Δευτέρα 1 Αὐγούστου 2011 Ματθ. ε΄ 9

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται”

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

“Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἔχουν μέσα τους τήν ἐκ τοῦ ἁγιασμοῦ εἰρήνην καί μεταδίδουν αὐτήν καί εἰς τούς ἄλλους, εἰρηνεύοντες τούτους καί μεταξύ των καί πρός τόν Θεόν, διότι αὐτοί θά ἀναγνωρισθοῦν καί θά ἀνακηρυχθοῦν εἰς τόν οὐράνιον κόσμον υἱοί Θεοῦ” ( Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ 

Σήμερα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἕνα θέμα ποὺ εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ ποὺ ὅλοι μας τὸ γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν πεῖρα ποὺ ἔχουμε. Θὰ δοῦμε τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μπορεῖ αὐτὸ νὰ λυθῇ.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐχθρότητα ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ λύσι εἶναι ἡ συμφιλίωσι ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ, ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι βρεθοῦν νὰ μεσολαβήσουν μεταξὺ τῶν ἐχθρῶν. Τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς συμφιλιώσεως τῶν ἐχθρῶν εἶναι ἅγιο καὶ οὐράνιο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστός μας στὸν ἕβδομο μακαρισμό του μακάρισε ὅσους τὸ ἐπιτελοῦν καὶ εἶπε ὅτι αὐτοὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνονται υἱοὶ Θεοῦ.

Ἂς δοῦμε πρῶτα τὸ πρόβλημα τῆς ἐχθρότητος: Ποιοὶ παράγοντες συντελοῦν στὸ νὰ δημιουργοῦνται ἐχθρότητες μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ παραμένουν αὐτὲς γιὰ χρόνια πολλά;

α) Ὁ διάβολος εἶναι ἡ κύρια αἰτία τοῦ κακοῦ. Αὐτὸς σπρώχνει τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἔχθρα. Αὐτὸς σπέρνει τὰ μίση καὶ τὶς ἀντιπάθειες. Καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὄνομά του αὐτὸ σημαίνει: διαβάλλει!

Διαβάλλει πρωτίστως τὸν Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους ὅτι δῆθεν δὲν θέλει τὸ καλό τους. Αὐτὸ δὲν ἔκανε στοὺς πρωτοπλάστους, τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα; Τί τοὺς εἶπε; Τοὺς εἶπε ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἀπαγόρευσε νὰ τρῶνε ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ μὴν φᾶνε καὶ γίνουν καὶ αὐτοὶ θεοί. Ἔτσι παρέσυρε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἔκανε ἐχθροὺς τοῦ ἰδίου τοῦ Δημιουργοῦ τους, τοῦ Θεοῦ.

Διαβάλλει ἀκόμη ὁ διάβολος καὶ τοὺς ἀνθρώπους μεταξύ τους. Βάζει ἰδέες, πονηροὺς λογισμοὺς τοῦ ἑνὸς γιὰ τὸν ἄλλον, στήνει παγίδες ὕπουλες, σπρώχνει καὶ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ παρέμβουν δῆθεν γιὰ τὸ καλὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἔχθρα στὶς ψυχές. Καὶ δυστυχῶς πολὺ συχνὰ τὸ πετυχαίνει.