Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 Ἐφεσ. δ´27

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Μηδ δίδοτε τόπον τ διαβόλ»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

Καί μή δίνετε εκαιρία στό διάβολο νά εσχωρε νάμεσά σας. (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

ΣΧΟΛΙΟ Β´

 

β) Καὶ ἡ εὐθύνη ὅμως ἡ δική μας εἶναι μεγάλη. Μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ ἔχει «θυμὸν μέγαν» γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψει, μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἔχει καὶ δύναμη φοβερή, ὅμως μέσα στὴ μάνδρα τοῦ Χριστοῦ ἡ δύναμή του καὶ ἡ κακία του ἐξουδετερώνεται ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς προσφέρεται ἄφθονα μέσω τῶν ἱερῶν μυστηρίων καὶ ὅλης τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, ἂν μπορεῖ ἀκόμη ὁ διάβολος νὰ μᾶς βλάπτει, αὐτὸ ὀφείλεται μόνο στὴ δική μας ἀντιμετώπιση. Ὅταν συμβιβαζόμαστε, ὅταν κάνουμε, ὅπως λέμε, νερὰ καὶ προσπαθοῦμε νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ μὲ ὅλους, ὅταν παρασυρόμαστε ἀπὸ τὴν μανία τοῦ πλουτισμοῦ καὶ τῶν ἀπολαύσεων καὶ τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ζοῦμε, τότε βέβαια ὁ διάβολος βρίσκει ἔδαφος καὶ μᾶς καταστρέφει.

Δὲν φτάνει ἁπλῶς τὸ νὰ πηγαίνουμε τὴν Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἀσφαλῶς αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ ἀπαραίτητο. Ὅμως δὲν εἶναι ἀρκετό. Μαζὶ μὲ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ συμμορφώνουμε τὴ ζωή μας πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.Ὅταν αὐτὸ δὲν τὸ κάνουμε, βρισκόμαστε ἐκτεθειμένοι στὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ διαβόλου. Μοιάζουμε μὲ ἀνοχύρωτη πόλη, μὲ στράτευμα χωρὶς ὅπλα, μὲ σπίτι χωρὶς πόρτες καὶ παράθυρα, στὸ ὁποῖο οἱ κλέφτες καὶ οἱ ληστὲς μποροῦν νὰ μπαίνουν μέρα-νύχτα ἀνενόχλητοι. Κάθε συμβιβασμὸς ποὺ κάνουμε στὴ ζωή μας ἀνοίγει καὶ μιὰ πόρτα γιὰ νὰ μπεῖ ὁ διάβολος στὸ σπίτι μας καὶ στὴ ζωή μας. Κάθε πάθος ποὺ ἀφήνουμε ἀπολέμητο δημιουργεῖ καὶ μιὰ βάση θανάτου, στὴν ὁποία ὁ διάβολος ἔχει ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ στὴν ὁποία ὀχυρώνεται γιὰ νὰ μᾶς πολεμάει. Ὅπως ὡρισμένα ἰσχυρὰ κράτη ἔχουν βάσεις σὲ ἄλλες χῶρες καὶ μποροῦν νὰ τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ τὶς στρατιωτικές τους ἐπιχειρήσεις, κάτι ἀνάλογο γίνεται καὶ ἐδῶ.