Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

ag apostoloi

Ἀπόστολος:
ἡ­μέρας, Πέμ. κϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. γ΄ 1-13)·

1 Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ
ἔργου ἐπιθυμεῖ.

2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς
γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν,

3 μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ’
ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,

4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν
ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· ‒

5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς
ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται; ‒

6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ
διαβόλου.

7 δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν
ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου.

8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ
πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς,

9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει.

10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν
ἀνέγκλητοι ὄντες.

11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους,
πιστὰς ἐν πᾶσι.

12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς
προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων.

13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν
περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

Ο λόγος πού θά πῶ γιά τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα εἶναι
ἀξιόπιστος καί ἀξίζει νά τόν ἀποδεχθεῖ κανείς ὁλόψυχα. Ἐάν κανείς ἐπιθυμεῖ πολύ
τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα, καλό ἔργο ἐπιθυμεῖ. 

2 Ἀλλά τό καλό καί ὑψηλό αὐτό ἔργο πρέπει νά
ἀνατίθεται σέ καλούς καί ἐκλεκτούς ἀνθρώπους. Πρέπει λοιπόν ὁ ἐπίσκοπος νά
εἶναι ἀκατηγόρητος, ὥστε κανείς νά μήν μπορεῖ νά πεῖ τίποτε εἰς βάρος του.
Πρέπει νά εἶναι σύζυγος μιᾶς μόνο γυναίκας καί νά μήν ἔχει κάνει δεύτερο γάμο.
Νά εἶναι προσεκτικός, ἐγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός. 

3 Νά μήν εἶναι μέθυσος, νά μή βιαιοπραγεῖ καί δέρνει
τούς ἄλλους, οὔτε νά ἐπιζητεῖ κέρδη μέ αἰσχρά μέσα· ἀλλά νά εἶναι ἐπιεικής,
ξένος πρός μάχες καί φιλονικίες, ἀφιλάργυρος. 

4 Νά κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, νά ἔχει παιδιά πού νά
ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν μέ σεμνότητα ἀπό κάθε ἄποψη.

5 Πρέπει νά κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, διότι ἐάν ἕνας
δέν ξέρει νά διευθύνει τό σπίτι του, πῶς θά ἐπιμεληθεῖ καί θά φροντίσει τήν
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ;

6 Δέν πρέπει νά εἶναι νεοκατήχητος καί νεοφυτευμένος
στό πνευματικό ἀμπέλι τοῦ Κυρίου. Κι αὐτό, γιά νά μήν ὑπερηφανευθεῖ καί πέσει
ἔτσι στήν ἴδια καταδίκη πού ἔπεσε κι ὁ διάβολος.

7 Πρέπει νά ἔχει ἐπίσης καί καλή μαρτυρία ἀπό τούς
ἀνθρώπους πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά μήν τοῦ στήσει παγίδα ὁ
διάβολος μέ τίς κατηγορίες καί τή διαπόμπευση τῶν ἀπίστων, καί πέσει στήν
παγίδα αὐτή εἴτε μέ τό νά θυμώσει καί μισήσει τούς κατηγόρους του, εἴτε μέ τό
νά χάσει τό κύρος του καί ἀπογοητευθεῖ, εἴτε καί μέ τό νά παρασυρθεῖ πάλι στά
παλιά.

8 Τό ἴδιο καί οἱ διάκονοι πρέπει νά εἶναι σεμνοί κι
ὄχι διπλοπρόσωποι, ὥστε νά λένε ἄλλα στόν ἕνα κι ἄλλα στόν ἄλλον γιά τήν ἴδια
ὑπόθεση. Νά μήν ἔχουν τό νοῦ τους στό πολύ κρασί, νά μήν εἶναι αἰσχροκερδεῖς,

9 νά κατέχουν τή μυστηριώδη ἀλήθεια τῆς πίστεως
ἔχοντας ταυτόχρονα ζωή ἄμεμπτη καί καθαρή συνείδηση.

10 Κι αὐτοί πάλι ἄς ἐξετάζονται πρῶτα προσεκτικά κι ἄς
δοκιμάζονται, κι ἔπειτα ἄς ἀναλαμβάνουν τήν ὑπηρεσία τοῦ διακόνου, ἐφόσον
βρεθοῦν ὅτι εἶναι ἀκατηγόρητοι καί ἄμεμπτοι.   

11 Τό ἴδιο καί οἱ διακόνισσες γυναῖκες πρέπει νά εἶναι
σεμνές, ἐλεύθερες ἀπό τό ἁμάρτημα τῆς κακολογίας καί τῆς διαβολῆς, ἐγκρατεῖς
καί προσεκτικές, ἀξιόπιστες σέ ὅλα.

12 Οἱ διάκονοι νά εἶναι μονόγαμοι, σύζυγοι μιᾶς μόνο
γυναίκας, νά κυβερνοῦν καλά τά παιδιά τους καί τά σπίτια τους.

13 Ζητῶ κι ἀπ’ αὐτούς, ὅπως ζήτησα κι ἀπό τούς
ἐπισκόπους, νά κυβερνοῦν καλά τά σπίτια τους, διότι ἐκεῖνοι πού διακόνησαν καλά
στά ποιμαντικά τους καθήκοντα, ἀποκτοῦν καλό βαθμό καί προάγονται σέ
ἐπισκόπους. Ἀποκτοῦν ἀκόμη καί πολλή παρρησία νά διακηρύττουν καί νά ὁμολογοῦν τήν
πίστη πού ἔχουμε ὅλοι ὅσοι βρισκόμαστε σέ κοινωνία μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.