Τρίτη 15 Μαΐου 2012

ag_prodromos

ΚΕΙΜΕΝΟ

   “Ἐάν εἴπωμεν ὅτι ἀμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτούς πλανῶμεν καί ἠ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν”.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   “Ἔχομεν δέ ἀπόλυτον ἀνάγκην τοῦ καθαρισμοῦ τούτου, διότι φέρομεν μέσα μας τήν ἁμαρτίαν. Ἔάν εἴπωμεν, ὅτι δέν ἔχομεν ἁμαρτίαν, πλανῶμεν τούς ἑαυτούς μας καί ἡ ἀλήθεια δέν ὑπάρχει μέσα μας” (Ἀπό τήν “Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

   Δέν εἶναι δύσκολο νά εὑρεθοῦν ἄνθρωποι, πού δέν ἀναγνωρίζουν στόν ἑαυτό τους καμμιά ἐνοχή καί εὐθύνη καί παρεκτροπή. Δέν παραδέχονται ὅτι εἶναι ἁμαρτωλοί·  καί γι’ αὐτό δέν αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά μετανοήσουν, νά ζητήσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νά ἐργασθοῦν γιά τή διόρθωσή τους. Εἶναι ἄνθρωποι, πού πολύ λίγο προσέχουν τόν ἑαυτό τους καί εἶναι προκατειλημμένοι μέ μεγάλες ἰδέες  γιά  τά προσόντα καί τήν ἀξία τους. Ὁ ἐγωϊστής ἄνθρωπος δέν διακρίνει καί δέν παραδέχεται εὔκολα τά σφάλματά του. Ἀσφαλῶς ἄλλοι τά βλέπουν καί ἴσως ἀναλαμβάνουν νά τοῦ τά ὑποδείξουν καί νά τόν συμβουλεύσουν. Αὐτός ὅμως δέν ἐννοεῖ νά δεχθεῖ τήν ὑπόδειξη. Νομίζει ὅτι τόν παρεξηγοῦν καί τόν ἀδικοῦν. Ἀλλ’ ὅσοι νομίζουν ὅτι δέν ἔχουν ἁμαρτίες, βρίσκονται στήν πλάνη καί μάλιστα πλάνη ὀλέθρια. Μοιάζουν μέ τόν ἄνθρωπο, πού πάσχει κατά τό σῶμα καί κινδυνεύει σοβαρά ἡ ὑγεία του, ἐνῶ αὐτός φαντάζεται ὅτι χαίρει ἄκρα ὑγεία. Ἐφ’ ὅσον δέ δέν ἀναγνωρίζει τήν ἁμαρτία του, εἶναι ἀδύνατο νά ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αὐτήν ( Ἀπό τό βιβλίο “Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).