Τρίτη 23 Ὀκτωβρίου 2012

kampanario

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· (Ματθ. ιγ΄ 54-58), ζήτει τοῦτο τῇ Δευτέρᾳ ζ΄ ἑβδομάδος Ματθαίου.

54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συνα­γωγῇ αὐτῶν,

ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;

55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;

56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

58 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

54 Κι ἀφοῦ ἦλθε στήν πατρίδα του τή Ναζαρέτ, δίδασκε τούς κατοίκους της στή συναγωγή τους μέ τόση σοφία καί δύναμη, ὥστε αὐτοί νά ἐκπλήσσονται καί νά λένε: Ἀπό ποῦ αὐτός ἀπέκτησε αὐτή τή σοφία καί τά θαύματα;

55 Δέν εἶναι αὐτός ὁ γιός τοῦ μαραγκοῦ; Δέν ὀνομάζεται ἡ μητέρα του Μαριάμ, καί οἱ ἀδελφοί του Ἰάκωβος καί Ἰωσῆς καί Σίμων καί Ἰούδας;

56 Καί οἱ ἀδελφές του δέν εἶναι ὅλες μαζί μας; Ἀπό ποῦ λοιπόν τά ἀπέκτησε ὅλα αὐτά;

57 Καί δυσπιστοῦσαν σ’ αὐτόν καί τόν παρακολουθοῦσαν μέ φθόνο καί ὑποψία. Κι ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Πουθενά ἀλλοῦ δέν περιφρονεῖται ἕ­νας προφήτης περισσότερο παρά στήν πατρίδα του κι ἀπ’ τούς ἀνθρώ­πους τοῦ σπιτιοῦ του.

58 Κι ἐκεῖ δέν ἔκανε πολλά θαύματα ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους.