Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 Ἑβρ. ιγ´7

ag_stavros

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν»·

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

Nὰ φέρνετε στὴ μνήμη σας πάντοτε τὸ ἅγιο παράδειγμα τῶν πνευματικῶν καθοδηγῶν σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐδίδαξαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐξετάζοντας δὲ τὴν θεάρεστη κατάληξη τῆς συμπεριφορᾶς τους νὰ μιμεῖσθε τὴν πίστη τους.

ΣΧΟΛΙΟ Δ´

 

Ἂς δοῦμε σήμερα τί πρέπει ἐμεῖς νὰ κρατήσουμε γιὰ τὴ δική μας ζωή; Ὀφείλουμε νὰ ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγμα καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου καὶ νὰ τὸν μιμηθοῦμε:

α) Στὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀσυμβίβαστη ἀγωνιστικότητά του. Ὁ ἅγιος, ὅπως εἴδαμε, πρῶτο στὴ ζωή του εἶχε τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσή του στὸν Θεὸ καὶ δὲν ὑπολόγισε τὶς συνέπειες ποὺ θὰ εἶχε συγκρουόμενος μὲ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς ἐποχῆς του. Αὐτὸ πρέπει καὶ ἐμᾶς νὰ μᾶς ἐμπνεύσει. Παραπάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο νὰ ἔχουμε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Δημιουργό μας. Ἂν μάλιστα σὲ κάποια στιγμὴ χρειαστεῖ νὰ ἔρθουμε σὲ ἀντίθεση μὲ ἰσχυροὺς γιὰ τὴν πίστη μας, νὰ μὴ δειλιάσουμε. Ἴσως ἀπαιτηθεῖ νὰ ὑποφέρουμε καὶ νὰ ὑποστοῦμε ταλαιπωρίες διάφορες, ὅμως τὸ θέλημα καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ βρίσκονται παραπάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο.

β) Νὰ μιμηθοῦμε τὸν ἅγιο στὴν ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἀδελφούς του. Αὐτὸ στὴν πράξη σημαίνει ὅτι ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρέπει νὰ ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ γίνουμε προθυμότεροι στὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, τὴν φιλανθρωπία. Δὲν ἔχουμε δικαίωμα, ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ποὺ εἴμαστε, νὰ ἀδιαφοροῦμε οὔτε γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῶν ἀδελφῶν μας οὔτε γιὰ τὶς ἀνάγκες τους. Ὁ ἅγιος ἔλεγε ὅτι εἶναι ἀρκετὸς ἀκόμη καὶ ἕνας μόνο ἄνθρωπος μὲ φλογερὸ ζῆλο στὴν καρδιά του, «ζήλῳ πεπυρωμένος», νὰ διορθώσει καὶ νὰ ὁδηγήσει κοντὰ στὸν Θεὸ μιὰ ὁλόκληρη πόλη. Ἑπομένως μὴ δικαιολογοῦμε εὔκολα τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ νὰ ἐργαζόμαστε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἔμπνευση γιὰ τὴν ὠφέλεια τῶν συνανθρώπων μας.