Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011 Ἐφεσ. ε΄ 31-32

ag_apostoloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.  τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν”

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

“Ἐπειδή δέ αὐτή ἦτο ἡ καταγωγή τῆς Εὔας καί τόσον στενός ὁ σύνδεσμός τη;ς πρός τόν Ἀδάμ, ἕνεκα τούτου, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τήν Γραφήν, θά ἐγκαταλείψῃ ὁ ἄνθρωπος τόν πατέρα του καί τήν μητέρα καί θά προσκολληθῇ πρός τήν γυναῖκα του καί θά εἶναι οἱ δύο ἑνωμένοι εἰς ἕνα σῶμα. Ἡ ἀλήθεια δέ αὐτή περί τῆς Ἐκκλησίας, πού ἕως τώρα ἦτο ἄγνωστον μυστήριον καί μᾶς ἀπεκαλύφθη ἀπό τόν Θεόν, εἶναι μεγάλης σημασίας. Λέγω δέ τοῦτο ἀναφερόμενος εἰς τήν πνευματικήν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ὅ,τι δηλαδή ἐλέχθη εἰς τήν ἀρχήν τῆς δημιουργίας περί τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός, τό αὐτό ἐπληρώθη καί ἐπραγματοποιήθη διά τῆς μυστικῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας” ( Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”)

ΣΧΟΛΙΟ

Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα θαῦμα. Θαῦμα παγκόσμιο ποὺ στηρίζει τὸ κάθε ἔθνος καὶ τὸν κάθε λαό. Εἶναι τὸ θεμέλιο καὶ ἡ βάση κάθε κοινωνίας. Εἶναι εὐλογία καὶ χάρισμα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν γενεῶν. Πολὺ περισσότερο μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ ἱερὸ μυστήριο καὶ χῶρο ἁγιασμοῦ τῶν μελῶν της.

Αὐτὸ ὅμως τὸ θαῦμα τὰ τελευταῖα χρόνια κινδυνεύει νὰ καταστραφεῖ. Μιὰ μανία διαλύσεως τῆς οἰκογένειας ἔχει πλήξει ὅλο τὸν κόσμο, ἔχει δὲ ἐμφανιστεῖ ἀπειλητικὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα μας, τὸν τόπο αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἔχει ὡς θεσμὸ ἱερὸ τὴν οἰκογένεια. Ἕνα ἀγαθὸ ποὺ ἀποτέλεσε πηγὴ χαρᾶς καὶ εὐλογίας ἐπὶ χιλιάδες χρόνια, ξεπουλιέται στὶς μέρες μας ἐπιπόλαια καὶ ἀπερίσκεπτα, ὁδηγώντας τὸν τόπο σὲ πορεία αὐτοκαταστροφική.

Εἶναι ἑπομένως ἀναγκαῖο νὰ μᾶς ἀπασχολήσει ὅλους αὐτὸ τὸ πολὺ σοβαρὸ ζήτημα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ θὰ ἀφιερώσουμε τό σημερινό καί τά ἑπόμενα ἀναγνώσματά μας  στὸ νὰ τὸ μελετήσουμε.

 Ἂς δοῦμε λοιπὸν τώρα λεπτομερέστερα: Ποιὰ εἶναι ἡ τωρινὴ κατάσταση τῆς οἰκογένειας καὶ ποιὲς οἱ αἰτίες ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὸ σημερινὸ κατάντημα;

 α) Ἡ οἰκογένεια περνάει κρίση μεγάλη. Πολλὰ τὰ κακὰ στὰ ὁποῖα ἔχει πέσει. Οὐσιαστικὰ ἡ οἰκογενειακὴ ζωή, ὅπως τὴν γνωρίζαμε τὰ παλαιότερα χρόνια, τείνει νὰ ἐξαφανιστεῖ. Ἕνα ἀπὸ τὰ χειρότερα κακὰ ποὺ τὴν ἔχει τραυματίσει βαρύτατα εἶναι ἀσφαλῶς τὰ διαζύγια. Κάπως ὑποφερτὴ εἶναι ἡ κατάσταση στὶς περιοχὲς ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ δὲν ἔχουν ἀναπτυγμένη τουριστικὴ κίνηση. Στὶς μεγάλες πόλεις ὅμως καὶ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἡ κατάσταση εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε ἔλεγχο· ἐκεῖ τὰ διαζύγια ἀποτελοῦν πραγματικὴ ἐπιδημία. Ἀλλεπάλληλοι νόμοι τὰ τελευταῖα χρόνια διευκολύνουν ὅλο καὶ περισσότερο τὸ διαζύγιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ νέα ζευγάρια στὴν πρώτη δυσκολία καὶ φιλονικία, ποὺ εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ παρουσιάζονται στὴ ζωή τους, νὰ καταφεύγουν στὸ εὔκολο διαζύγιο. Τὸ τελευταῖο δὲ καρφὶ στὸ φέρετρο τῆς οἰκογένειας τὸ ἔβαλε μόλις πρὸ ἡμερῶν ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης μὲ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐλεύθερες συμβιώσεις, στὶς ὁποῖες μὲ ἁπλὴ συμβολαιογραφικὴ πράξη θὰ ἀναγνωρίζονται πλήρη δικαιώματα γάμου. Ταυτόχρονα μὲ τὸ ἴδιο νομοσχέδιο μειώνεται στὸ μισὸ ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου. Πράξεις πραγματικὰ ἀφροσύνης!

Τὸ ἄλλο φοβερὸ κακὸ ποὺ μαστίζει τὴ σημερινὴ οἰκογένεια εἶναι αὐτὸ ποὺ χαρακτηριστικὰ ὀνομάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος «περὶ τὰ βιωτικὰ μανία», τρέλα γιὰ τὴν ἀπόκτηση πλούτου, ὑλικῶν ἀγαθῶν. Αὐτὴ ἡ τρέλα, ποὺ παλαιότερα ἦταν περιορισμένη κάπως, σήμερα ἔχει ἐπικρατήσει παντοῦ. Καὶ πλέον μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ ἔχει σχεδὸν καταστραφεῖ. Οἱ σύζυγοι ἐργάζονται ἐξαντλητικὰ καὶ οἱ δύο, ἐλάχιστα συναντιοῦνται, καὶ ὅταν συναντιοῦνται, εἶναι τόσο κουρασμένοι ποὺ εὔκολα ἐκνευρίζονται καὶ ξεσποῦν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ σπιτιοῦ νὰ ἐξαφανίζεται καὶ ὅλη ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ νὰ ἐξαντλεῖται σὲ διαπληκτισμούς, ἐκνευρισμούς, φωνὲς καὶ βιαιότητες. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπόσταση γιὰ τὸ διαζύγιο εἶναι ἐλάχιστη.Σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση τὰ παιδιὰ ὑποφέρουν, βασανίζονται μὲ βαθύτατα ψυχικὰ τραύματα, γίνονται προβληματικὰ καὶ εὔκολα πέφτουν θύματα ἀνθρώπων ποὺ τὰ πλησιάζουν μὲ κακοὺς σκοπούς.