Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

images48

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί φιλαργυρίας καί πνευματικῆς ἐλεημοσύνης (β)

    “Νά ξέρουμε, ὅμως, ὅτι ὄχι μόνο μέ τό χρῆμα εἶναι δυνατόν νά εὐεργετοῦμε τούς ἀνθρώπους. Σήμερα γιορτάζουμε τήν μνήμη ἑνός ἀπό τούς μεγαλύτερους ἁγίους του Θεοῦ, τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Ὑπῆρχε ἄνθρωπος πού νά ἦταν πιό φτωχός ἀπό τόν ἅγιο Σεραφείμ; Καί ὅμως πόσο πλούσια ἦταν ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ προσφορά του στούς ἀνθρώπους! Δέν εὐεργετοῦσε μέ τό χρῆμα, ἡ ἐλεημοσύνη του ἦταν πνευματική. Στούς ἀνθρώπους πού τόν ἐπισκέπτονταν πρόσφερε τήν ἀγάπη, τήν συμπόνια καί τήν συμπάθειά του. Τούς βοηθοῦσε μέ τίς νουθεσίες καί τίς σοφές συμβουλές. Ὁδηγοῦσε ὅλους στήν ὁδό τῆς σωτηρίας. Ἡ καρδιά καί ἡ σκέψη τοῦ κάθε ἐπισκέπτη ἦταν γι’ αὐτόν ἀνοιχτή. Δέν περίμενε νά πεῖ ὁ συνομιλητής τόν πόνο του, ἀλλά τό ἔλεγε ὁ ἴδιος. Μεγάλη καί πλούσια ἦταν ἡ πνευματική του ἐλεημοσύνη καί χυνόταν ἄφθονα σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους σάν νερό καθαρό ἀπό μία ἀνεξάντλητη πηγή.
     Νά θυμόμαστε, λοιπόν, πάντοτε πόσο ἄσχημη εἶναι ἡ φιλαργυρία πού φανερώνει τήν ἔλλειψη σταθερῆς πίστεως καί ἐμπιστοσύνης στόν Θεό. Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού περιμένουν ἀπό μᾶς τήν ὑλική βοήθεια καί ἄλλοι πού περιμένουν νά τούς προσφέρουμε τήν πνευματική ἐλεημοσύνη. Γιά τήν πνευματική αὐτή προσφορά θά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά δοῦμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τό πρόσωπο τοῦ μεγάλου μας ἁγίου, τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Ἀμήν.” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)