Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2011 Ἀφοσιωμένοι στά ἀληθινά πράγματα

Ὅλα τὰ πράγματα τοῦ παρόντος βίου εἶναι σκιά, εἴτε δόξα πῇς εἴτε ἐξουσία εἴτε ἐπιτυχία εἴτε πλοῦτο εἴτε ἀπόλαυσι εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο βιοτικό… Ὄχι μόνο δὲ τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὀνομάζει σκιὰ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός (Ψαλ. λη΄ [38] 7, ρα΄ [101] 12), ἀλλὰ καὶ τὰ λυπηρά, εἴτε θάνατο πῇς εἴτε φτώχεια εἴτε ἀρρώστια εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Ποῖα εἶναι λοιπὸν αὐτὰ ποὺ μένουν, καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ λυπηρά; Εἶναι ἡ αἰώνια Βασιλεία καὶ ἡ ἀτελεύτητη κόλασι. Διότι οὔτε ὁ ἀκοίμητος σκώληξ θὰ πεθάνῃ, οὔτε τὸ πῦρ τῆς κολάσεως θὰ σβήσῃ· καὶ θὰ ἀναστηθοῦν οἱ μὲν δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ ἄλλοι δὲ εἰς αἰώνιον κόλασιν. Λοιπὸν γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν κόλασι τὴν δὲ αἰώνιο ζωὴ νὰ ἀπολαύσουμε, ἂς ἀφήσουμε τὴν σκιὰ καὶ ἂς ἀφοσιωθοῦμε μὲ κάθε ζῆλο στὰ ἀληθινὰ πράγματα· διότι ἔτσι θὰ κερδίσουμε τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.    (Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Β´πρός Κορινθίους λόγος ΚΘ´§5 PG 61, 604-605)