Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

xeiros

Εὐ­αγ­γέ­λιον: ἡμέρας, Πέμ. ιγ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. θ΄
10-15).

10 καὶ
τὸν λόγον ἐκράτησαν, πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

11 καὶ ἐπηρώτων
αὐτὸν λέγοντες, ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον.

12 ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάντα· καὶ πῶς
γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;

13 ἀλλὰ
λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς
γέγραπται ἐπ᾿ αὐτόν.

14 Καὶ
ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς
συζητοῦντας αὐτοῖς.

15 καὶ
εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο
αὐτόν.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

10 Καί πράγματι κράτησαν μυστικό τό λόγο γιά τή Μεταμόρφωση. Συζητοῦσαν
ὅμως μεταξύ τους τί σημασία ἔχει τό νά ἀναστηθεῖ ἀπό τούς νεκρούς ὁ Χριστός,
ἀφοῦ αὐτός ὡς Μεσσίας ἦταν ἀνώτερος ἀπό ἀνθρώπους πού δέν γνώρισαν θάνατο, ὅπως
ὁ Ἐνώχ καί ὁ Ἠλίας, καί συνεπῶς οὔτε αὐτός θά ἔπρεπε νά πεθάνει.

11 Τόν ρωτοῦσαν ἀκόμη κι ἔλεγαν: Ὁ Ἠλίας ἦλθε πάνω στό βουνό, κι ἀφοῦ σέ
χαιρέτησε, ἔφυγε πάλι. Γιατί λοιπόν λένε οἱ γραμματεῖς ὅτι πρίν ἀπό τήν ἔλευση
τοῦ Μεσσία πρέπει νά ἔλθει πρῶτα ὁ Ἠλίας;

12 Κι αὐτός τούς ἀποκρίθηκε: Σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες, ἀφοῦ ἔλθει ὁ
Ἠλίας πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, θά ἀποκαταστήσει ὅλες τίς σχέσεις τῶν
ἀνθρώπων καί θά τούς συμφιλιώσει καί μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ
ἀποστολή τοῦ Ἠλία. Γιά τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου ὅμως τί ἔχει γραφεῖ καί τί ἔχει
προφητευθεῖ στίς Ἅγιες Γραφές; Ἔχει προφητευθεῖ ὅτι θά πάθει πολλά καί θά
ἐξευτελισθεῖ.

13 Ἀλλά σᾶς λέω ὅτι ὄχι μόνο ὁ Μεσσίας ἀλλά καί ὁ Ἠλίας ἔχει ἔλθει. Ἦλθε
αὐτός πού μοιάζει σέ ὅλα μέ τόν Ἠλία, ὁ προφήτης Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί
βαπτιστής. Καί τοῦ ἔκαναν οἱ Ἰουδαῖοι ὅσα θέλησαν, σύμφωνα μάλιστα μέ τά ὅσα
ἔχουν γραφεῖ γι’ αὐτόν. Ἔτσι καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσσίας, πρόκειται νά
πάθει ἀπό αὐτούς.

14 Κι ὅταν ἦλθε κοντά στούς ὑπόλοιπους μαθητές, εἶδε γύρω ἀπ’ αὐτούς πολύ
λαό καί γραμματεῖς νά συζητοῦν μαζί τους.

15 Κι ὅλος ὁ λαός ἀμέσως μόλις τόν εἶδε, ἀπ’ τή χαρά του θαμπώθηκε, κι
ἔτρεχαν ὅλοι πρός αὐτόν νά τόν χαιρετήσουν.