Τρίτη 16 Ὀκτωβρίου 2012

xeiros

Ματθ. θ΄ 36 – ι΄ 8

36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλε­λυ­μένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.

37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐρ­γάται ὀλίγοι·

38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,

3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος,

4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλ­θητε·

6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσρα­ήλ.

7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

36 Κι ὅταν εἶδε τά πλήθη τοῦ λαοῦ, αἰσθάνθηκε συμπόνοια καί λύπη γι’ αὐτούς, διότι ἦταν ἀποκαμωμένοι πνευματικῶς καί παραμελημένοι, σάν πρόβατα πού δέν ἔχουν ποιμένα νά τά προφυλάξει καί νά τά ὁδηγή­σει στά βοσκοτόπια.

37 Τότε λέει στούς μαθητές του: Τά μέν στάχυα πού εἶναι ὥριμα γιά θε­ρισμό εἶναι πολλά, ἐνῶ οἱ ἐργάτες πού θά τά θερίσουν εἶναι λίγοι. Πολ­λοί εἶναι οἱ καλοδιάθετοι νά δεχθοῦν τό εὐαγγέλιο καί νά σωθοῦν, λίγοι ὅμως εἶναι οἱ πνευματικοί ἐργάτες πού θά ὑπηρετήσουν στό πνευματικό αὐτό ἔργο.

38 Παρακαλέστε λοιπόν τόν Θεό, πού εἶναι ὁ κύριος καί ἰδιοκτήτης τῆς σπορᾶς πού εἶναι ὥριμη καί κατάλληλη γιά θερισμό, νά βγάλει καί νά ἀποστείλει ἐργάτες στό θερισμό του.

Καί ἀφοῦ προσκάλεσε ὁ Ἰησοῦς τούς δώδεκα μαθητές του, τούς ἔδωσε ἐξουσία καί δύναμη πάνω στά ἀκάθαρτα πνεύματα, ὥστε νά τά βγάζουν ἀπό τούς ἀνθρώπους καί νά θεραπεύουν κάθε εἴδους ἀσθένεια καί κακοδιαθεσία. 

2 Τά ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων εἶναι τά ἑξῆς: Πρῶτος ἀριθ­μεῖται ὁ Σίμων, τόν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του ὀνόμαζαν Πέτρο, καί ὁ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφός του, ὁ Ἰάκωβος ὁ γιός τοῦ Ζεβεδαίου καί ὁ Ἰωάννης ὁ ἀδελφός του,

3 ὁ Φίλιππος καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Θωμᾶς καί ὁ Ματθαῖος πού διετέλεσε τελώνης, ὁ Ἰάκωβος ὁ γιός τοῦ Ἀλφαίου καί ὁ Λεββαῖος πού ὀνομάστηκε κατόπιν Θαδδαῖος,

4 ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης, δηλαδή ὁ ζηλωτής, καί ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ ὁποῖος καί τόν παρέδωσε στούς ἐχθρούς του γιά νά τόν θανατώσουν.

5 Αὐτούς τούς δώδεκα μαθητές τούς ἀπέστειλε καί τούς ἔδωσε τίς ἑξῆς παραγγελίες: Μήν πᾶτε σέ δρόμο πού θά σᾶς ὁδηγήσει σέ χώρα πού κα­τοικοῦν εἰδωλολάτρες, καί μήν μπεῖτε σέ πόλη πού ἀνήκει σέ Σαμα­ρεῖτες.

6 Πηγαίνετε καλύτερα στά χαμένα πρόβατα πού κατάγονται ἀπό τό γένος τοῦ Ἰσραήλ.

7 Κι ἐκεῖ πού πηγαίνετε, νά κηρύττετε λέγοντας ὅτι πλησίασε ἡ ἔλευ­ση καί ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν στή γῆ. Σέ λίγο ἱδρύεται ἡ Ἐκκλησία, στήν ὁποία μέ τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου καί τή χάρη τῶν μυστηρίων θά μεταδίδεται στούς πιστούς ἡ θεία ζωή τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.

8 Καί γιά νά ἐπιβεβαιώνεται τό κήρυγμά σας, σᾶς δίνω ἐξουσία καί δύναμη νά θεραπεύετε ἀσθενεῖς, νά καθαρίζετε λεπρούς, νά ἀνασταίνετε νεκρούς, νά βγάζετε δαιμόνια. Τή χάρη αὐτή τῆς θαυματουργίας τή λάβα­τε δωρεάν, δωρεάν δῶστε την καί σεῖς, χωρίς νά παίρνετε χρήματα.