Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011 Α´Πέτρ. α´10-12

ag_kathodos

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Περ ς σωτηρίας ξε­ζήτησαν κα ξηρεύνησαν προ­φται ο περ τς ες μς χάριτος προφητεύσαντες, ρευνντες ες τίνα ποον καιρν δήλου τ ν ατος Πνεμα Χριστο προμαρτυρόμενον τ ες Χριστν παθήματα κα τς μετ τατα δόξας·  ος πεκαλύφθη τι οχ αυτος, μν δ διηκόνουν ατά, νν νηγγέλη μν δι τν εαγγελισαμένων μς ν Πνεύματι γί -ποσταλέντι π’ ορανο, ες πιθυμοσιν γγελοι παρακύψαι.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

                «Γιά τή σωτηρία ατή πού ποκτομε ο πιστοί μέσ το ησο Χριστο ζήτησαν μέ πόθο πολύ νά μάθουν καί ρεύνησαν ο προφτες, ο ποοι προφήτευσαν σχε­τικά μέ τή χάρη πού θά σς δινόταν.  Ο προφτες δηλαδή ρευνοσαν νά μάθουν σέ ποι­­ά χρονική στιγμή καί κάτω πό ποιές περιστάσεις τό Πνεμα το Χριστο πού εχαν μέσα τους γιά νά δίνει πό πρίν μαρτυρία γιά τά μελλοντικά γεγονότα, φανέ­ρω­νε τι θά συμβον τά παθήματα πού θά πέφερε Χριστός, καί τίς δόξες πού θά κολουθοσαν στερα πό τά παθήματα ατά.  στούς προφτες ατούς ποκάλυψε Θεός τι ο ποσχέσεις του δέν ταν γιά τούς αυτούς τους καί γιά τή δική τους ποχή, λλά γιά σς γίνονταν ατοί διά­κο­νοι καί ργανα το Θεο· γιά νά σς προαναγγείλουν δηλαδή ατά πού τώρα πλέον σς ναγγέλθηκαν ς γε­γονότα πό τούς κήρυκες το Εαγγελίου, τούς ποί­ους μπνέει τό γιον Πνεμα πού στάλθηκε πό τόν ο­ρα­νό. Καί εναι τόσο ψηλές καί μεγάλες ο λή­θει­ες α­τές πού περιλαμβάνονται στό εαγγελικό κή­ρυγ­μα, στε κι διοι ο γγελοι πιθυμον νά τίς κατανοήσουν καί νά μβα­θύ­νουν σ’ ατές.»

 

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

β) Τὸ χρέος μας ἑπομένως εἶναι τώρα φανερό. Ὀφείλουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὶς μεγάλες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Καὶ ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀνταπόκρισή μας; Ὁ πολὺ γνωστὸς ὕμνος «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε…» τὴν φανερώνει τέλεια: Νὰ δοξάσουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἄπειρη δωρεά Του, νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε καὶ νὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ τὴ γῆ.

«Δοξάσατε, ἀπαντήσατε, ὑψώθητε». Γιὰ νὰ Τὸν δοξάσουμε ὅμως ὁλόψυχα, εἶναι ἀνάγκη, ἔστω καὶ στοιχειωδῶς νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς. Κι αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει, ὅταν δὲν ἑορτάζουμε ἐπιπόλαια, μόνο μὲ στολισμοὺς δένδρων καὶ ἑορταστικὰ δῶρα τὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ σκύβουμε καὶ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους πάνω στὴ φάτνη, στὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὸ μελετοῦμε μὲ ἱερὸ δέος. Τότε ἡ ψυχή μας θὰ ξεχειλίσει ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Δημιουργό μας. Καὶ τότε πρόθυμα θὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας γιὰ νὰ Τὸν ὑποδεχθεῖ. Τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι θὰ τὴν ἀδειάσουμε προηγουμένως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὴν γεμίζουν ἀσφυκτικά, τὰ τόσα μάταια ἐνδιαφέροντά μας, καὶ θὰ παραχωρήσουμε ὅλο τὸν χῶρο της στὸν ἐνανθρωπήσαντα Δημιουργό μας. Καὶ ἔτσι εὐκολότερα θὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ τὴ γῆ καὶ τὰ ψεύτικα ἀγαθά της γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε στὸν Οὐρανό, ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινή μας πατρίδα, τὸ σπίτι τὸ πατρικό μας.    

********

Χριστούγεννα, λοιπόν! Ὄχι μιὰ γιορτὴ μόνο γιὰ δῶρα καὶ εὐχές. Ἀλλὰ πραγματοποίηση τῶν μεγάλων ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ! Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἦρθε στὴ γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος! Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων καὶ τὸ μέγιστο τῶν θαυμάτων. Μὲ δέος καὶ ἅγιο φόβο ἂς πλησιάσουμε ἐφέτος στὴ φάτνη. Ἐκεῖ ἂς μὴ βλέπουμε ἁπλῶς καὶ μόνο ἕνα ἀδύναμο βρέφος, ἀλλὰ ἂς συνειδητοποιοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ βρέφος εἶναι ὁ Θεός μας. Καὶ συγκινημένοι ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του, ἂς στρεφόμαστε ὁλόψυχα πρὸς Ἐκεῖνον!