῦν
ὅσα ἔγιναν μέσα στό χρόνο, ἐπειδή τήν εἶχε ἀποφασίσει προαιώνια.

10 Φανερώθηκε ὅμως τώρα ἡ χάρις καί ἡ σωτηρία αὐτή μέ τήν ἐνανθρώπηση καί
ἐμφάνιση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατήργησε τό θάνατο καί ἔφερε
στό φῶς τή ζωή καί τήν ἀφθαρσία μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.

11 Γιά τό Εὐαγγέλιο αὐτό ἀναδείχθηκα ἐγώ ἀπό τόν Θεό κήρυκας καί
ἀπόστολος καί διδάσκαλος τῶν ἐθνικῶν.

12 Κι ἐπειδή εἶμαι κήρυκας καί ἀπόστολος τῶν ἐθνικῶν, γι’ αὐτό καί
ὑποφέρω αὐτά τά παθήματα. Ἀλλά δέν ντρέπομαι γι’ αὐτά. Διότι γνωρίζω ποιός
εἶναι αὐτός στόν ὁποῖο ἔχω στηρίξει τήν ἐμπιστοσύνη μου. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι
ἔχει τή δύναμη νά φυλάξει ὅλο τό ἔργο πού μοῦ ἐμπιστεύθηκε καί ἐπετέλεσα, ὅπως
καί τήν ἀνταμοιβή μου γι’ αὐτό, μέχρι τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς δευτέρας του
παρουσίας.

13 Ὡς ὑπόδειγμα καί τύπο ὑγιοῦς διδασκαλίας, ἀπαλλαγμένης ἀπό τήν
ἀρρώστια τῆς πλάνης, νά κρατᾶς γερά τούς λόγους πού ἄκουσες ἀπό μένα. Αὐτοί οἱ
λόγοι ἀναφέρονται στήν πίστη καί τήν ἀγάπη πού ἀποκτοῦμε οἱ πιστοί ὅταν εἴμαστε
ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.

14 Τόν καλό καί πολύτιμο θησαυρό τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας πού σοῦ
ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός φύλαξέ τον μέ τήν ἐνίσχυση καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τό ὁποῖο κατοικεῖ μέσα μας.

15 Μή μιμεῖσαι αὐτούς πού μέ ἐγκατέλειψαν. Γνωρίζεις ὅτι μέ ἐγκατέλειψαν
καί μέ ἀποστράφηκαν ὅλοι αὐτοί πού τώρα εἶναι στήν Ἀσία, ἀνάμεσα στούς ὁποίους
εἶναι καί ὁ Φύγελλος καί ὁ Ἑρμογένης.

16 Ὁ Κύριος νά δώσει τό ἔλεός του στήν οἰκογένεια τοῦ Ὀνησιφόρου, διότι
πολλές φορές μοῦ ἔδωσε ἀναψυχή καί ἀνακούφιση καί δέν ντράπηκε τήν ἁλυσίδα μέ
τήν ὁποία εἶμαι δεμένος,

17 ἀλλά ἦλθε ὁ ἴδιος στή Ρώμη καί μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον καί προθυμία μέ
ἀναζήτησε καί μέ βρῆκε.

18 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά τοῦ δώσει νά βρεῖ ἔλεος ἀπό τόν Κύριο καί
Πατέρα τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς δευτέρας παρουσίας. Ἀλλά καί πόσο μᾶς βοήθησε καί
μᾶς ὑπηρέτησε στήν Ἔφεσο, ἐσύ τό ξέρεις καλύτερα.