Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου 2012

images47

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί φιλαργυρίας καί πνευματικῆς ἐλεημοσύνης (α)

    “Μετά τήν πεντάωρη χθεσινή ἀκολουθία ἤμουν πολύ κουρασμένος καί δέν μπόρεσα νά προετοιμαστῶ γιά τήν σημερινή ὁμιλία. Σκεφτόμουν νά μήν μιλήσω σήμερα. Μέ ἐλέγχει ὅμως ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ ὁποῖος δέν ἄφηνε ποτέ νά περάσει ἡμέρα χωρίς νά προσφέρει στό λαό τοῦ Θεοῦ τόν ψυχωφελῆ λόγο. Γι’ αὐτό νομίζω ὅτι θά ἦταν καλύτερο νά σᾶς πῶ δύο λόγια.
Ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα γιά τήν προσφορά τῆς χήρας. Πῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐπαινεῖ τήν φτωχή αὐτή γυναῖκα, ἡ ὁποία ἀπό τό ὑστέρημά της ἔβαλε στό θησαυροφυλάκειο τοῦ ναοῦ ὅλη τήν περιουσία της. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ἡ φτωχή αὐτή χήρα «πλεῖον πάντων ἔβαλεν» (Λκ. 21, 3). Ἡ προσφορά της ἦταν μεγαλύτερη ἀπό τίς προσφορές ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ἔβαζαν τά χρυσά νομίσματα.
      Τό παράδειγμα τῆς ταπεινῆς χήρας μᾶς διδάσκει νά ἀποφεύγουμε τήν φιλαργυρία. Καί ἤδη δύο χιλιάδες χρόνια τό ἔχει μπροστά του ὁ χριστιανικός κόσμος. Ἡ ταπεινή καί φτωχή αὐτή γυναίκα ἐλέγχει ὅλους τούς περήφανους καί φιλάργυρους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μαζεύουν τά χρήματα καί τά κρατᾶνε γιά ὥρα ἀνάγκης.
      Ἡ φιλαργυρία εἶναι ἕνα πάθος πολύ ἄσχημο, πού ἐκτός ἀπό τά ἄλλα φανερώνει τήν ἔλλειψη πίστεως καί ἐμπιστοσύνης στόν Θεό. Ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μαζεύει τά χρήματα δείχνει πῶς δέν πιστεύει στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς λέει νά μήν μεριμνοῦμε γιά τό αὔριο, διότι ὁ Κύριος φροντίζει γιά ὅλες τίς ἀνάγκες μας. Ἄν ἀφήσουμε τόν Θεό νά μᾶς φροντίζει καί δέν μαζεύουμε τά χρήματα, ἀλλά αὐτά πού μᾶς περισσεύουν τά μοιράζουμε στούς φτωχούς ἀδελφούς μας, ἄν εὐεργετοῦμε τόν πλησίον, τότε δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Κύριος καί θά μᾶς δώσει ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε.
      Οἱ φιλοχρήματοι εἶναι ἄνθρωποι καί ἄπιστοι καί ἄσπλαχνοι. Τό χρῆμα δέν τό χρησιμοποιοῦν γιά νά βοηθᾶνε τόν πλησίον. Στό δρόμο προσπερνᾶνε τούς φτωχούς πού ζητᾶνε ἐλεημοσύνη. Μπορεῖ γύρω τους οἱ ἄνθρωποι νά πεθαίνουν τῆς πείνας, ὅμως αὐτοί δέν τούς βοηθᾶνε. Περιφρονοῦν τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων τους, μόνο τό χρῆμα τούς ἀπασχολεῖ. Οἱ ἄνθρωποι πού δέν κάνουν ἔργα ἐλεημοσύνης θά ἀκούσουν στήν φοβερά Κρίση ἀπό τόν Χριστό ἕναν λόγο πού θά τούς τρομάξει πολύ• «Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό ἡτοιμασμένον τῷ διαβάλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί οὐκ ἐποτίσατέ μεέ, ξένος ἤμην, καί οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καί οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενής καί ἐν φυλακῇ, καί οὐκ ἐπεσκέψασθέ με… Ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδέ ἐμοί ἐποιήσατε» (Μθ. 25, 41-43, 45).” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)